dimarts, 4 d’octubre del 2016

Els drets humans no es privatitzen!

  [CATALÀ, más abajo en castellano]

Els DDHH no es privatitzen. NO a la proposta de Ciutadans de privatitzar els CIE


Ciutadans ha presentat una Proposició No de Llei al Congrés en què proposa que la gestió i la seguretat interna en els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) es privatitzi per tal de "modernitzar-los". Així mateix proposa "obrir els mòduls de presons que actualment estan tancats per convertir-los en nous CIE".

Pel que fa a la primera de les mesures que Ciutadans proposa, volem denunciar que el model de privatització amaga interessos econòmics atès que grans empreses poden guanyar grans sumes de diners. A més, la lògica del cost-benefici provoca que es deteriorin les condicions d'estada i, en conseqüència, es posin en risc els drets de les persones privades de llibertat. El fracàs de la privatització de centres de privació de llibertat no és res nou en altres països, però és la primera vegada que un partit a l'Estat Espanyol realitza una proposta semblant.

D'altra banda, la proposta de convertir mòduls de centres penitenciaris en nous CIE és també molt preocupant. En primer lloc, es tracta d'una proposta incompatible amb l'actual marc jurídic, ja que la mateixa Llei d'Estrangeria assenyala que els CIE no han de tenir caràcter penitenciari. Una proposta d'aquest tipus no faria res més que seguir criminalitzant la població migrant. A més, ha quedat demostrat que els CIE són una institució cruel i absolutament innecessària en una societat democràtica. No tolerarem l'obertura d'un sol CIE més.

Finalment, volem denunciar que aquest posicionament de Ciutadans és un menyspreu profund a les organitzacions i entitats que des de fa temps hem aconseguit que aquesta institució es trobi sota una forta crisi de legitimitat i credibilitat democràtiques. A això cal afegir l'actitud poc dialogant amb les organitzacions que treballem en aquesta matèria. En l'aprovació de les Conclusions sobre els CIE al Parlament de Catalunya ni tan sols es van dignar reunir-se amb les entitats promotores del grup de treball.

Amb aquestes propostes Ciutadans sembla pujar al carro del populisme xenòfob que està impulsant polítiques d'extrema dreta a part d'Europa. El realment nou és voler a més convertir l'internament administratiu de persones en un negoci. Una rendibilitat electoral i econòmica incompatible amb els Drets Humans ja que la seva mera existència suposa una vulneració flagrant de les llibertats més elementals. El problema no és el model públic o privat dels CIE sinó la seva mera existència, com han denunciat diverses institucions nacionals i internacionals.

No ens aturarem fins a tancar tots els CIE. 

Tanquem els CIE
Plataforma Canarias Libre de CIE
SOS Racismo Madrid
Cies NO Valencia
Convivir sin Racismo (Múrcia)
Ruta contra'l racismu y la represión (Astúries)
Fundació Migra Studium
SOS Racisme Catalunya
Convergencia de las Culturas Madrid

 [CASTELLANO, més amunt en català]

Los DDHH no se privatizan. NO a la propuesta de Ciudadanos de privatizar los CIE


Ciudadanos ha presentado una Proposición No de Ley en el Congreso en la que propone que la gestión y la seguridad interna en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se privatice para "modernizarlos". Asimismo propone "abrir los módulos de prisiones que actualmente están cerrados para convertirlos en nuevos CIE".

En cuanto a la primera de las medidas que Ciudadanos propone, queremos denunciar que el modelo de privatización esconde intereses económicos ya que grandes empresas pueden ganar grandes sumas de dinero. Además, la lógica del coste-beneficio provoca que se deterioren las condiciones de estancia y, en consecuencia, se pongan en riesgo los derechos de las personas privadas de libertad. El fracaso de la privatización de centros de privación de libertad no es algo nuevo en otros países, pero es la primera vez que un partido en el Estado Español realiza una propuesta semejante.

Por otro lado, la propuesta de convertir módulos de centros penitenciarios en nuevos CIE es también muy preocupante. En primer lugar, se trata de una propuesta incompatible con el actual marco jurídico, ya que la propia Ley de Extranjería señala que los CIE no deben tener carácter penitenciario. Una propuesta de este tipo no haría más que seguir criminalizando a la población migrante. Además, ha quedado demostrado que los CIE son una institución cruel y absolutamente innecesaria en una sociedad democrática. No toleraremos la apertura de un solo CIE más.

Finalmente, queremos denunciar que este posicionamiento de Ciudadanos es un profundo menosprecio a las organizaciones y entidades que desde hace tiempo hemos logrado que dicha institución se encuentre bajo una fuerte crisis de legitimidad y credibilidad democráticas. A ello hay que añadir la actitud poco dialogante con las organizaciones que trabajamos en esta materia. En la aprobación de las Conclusiones sobre los CIE en el Parlamento de Catalunya ni siquiera se dignaron reunirse con las entidades promotoras del grupo de trabajo.

Con estas propuestas Ciudadanos parece subirse al carro del populismo xenófobo que está impulsando políticas de extrema derecha en parte de Europa. Lo realmente novedoso es querer además convertir en un negocio el internamiento administrativo de personas. Una rentabilidad electoral y económica incompatible con los Derechos Humanos pues su mera existencia supone una vulneración fragante de las libertades más elementales. El problema no es el modelo público o privado de los CIE sino su mera existencia, como han denunciado diversas instituciones nacionales e internacionales.

No nos detendremos hasta cerrar todos los CIE.

Tanquem els CIE
Plataforma Canarias Libre de CIE
SOS Racismo Madrid
Cies NO Valencia
Convivir sin Racismo (Murcia)
Ruta contra'l racismu y la represión (Asturias)
Fundació Migra Studium
SOS Racisme Catalunya 
Convergencia de las Culturas Madrid