dijous, 26 de març del 2015

Gràcies a totes... Belletti ha estat alliberat

[CAT, más abajo en castellano]

Belletti ha estat alliberat

El passat dimarts 24 de març, exactament el dia que es complia un mes del seu internament, Renaud Taffou, més conegut com Belletti, va ser alliberat del CIE de Zona Franca de Barcelona. El motiu del seu alliberament és que el procediment de sol·licitud d'asil ha donat els seus fruits i se li ha concedit a tràmit, pendent de ser analitzat en profunditat, i amb una carta de protecció que al·lega que és sol·licitant d'asil.
Fa quatre anys, Belletti va abandonar el seu país a la recerca d'un futur millor per a ell i per als seus. Quatre anys en què s'ha hagut d'enfrontar a nombrosos perills en la seva travessia pel desert: violència, extorsió, segregació racial al Marroc, anys de vida a la muntanya Gurugú privat d'allò més bàsic, diversos intents de salt de la perillosa tanca de Melilla (en un gairebé perd la vida dessagnat), devolucions en calent i finalment entrada en territori Europeu. Però la seva entrada a Europa no va fer més que prolongar la seva situació d'abús: extorsió policial, bloqueig a Melilla i finalment arrest i internament al CIE de Barcelona durant un mes.
Això és el que li pot costar a un migrant africà arribar al nostre continent, Europa, i materialitzar aquest dret que als europeus se'ns concedeix sense vacil·lacions: el dret a la mobilitat pel món.Lluny de ser el final d'aquesta història, ara comença per a Belletti i la seva parella la nova fase de la política del racisme i l'exclusió: l'oceà burocràtic al qual s'ha d'enfrontar un migrant per regularitzar la seva situació, treballar i viure en pau amb la seva família i amics, per no parlar del perill constant de les batudes i un nou internament al CIE mentre tot el procés es porta a terme. Però el pitjor ja ha passat.

El seu cas és igual que el d'aquests milers de migrants que entren en el nostre continent de forma irregular davant la impossibilitat de fer-ho d'una altra manera i es troben amb la repressió i la violència com a única resposta a les seves necessitats. Per desgràcia, a la majoria no els podem salvar de la deportació. Però aquesta vegada hem guanyat. Ha estat per a la causa una petita victòria en la gran guerra contra els CIE i les polítiques racistes d'aquest Estat, però una gran victòria per a ell, els seus amics i familiars.

I aquesta victòria també us la devem a vosaltres. Vosaltres, que com moltes persones heu posat el vostre granet de sorra i heu mostrat el vostre suport per una causa que és la de totes les persones: trobar el nostre lloc en aquest món i ser feliços. Si seguim involucrant-nos en petites accions, podrem ajudar a canviar el nostre entorn i el món.

Un gran abraçada a totes les persones que heu col·laborat! Enhorabona!
I gràcies de tot cor de part de Belletti, la seva família i amics.
La lluita continua!
[CAST]

Belletti ha sido liberado

El pasado martes 24 de marzo, exactamente el día que se cumplía un mes de su internamiento, Renaud Taffou, más conocido como Belletti, fue liberado del CIE de Zona Franca de Barcelona. El motivo de su liberación es que el procedimiento de solicitud de asilo ha dado sus frutos y se le ha concedido a trámite, pendiente de ser analizado en profundidad, y con una carta de protección que alega que es solicitante de asilo.

Hace cuatro años, Belletti abandonó su país en busca de un futuro mejor para él y para los suyos. Cuatro años en los que se ha tenido que enfrentar a numerosos peligros en su travesía por el desierto: violencia, extorsión, segregación racial en Marruecos, años de vida en el monte Gurugú privado de lo más básico, varios intentos de salto de la peligrosa valla de Melilla (en uno casi pierde la vida desangrado), devoluciones en caliente y finalmente entrada en territorio Europeo. Pero su entrada en Europa no hizo más que prolongar su situación de abuso: extorsión policial, bloqueo en Melilla y finalmente arresto e internamiento en el CIE de Barcelona durante un mes.
Esto es lo que le puede costar a un migrante africano llegar a nuestro continente, Europa, y materializar ese derecho que a los europeos se nos concede sin vacilaciones: el derecho a la movilidad por el mundo.

Lejos de ser el final de esta historia, ahora comienza para Belletti y su pareja la nueva fase de la política del racismo y la exclusión: el océano burocrático al que se tiene que enfrentar un migrante para regularizar su situación, trabajar y vivir en paz con su familia y amigos, por no hablar del peligro constante de las redadas y un nuevo internamiento en el CIE mientras todo el proceso se lleva a cabo. Pero lo peor ya ha pasado.

Su caso es igual que el de esos miles de migrantes que entran en nuestro continente de forma irregular ante la imposibilidad de hacerlo de otro modo y se encuentran con la represión y la violencia como única respuesta a sus necesidades. Por desgracia, a la mayoría no podemos salvarlos de la deportación. Pero esta vez hemos ganado. Ha sido para la causa una pequeña victoria en la gran guerra contra los CIE y las políticas racistas de este Estado, pero una gran victoria para él, sus amigos y familiares.

Y esta victoria también te la debemos a ti. Tú, que como muchas personas has puesto tu granito de arena y has mostrado tu apoyo por una causa que es la de todas las personas: encontrar nuestro lugar en este mundo y ser felices. Si seguimos involucrándonos en pequeñas acciones, podremos ayudar a cambiar nuestro entorno y el mundo.

¡Un gran abrazo a todas las personas que habéis colaborado! ¡Enhorabuena!
Y gracias de todo corazón de parte de Belletti, su familia y amigos.
¡La lucha continúa!