dilluns, 10 de desembre del 2018

Comunicat pel canvi de nom de la plaça Antonio López pel d’Idrissa Diallo

[Català, más abajo en castellano]


  • La iniciativa pel canvi de nom de la plaça Antonio López, impulsada per Tanquem els CIE i Metromuster, demanem als grups municipals, i en concret a Barcelona en Comú, el canvi de nom de la plaça Antonio López pel d’Idrissa Diallo fora del marc de la multiconsulta.
  • Exigim doncs als grups municipals que assumeixin el canvi de nom, avalat per més de 15.000 persones, de forma efectiva en el ple de Ciutat Vella el més aviat possible.
  • Donen suport a aquest comunicat les entitats sotasignants.

Més de 15.000 barcelonines i barcelonins van avalar aquest canvi de nom. Tanmateix, la consulta prevista per a la tardor de 2018 no s’ha pogut dur a terme en els terminis previstos per qüestions alienes a la pròpia iniciativa. Per tant, trobem que la data en què seria possible la consulta, al llarg de 2020, deixa la nostra proposta en una situació de desempara pels grans esforços humans i econòmics que han comportat la difusió i la recollida de signatures.

D’altra banda, valorem la retirada de l’estàtua d’Antonio López el passat mes de març com una decisió valenta i necessària, però inacabada (s’ha tret l’estàtua, però es manté el pedestal que conté missatges de glorificació del personatge). Ara hem de completar la reparació del greuge que ha suposat, per a la ciutadania d’aquesta ciutat, la presència de l’esclavista durant més d’un segle, i no oblidar mai qui va ser i què representa per a la nostra societat.

Ara més que mai, tenim el convenciment que aquest acte de memòria i reparació s’ha de dur a terme immediatament, no només per la dignificació de la persona d’Idrissa Diallo, sinó contra la deriva racista i xenòfoba que envaeix part d’Europa i que és directament hereva d’unes societats construïdes al voltant de personatges honorats com el negrer Antonio Lòpez. I sobretot per dignificar totes les persones que, com l’Idrissa, pateixen la violència estructural de les injustes lleis de control migratori.

No es tracta, però, d'un canvi atzarós, sinó d'un exercici rellevant de memòria i reparació. En un context en què des de la societat civil organitzada duem anys reclamant un debat públic sobre la memòria històrica de la ciutat i del país, creiem que ha arribat el moment de reparar el dany causat per la figura d'Antonio López. Es tracta d'un doble greuge: d'entrada, pel fet d'haver-se lucrat i haver contribuït així a la riquesa de la ciutat a través de la compra i venda d'éssers humans. Però també pel dany causat en generacions de barcelonins i barcelonines que han hagut d'integrar involuntàriament el nom d'Antonio López a les seves vides. La identitat de qualsevol veí de la ciutat és allò que l'urbanisme va teixint en la memòria, a través d'aquelles experiències viscudes en l'espai públic. La plaça d'Antonio López, doncs, no és només un espai de memòria per l'industrial en qüestió, sinó també per les biografies de tots els barcelonins i barcelonines. Creiem que ha arribat l'hora de deixar d'associar les nostres vides i les dels nostres fills i filles, amb les d'una persona que dedicava la seva activitat professional a vulnerar els drets més fonamentals de les persones. La figura d'Antonio López no ha de caure en l'oblit, ja que la barbàrie que ha permès el desenvolupament de la nostra ciutat ha de ser recordada de forma crítica; als museus i als llibres d'història. Però la seva figura no pot, en cap cas, seguir gaudint d'un monument i d'una plaça dedicada de forma acrítica, en un espai públic per on transcorren les nostres vides.

És per això que més de 15.000 persones han avalat el canvi de nom pel d’Idrissa Diallo. L’Idrissa era un jove guineà que va morir a Barcelona l'any 2012, quan només tenia 21 anys. Va morir mentre estava privat de llibertat al Centre d'Internament d’Estrangers de la Zona Franca de Barcelona. Les causes de la seva mort no han estat aclarides, tot i que algunes evidències apunten a diverses negligències mèdiques i policials. El cas va ser arxivat immediatament i la seva mort mai no va ser investigada en profunditat. La família no va ser informada de forma oficial i la ubicació de les seves despulles no es van conèixer fins que una iniciativa ciutadana va decidir d'investigar-ho. El seu, és un cas més oblidat entre el de tants africans i africanes anònims que són i han estat víctimes de les polítiques colonials practicades pel nostre país des de fa segles i que han desembocat en el sistema de control migratori actual. Idrissa, però, no va morir al Mediterrani ni travessant la tanca de Melilla com tants d'altres, va morir a Barcelona.

Com a veïns i veïnes de la ciutat li devem una explicació a la seva família i un acte de reparació. Un homenatge, en definitiva, que es faci extensiu a totes les persones que, des de fa més de 500 anys, són víctimes dels negocis que han enriquit occident gràcies a l'espoli de les ex-colònies. Si Antonio López és un símbol d'aquests negocis, Idrissa Diallo ha de convertir-se en el símbol de les incomptables víctimes anònimes que porten segles patint el racisme institucional.

Així doncs, atès que de fet el canvi de nom de la plaça és una decisió que l’Ajuntament pot prendre sense esperar a la multiconsulta, emplacem l’equip de govern municipal a fer realitat la màxima de “manar obeint” i donar resposta urgent a la reclamació feta per més de 15.000 veïns i veïnes de la ciutat.

Barcelona, 10 de desembre de 2018.

Se sumen a aquesta demanda: 
Tanquem els CIE - Metromuster - SOS Racisme -  IRÍDIA - Resistim al Gòtic - ATTAC Catalunya - Ciutat Vella No Està En Venda - La Negreta - La Ciutat Invisible - Col·lectiu Maloka - Mujeres Pa'lante - Migress - No callarem - Ateneu l'Harmonia - Quesoni - La Tremenda - Ateneu 9 Barris - XES Xarxa Economia Solidària - Casal de Joves d'Horta  Queixal d'en Xöves - Associació de Veïnes i Veïns del Barri Gòtic - La PAH - Espacio del Inmigrante - Tras la manta - Unitat Contra el Feixisme i el Racisme - Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona - Hibiscus Asociación de Afroespañolas y Afrodescendientes - Casa Nostra Casa Vostra - Revista Masala - IACTA Cooperativa d'Assessorament jurídic i transformació social - El Foli Verd - Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes - Fotomovimiento - Novact - La Base Ateneu Cooperatiu

#VolemPlaçaIdrissa[Castellano, més amunt en català]

Comunicado por el cambio de nombre de la plaza Antonio López por de Idrissa Diallo


  • La iniciativa por el cambio de nombre de la plaza Antonio López, impulsada por Tanquem els CIE y Metromuster, pedimos a los grupos municipales, y en concreto en Barcelona en Comú, el cambio de nombre de la plaza Antonio López por el de Idrissa Diallo fuera del marco de la MultiConsulta
  • Exigimos pues a los grupos municipales que asuman el cambio de nombre, avalado por más de 15.000 personas, de forma efectiva en el pleno de Ciutat Vella lo antes posible.
  • Apoyan este comunicado las entidades abajo firmantes.

Más de 15.000 barcelonesas y barceloneses avalaron este cambio de nombre. Sin embargo, la consulta prevista para el otoño de 2018 no se ha podido llevar a cabo en los plazos previstos por cuestiones ajenas a la propia iniciativa. Por lo tanto, nos encontramos con que la fecha en que sería posible la consulta, a lo largo de 2020, deja nuestra propuesta en una situación de desamparo por los grandes esfuerzos humanos y económicos que han comportado la difusión y la recogida de firmas.

Por otra parte, valoramos la retirada de la estatua de Antonio López el pasado mes de marzo como una decisión valiente y necesaria, pero inacabada (se ha quitado la estatua, pero se mantiene el pedestal que contiene mensajes de glorificación del personaje). Ahora debemos completar la reparación del agravio que ha supuesto, para la ciudadanía de esta ciudad, la presencia del esclavista durante más de un siglo, y no olvidar nunca quién fue y qué representa para nuestra sociedad.

Ahora más que nunca tenemos el convencimiento de que este acto de memoria y reparación debe llevarse a cabo inmediatamente, no sólo por la dignificación de la persona de Idrissa Diallo, sino contra la deriva racista y xenófoba que invade parte de Europa y que es directamente heredera de unas sociedades construidas alrededor de personajes honrados como el negrero Antonio López. Y sobre todo para dignificar a todas las personas que, como Idrissa, sufren la violencia estructural de las injustas leyes de control migratorio.

No se trata, sin embargo, de un cambio azaroso, sino de un ejercicio relevante de memoria y reparación. En un contexto en el que desde la sociedad civil organizada llevamos años reclamando un debate público sobre la memoria histórica de la ciudad y del país, creemos que ha llegado el momento de reparar el daño causado por la figura de Antonio López. Se trata de un doble agravio: de entrada, por el hecho de haberse lucrado y haber contribuido así a la riqueza de la ciudad a través de la compra y venta de seres humanos. Pero también por el daño causado en generaciones de barceloneses y barcelonesas que han tenido que integrar involuntariamente el nombre de Antonio López en sus vidas. La identidad de cualquier vecino de la ciudad es lo que el urbanismo va tejiendo en la memoria, a través de aquellas experiencias vividas en el espacio público. La plaza de Antonio López, pues, no es sólo un espacio de memoria por el industrial en cuestión, sino también por las biografías de todos los barceloneses y barcelonesas. Creemos que ha llegado la hora de dejar de asociar nuestras vidas y las de nuestros hijos e hijas con las de una persona que dedicaba su actividad profesional a vulnerar los derechos más fundamentales de las personas. La figura de Antonio López no debe caer en el olvido, ya que la barbarie que ha permitido el desarrollo de nuestra ciudad debe ser recordada de forma crítica; en los museos y los libros de historia. Pero su figura no puede, en ningún caso, seguir disfrutando de un monumento y una plaza dedicada de forma acrítica, en un espacio público por donde transcurren nuestras vidas.

Es por ello que más de 15.000 personas han avalado el cambio de nombre por el de Idrissa Diallo. Idrissa era un joven guineano que murió en Barcelona en 2012, cuando sólo tenía 21 años. Murió mientras estaba privado de libertad en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona. Las causas de su muerte no han sido aclaradas, aunque algunas evidencias apuntan a varias negligencias médicas y policiales. El caso fue archivado inmediatamente y su muerte nunca fue investigada en profundidad. La familia no fue informada de forma oficial y la ubicación de sus restos no se conocieron hasta que una iniciativa ciudadana decidió investigarlo. El suyo, es un caso más olvidado entre el de tantos africanos y africanas anónimos que son y han sido víctimas de las políticas coloniales practicadas por nuestro país desde hace siglos y que han desembocado en el sistema de control migratorio actual. Idrissa, sin embargo, no murió en el Mediterráneo ni atravesando la valla de Melilla como tantos otros, murió en Barcelona.

Como vecinos y vecinas de la ciudad le debemos una explicación a su familia y un acto de reparación. Un homenaje, en definitiva, que se haga extensivo a todas las personas que, desde hace más de 500 años, son víctimas de los negocios que han enriquecido a occidente gracias al expolio de las ex-colonias. Si Antonio López es un símbolo de estos negocios, Idrissa Diallo debe convertirse en el símbolo de las incontables víctimas anónimas que llevan siglos sufriendo el racismo institucional.

Así pues, dado que de hecho el cambio de nombre de la plaza es una decisión que el Ayuntamiento puede tomar sin esperar a la Multiconsulta, emplazamos al equipo de gobierno municipal a hacer realidad la máxima de "mandar obedeciendo" y dar respuesta urgente a la reclamación hecha por más de 15.000 vecinos y vecinas de la ciudad.

Barcelona, ​​10 de diciembre de 2018

Se suman a esta demanda: 
Tanquem els CIE - Metromuster - SOS Racisme -  IRÍDIA - Resistim al Gòtic - ATTAC Catalunya - Ciutat Vella No Està En Venda - La Negreta - La Ciutat Invisible - Col·lectiu Maloka - Mujeres Pa'lante - Migress - No callarem - Ateneu l'Harmonia - Quesoni - La Tremenda - Ateneu 9 Barris - XES Xarxa Economia Solidària - Casal de Joves d'Horta  Queixal d'en Xöves - Associació de Veïnes i Veïns del Barri Gòtic - La PAH - Espacio del Inmigrante - Tras la manta - Unitat Contra el Feixisme i el Racisme - Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona - Hibiscus Asociación de Afroespañolas y Afrodescendientes - Casa Nostra Casa Vostra - Revista Masala - IACTA Cooperativa d'Assessorament jurídic i transformació social - El Foli Verd - Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes - Fotomovimiento - Novact - La Base Ateneu Cooperatiu


#VolemPlaçaIdrissa