divendres, 23 d’octubre del 2015

El CIE de Barcelona tanca. De la ciutadania depèn que no torni a obrir


CATALÀ [Más abajo en castellano]

El CIE de la Zona Franca de Barcelona tancarà les seves portes el proper 30 d'octubre a raó de la realització d'obres de millora. La incertesa sobre el que passarà després ens brinda una oportunitat única d'aconseguir que no torni a obrir mai més.

Després d'anys denunciant la vulneració dels Drets Humans que s'hi han comès, de trencar l'opacitat que hi regnava, de judicialitzar els casos de tortures. Després que el CIE acabés amb la vida de Mohammed, l'Idrissa i l'Alik. Després de que milers de persones es mobilitzessin fins a les seves portes, exigint que es clausurin aquests centres de la vergonya. Després d'interposar desenes de queixes als jutges de control per exigir canviar unes condicions d'estància que trepitgen la dignitat de qualsevol persona. Després que el Parlament de Catalunya s'hagi posicionat, en una resolució històrica, a favor del seu tancament. Ara, el dia 30 d'octubre, el CIE de Barcelona tancarà -segons ha anunciat el Ministeri de l'Interior- per fer-hi obres.

Des de Tanquem els CIE celebrem la notícia del seu tancament ja que entenem que cal entendre'l emmarcat en un procés social majoritari perquè el CIE de Barcelona, i tots els existents, desapareguin de la nostra societat i acabin essent un mal record de la nostra història.

Fruit d'aquest mandat i d'aquesta expressió social de rebuig, el Parlament de Catalunya va aprovar el passat mes de juliol una moció per instar al Govern espanyol al tancament d'aquest Centre. Totes les forces polítiques catalanes, a excepció del PP i C's, hi van votar a favor. La resolució deia textualment:
"El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de l’Estat que: a) Iniciï en el termini més breu possible un procés que condueixi al tancament progressiu dels centres d’internament d’estrangers (CIE), atès que la Directiva europea (Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de desembre, relativa a normes i procediments comuns als estats membres per al retorn dels nacionals de països tercers en situació irregular) no en prescriu l’existència obligatòria."

Durant el temps que duri el tancament -ja sigui provisional o definitiu- a Catalunya no es privarà la llibertat a cap persona per la seva situació administrativa. Sense dubte, es tracta d'una gran notícia pels drets humans, tot i que és irreal. El Ministeri d'Interior està deportant persones sense que passin pel CIE aprofitant la detenció de 72 hores sense assistència lletrada i sense la possibilitat que un jutjat revisi la seva ordre d’expulsió, que pot ser de fa 4 o 5 anys. Volem que el CIE no es torni a obrir però també que cessin aquestes deportacions que es realitzen sense cap mena de garantia.

Així mateix, el tancament del CIE de Barcelona pot suposar el trasllat de les persones pendents de procediments d'expulsió a altres CIE de l'estat que sí romandran oberts, tot i que les condicions de vida són igualment deplorables. Això, suposarà a més de la privació de la llibertat, la deslocalització del seu entorn social i familiar, i agreujarà encara més la seva situació. En aquest sentit exigim que el tancament s’estengui a tots els CIE de l'estat espanyol.

A partir d'avui treballarem perquè el CIE de Barcelona no es torni a obrir. Perquè cap més veí sigui privat de llibertat pel seu lloc d'origen. Volem advertir que la possible reobertura del CIE, que el Ministeri de l'Interior, preveu pel mes de febrer de 2016 es realitzarà sota una nou mandat al govern de l'Estat. Serà doncs, el nou govern format després de les eleccions generals del 20D, el responsable de respectar el mandat social de que el tancament del Centre d'Internament d'Estrangers sigui definitiu.

Des de Tanquem els CIE convoquem a tot el teixit social i associatiu, als veïns i veïnes de Barcelona i de tot el territori perquè es sumin a una gran mobilització pel proper dia 30 d'octubre a les 18h a la Plaça Sant Jaume. El CIE de Barcelona tanca. De totes nosaltres depèn que no torni a obrir.


CASTELLANO [Més amunt en català]

El CIE de Barcelona cierra. De la ciudadanía depende que no vuelva a abrir


El CIE de la Zona Franca de Barcelona cerrará sus puertas el próximo 30 de octubre con el objetivo de realizar obras de mejora. La incertidumbre acerca de lo que pasará después nos brinda una oportunidad única de conseguir que no vuelva a abrir nunca más.

Después de años denunciando la vulneración de Derechos Humanos que se han cometido, de romper con la opacidad que existía, de judicializar los casos de torturas. Después que el CIE terminara con la vida de Mohammed, Idrissa i Alik. Después que miles de personas se movilizaran hasta sus puertas, exigiendo que se clausuren estos centros de la vergüenza. Después de interponer decenas de quejas a los jueces de control para exigir cambiar unas condiciones de estancia que vulneran la dignidad de cualquier persona. Después que el Parlamento de Cataluña se posicionara, en una resolución histórica, a favor de su cierre. Ahora, el día 30 de Octubre, el CIE de Barcelona cerrará –según ha anunciado el Ministerio del Interior- para hacer reformas.

Des de Tanquem els CIE celebramos la noticia de su cierre ya que entendemos que se debe leer enmarcado en un proceso social mayoritario para que el CIE de Barcelona, y todos los existentes, desaparezcan de nuestra sociedad y terminen siendo un mal recuerdo de nuestra historia.

Fruto de este mandato y esta expresión social de rechazo, el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado mes de julio una moción para instar al Gobierno español el cierre de este Centro. Todas las fuerzas políticas catalanas, a excepción de PP i C’s, votaron a favor de dicha moción. La resolución decía textualmente:
“El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a exigir al Gobierno del Estado que: a) Inicie en el plazo más breve posible un proceso que conduzca al cierre progresivo de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), dado que la Directiva europea (Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de diciembre, relativa a normas y procedimientos comunes a los estados miembros para el retorno de nacionales de países terceros en situación irregular) no proscribe la existencia obligatoria de dichos centros".

Durante el tiempo que dure su cierre - ya sea provsional o definitivo- en Cataluña no se privará la libertad a ninguna persona por su situación administrativa. Sin duda, se trata de una gran noticia para los derechos humanos, aunque es irreal. El Ministerio de Interior está deportando personas sin que pasen por el CIE aprovechando la detención de 72 horas sin asistencia letrada y sin la posibilidad que un juzgado revise su orden de expulsión, que puede ser de hace 4 o 5 años. Queremos que el CIE no se vuelva a abrir pero también que cesen estas deportacions que se realizan sin ningún tipo de garantía.

Así mismo, el cierre del CIE de Barcelona puede suponer el traslado de personas pendientes de procedimientos de expulsión a otros CIE del estado que sí continuarán abiertos, aunque las condiciones de vida son igualmente deplorables. Esto, supondrá además de la privación de la libertad, la deslocalización de su entorno, social y familiar, y agravará aún más su situación. En este sentido exigimos que el cierre se extienda a todos los CIE del estado español.

Desde hoy trabajaremos para que el CIE de Barcelona no se vuelva a abrir. Para que ningún vecino más sea privado de su libertad por su lugar de origen. Queremos advertir que la posible reapertura del CIE, que el Ministerio del Interior prevé para el mes de febrero de 2016, se realizará bajo un nuevo mandato en el gobierno del Estado. Será entonces, el nuevo gobierno formado después de las elecciones generales del 20D, el responsable de respetar el mandato social que el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros sea definitivo.

Desde Tanquem els CIE convocamos a todo el tejido social y asociativo, a los vecinos y vecinas de Barcelona y de todo el territorio para que se sumen a una gran movilización el próximo 30 de octubre a las 18h en la Plaça Sant Jaume. El CIE de Barcelona cierra. De todas nosotras depende que no se vuelva a abrir.