dimecres, 4 de desembre del 2019

Contra la impunitat en el CIE de Barcelona [CAT, més avall en castellà]
[COMUNICAT]

El CIE és un espai de vulneració de drets que forma part del sistema de control i deportació de les persones migrants sobre la base de criteris de perfil racial i d'origen. Fa anys que denunciem que la seva existència és una mostra del racisme institucional i per això continuem exigint el seu tancament. No obstant això, també des de fa anys treballem, en el camí cap al tancament, per aconseguir que es respectin els drets de les persones privades de llibertat en el CIE.

Volem alertar l'opinió pública sobre la impunitat que s'està vivint en el CIE en l'actualitat, fruit de la passivitat de l'actual direcció del CIE i dels operadors jurídics quan es produeix una situació de violència institucional.

En quatre casos de denúncies realitzades en els últims 3 anys la persona denunciant ha estat deportada sense que se li hagi pres declaració com a denunciant i sense que hagi estat visitat per un metge forense. Així mateix, la mateixa situació ha succeït amb persones que podien ser testimonis dels fets. Entenem que la no recerca amb celeritat d'aquestes denúncies provoca una situació en la qual no es poden investigar els fets, cosa que genera una impunitat total.

Un dels casos més greus és el que es va viure el 16 de setembre de 2017, data en què més de 10 interns van ser agredits de manera greu per la policia nacional com a càstig després d'un intent de fugida. Les nostres entitats van presentar una denúncia en nom de 3 dels interns i es var sol·licitar que es prenguessin mesures urgents per tal de preservar la prova, tal com fem en tots els casos. Les tres persones van ser deportades i malgrat això en l'actualitat encara s'estan investigant els fets. El següent pas que ha de dur-se a terme és la declaració de les persones denunciants, ja que no se’ls va prendre declaració en el moment dels fets, i ens trobem que en aquest moment una és a Algèria i amb les altres dues hem perdut el contacte.

És per això que entenem que és imprescindible que, quan arriba una denúncia al jutjat de guàrdia sobre violència institucional en el CIE, el jutjat prengui mesures urgents a fi d’assegurar la pràctica de la prova, tenint en compte que la persona que es troba en el CIE pot ser deportada en qualsevol moment i que la deportació depèn del mateix cos que eventualment podria ser responsable d'una situació que podria arribar a ser delictiva.

D'altra banda, considerem que és necessari que s'adopti, en aquells casos que es consideri necessari sobre la base de la gravetat dels fets i la necessitat de salvaguardar la prova, la mesura cautelar de suspensió de la deportació de manera temporal, tal com es va acordar per diversos jutjats l'any 2014.

La situació actual ha instaurat una forta por a denunciar, ja que en no actuar els operadors jurídics ni la direcció del CIE per protegir les eventuals persones agredides, aquestes són deportades de manera ràpida i s’evita així la investigació dels fets. Hem conegut casos de violència institucional que no han estat denunciats.

Seguirem treballant contra la violència institucional en el CIE. Seguirem reclamant el tancament dels CIE i la fi de les deportacions. Seguirem lluitant per l'abolició de la Llei d'Estrangeria, llei que empara i promou tantes vulneracions de drets i situa el racisme en el nucli mateix de la nostra societat.

IrídiaTanquem els CIE

#ProuImpunitatCIE

[CAST, més amunt en català]

[COMUNICADO]

Contra la impunidad en el CIE de Barcelona

El CIE es un espacio de vulneración de derechos que forma parte del sistema de control y deportación de las personas migrantes en base a criterios de perfil racial y de origen. Llevamos años denunciando que su existencia es una muestra del racismo institucional y es por ello que seguimos exigiendo su cierre. No obstante, también desde hace años trabajamos, en el camino de cierre, por conseguir que se respeten los derechos de las personas privadas de libertad en el CIE.

Queremos alertar a la opinión pública de la impunidad que se está viviendo en el CIE en la actualidad fruto de la pasividad de la actual dirección del CIE y de los operadores jurídicos cuando se produce una situación de violencia institucional.

En cuatro casos de denuncias realizadas en los últimos 3 años la persona denunciante ha sido deportada sin que se le haya tomado declaración como denunciante y sin que haya sido visitado por médico forense. Asimismo, situación igual se ha dado con personas que podían ser testigos de los hechos. Entendemos que la no investigación con celeridad de dichas denuncias provoca una situación en la que no se pueden investigar los hechos, generando una total impunidad.

Uno de los casos más graves es el que se vivió el 16 de Septiembre de 2017, fecha en la que más de 10 internos fueron agredidos de manera grave por la policía nacional tras un intento de fuga, como castigo a dicha situación. Nuestras entidades presentaron una denuncia en nombre de 3 de los internos y solicitamos que se tomaran medidas urgentes para preservar la prueba como realizamos en todos los casos. Las tres personas fueron deportadas y a pesar de ello en la actualidad aún se están investigando los hechos. El siguiente paso que debe llevarse a cabo es la declaración de las personas denunciantes, y al no haberles tomado declaración en el momento de los hechos, se encuentra una en Algeria y con las otras dos hemos perdido el contacto.

Es por ello, que entendemos que es imprescindible que cuando llega una denuncia al juzgado de guardia sobre violencia institucional en el CIE éste tome medidas urgentes para asegurar la práctica de la prueba, teniendo en cuenta que la persona estando en el CIE puede ser deportada en cualquier momento y que la deportación depende del mismo cuerpo que eventualmente pudiera ser el responsable de una situación que podría llegar a ser delictiva.

Por otro lado, consideramos que es necesario que se adopte, en aquellos casos que se considere necesario en base a la gravedad de los hechos y la necesidad de salvaguardar la prueba, la medida cautelar de suspensión de la deportación de manera temporal, tal y como se acordó por varios juzgados en el año 2014.

La presente situación ha instaurado un miedo fuerte a denunciar, ya que al no actuar los operadores jurídicos ni la dirección del CIE para proteger a las eventuales personas agredidas, éstas son deportadas de manera rápida evitando la investigación de los hechos. Hemos conocido casos de violencia institucional que no han sido denunciados.

Seguiremos trabajando contra la violencia institucional en el CIE. Seguiremos reclamando el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. Seguiremos luchando por la abolición de la ley de Extranjería, ley que ampara y promueve tantas vulneraciones de derechos y sitúa al racismo en el núcleo mismo de nuestra sociedad.

#ProuImpunitatCIE