dimecres, 15 de gener del 2014

Els jutges de control emeten una provisió que obliga a modificar les condicions del CIE. S'ha acabat la impunitat?

[CAT. Más abajo en castellano]


Avui, dia 14 de gener els Jutjats de Control 1 i 17, en funcions de control del CIE, han emès una Provisió en el qual s'imposen una sèrie d'acords que modificaran les condicions del CIE de Barcelona. La resolució dels jutjats sorgeix després de les denúncies presentades per la Campanya Tanquem els CIE a conseqüència de les agressions succeïdes la nit del 31 de desembre i els dies posteriors. 

Aquesta Provisió constata algunes de les condicions que des de fa temps ve denunciant la societat civil i obligarà la Direcció del CIE a realitzar modificacions estructurals i de funcionament. En concret, destaquem els següents acords continguts en la Provisió:

1) La Direcció del CIE i el personal mèdic tindran l'obligació de remetre al jutjat qualsevol part mèdic respecte als interns atesos per traumatismes.
2) Les visites que reben els interns de la seva família, amics, advocats o ONG s'han de fer en una habitació sense mampares, reixes o un altre obstacle que impedeixi el contacte físic.
3) S'estableix un horari de visites per a familiars suplementari a la tarda.
4) La Direcció del CIE no pot limitar arbitràriament el dret de visita a interns del CIE per part de membres de les ONG.
5) És necessària la instal·lació d'un sistema de dutxes que permeti la regulació de la temperatura de l'aigua i que la durada de la dutxa sigui adequada i suficient per tal que la neteja corporal es pugui dur a terme correctament.
6 ) Cada dormitori (cel·la) hauria de comptar amb una tassa de vàter.
7) La Direcció del CIE ha d'informar immediatament al jutge dels incidents rellevants que succeeixin, entre els quals hi ha l'entrada d'una Unitat d'Intervenció Policial (UIP)

D'altra banda, el Jutjat d’Instrucció núm. 9 de Barcelona, que està investigant les agressions denunciades per diversos interns del CIE, ocorregudes els dies 31 de desembre, 1 i 2 de gener, ha ordenat que no es dugui a terme l'expulsió de cap de les persones agredides ni d'un dels testimonis. Així mateix , demà 16 de gener a les 11h del matí, prendrà declaració a 7 d'ells.

Des de la Campanya Tanquem els CIEs celebrem aquest posicionament per part dels Jutjats de Control 1 i 17, així com les mesures d'urgència emeses pel jutjat 9 d'impedir la deportació de les persones agredides i els testimonis. També ens alegrem de la intenció del Col·legi d'Advocats de Barcelona de crear un servei d'Orientació Jurídica especialitzat al CIE. És tasca del poder judicial garantir el compliment de la legalitat necessària per assegurar els drets de les persones internes, malauradament tantes vegades absent en la quotidianitat del CIE.

En aquest sentit, entenem que després d'aquest pas important per part dels òrgans judicials , toca a la classe política posicionar-se, a fi de fer possible el tancament dels CIE i replantejar de manera integral la política migratòria d'acord amb el respecte als drets humans i a la dignitat de les persones.

Des de la societat civil, des de la Campanya Tanquem a els CIE i des d'altres organitzacions que treballen en aquest àmbit, no cessarem de treballar i denunciar cadascun dels DDHH que es vulneren, amb l'objectiu de visibilitzar la impunitat, l'opacitat, i les il·legalitats que es produeixen als CIE. Perquè la política no és exclusiva dels Parlaments ni dels alts càrrecs, perquè els canvis i les victòries es guanyen al carrer, des Tanquem els CIE seguirem lluitant per travessar els murs de les institucions.[CAST. Més amunt en català]


Los jueces de control emiten un auto que obliga a modificar las condiciones del CIE. ¿Se ha terminado la impunidad? 

 

Hoy día 14 de enero los Juzgados de Control 1 y 17, en funciones de Control del CIE han emitido un Auto en el que se imponen una serie de acuerdos que van a modificar las condiciones del CIE de Barcelona. La resolución de los juzgados surge tras las denuncias presentadas por la Campaña Tanquem els CIE a consecuencia de las agresiones ocurridas la noche del 31 de diciembre y los días posteriores. 

Este Auto constata algunas de las condiciones que desde hace tiempo viene denunciando la sociedad civil y obligará a la Dirección del CIE a realizar modificaciones estructurales y de funcionamiento. En concreto, destacamos los siguientes acuerdos contenidos en el Auto:

1) La Dirección del CIE y el personal médico tendrán la obligación de remitir al juzgado cualquier parte médico respecto a los internos atendidos por traumatismos.
2) Las visitas que reciban los internos de su familia, amigos, abogados o ONG deberán realizarse en una habitación sin mamparas, rejas u otro obstáculo que impida el contacto físico.
3) Se establece un horario de visitas para familiares suplementario por las tardes.
4) La Dirección del CIE no podrá limitar arbitrariamente el derecho de visita a internos del CIE por parte de miembros de las ONG.
5) Resulta necesaria la instalación de un sistema de duchas que permita la regulación de la temperatura del agua y que la duración de la ducha sea adecuada y suficiente para que la limpieza corporal pueda llevarse a cabo correctamente.
6) Cada dormitorio (celda) debería contar con una taza de váter.
7) La Dirección del CIE deberá dar cuenta inmediata al Juez de los incidentes relevantes que sucedan, entre los cuales se encuentra la entrada de una Unidad de Intervención Policial (UIP)
Por otro lado, el Juzgado de Intrucción número de 9 de Barcelona, que está investigando las agresiones denunciadas por varios internos del CIE, ocurridas los días 31 de diciembre, 1 y 2 de enero, ha ordenado que no se lleve a cabo la expulsión de ninguna de las personas agredidas ni de uno de los testigos. Asimismo, mañana 16 de enero a las 11h de la mañana, va a tomar declaración a 7 de ellos.

Desde la Campanya Tanquem els CIEs celebramos este posicionamiento por parte de los Juzgados de Control 1 y 17; así como las medidas de urgencia emitidas por el juzgado 9 de impedir la deportación de las personas agredidas y los testigos. También nos alegramos de la intención del Colegio de Abogados de Barcelona de crear un servicio de Orientación Jurídica especializado en el CIE. Es tarea del poder judicial garantizar el cumplimiento de la legalidad necesaria para asegurar los derechos de las personas internas, desgraciadamente, tantas veces ausente en la cotidianediad del CIE.

En este sentido, entendemos que después de este paso importante por parte de los órganos judiciales, toca a la clase política posicionarse; para hacer posible el cierre de los CIE y replantear de forma integral la política migratoria en consonancia con el respeto a los DDHH y a la dignidad de las personas.

Desde la sociedad civil, des de la Campanya Tanquem els CIES y desde otras organizaciones que trabajan en este ámbito, no cesaremos de trabajar y denunciar cada uno de los DDHH que se vulneran, con el objetivo de visibilizar la impunidad, la opacidad, y las ilegalidades que producen en los CIE. Porque la política no es exclusiva de los Parlamentos ni de los altos cargos, porque los cambios y las victorias se ganan en la calle, desde Tanquem els CIEs seguiremos luchando para atravesar los muros de las instituciones.