dimarts, 16 de setembre del 2014

Manifest i imatges de la Ruta contra l'oblit. 10s.

Foto de Nando Dorrego

Català [Más abajo en castellano]

No estem vivint en una societat democràtica. La Unió Europea; suposada garant dels Drets Humans envers les seves ciutadanes; considerada oberta, moderna, pionera, liberal, integradora, solidària, intercultural, entre altres, té una Llei d’Estrangeria que desmenteix aquesta cosmovisió construïda per les polítiques de poder.

Espanya, com a país membre de la Unió Europea, i amb l’objectiu de frenar l’entrada dels immigrants al país, s’ha inscrit en la legislació migratòria establerta pel Parlament Europeu l’any 2008 amb el fi de regular i gestionar les normes establertes en la Directiva Europea en relació als processos migratoris. La incorporació de la Directiva en la Reforma de la Llei d’Estrangeria ha reforçat:

- El control de les fronteres per donar resposta immediata a la lluita en contra de la immigració.
- L’existència de la violència contra les persones per part de les Forces de Seguretat Marroquines i Espanyoles.
- L’exclusió sanitària a les persones en situació administrativa regular i irregular amb l’aprovació del Real Decret 16/2012.
- L’augment de temps d’estada als CIEs que va passar de 40 a 60 dies.
- El reforçament de les redades racistes.
- La violència gratuïta que viuen diàriament les persones privades de llibertat.
- La normalització dels vols de deportació massiva en el qual, companyies aèries com Air Europa i Swift Air han firmat amb el Ministeri de l’Interior un contracte de 24 milions d’euros per a realitzar aquests vols de la Vergonya.

Ens sobren raons per a lluitar en contra d’una Llei d’Estrangeria que discrimina i legalitza la vulneració del dret de les persones. Cap persona no és il·legal i en la nostra paraula existeix la força per desobeir aquestes lleis que torturen i potencien el racisme institucional. 

Ens plantem!!


[Castellano, més amunt en català]

No estamos viviendo en una sociedad democrática. La Unió Europea; supuesta garante de los Derechos Humanos en relación a sus ciudadanos; considerada abierta, moderna, pionera, liberal, integradora, solidaria, intercultural... entre otras, tiene una Ley de Extranjería que desmiente esta cosmovisión construida por las políticas de poder.

España, como pais miembro de la Unión Europea, y con el objetivo de frenar la entrada al pais a los inmigrantes, se ha inscrito en la legislación migratoria establecida por el Parlamento Europeo con el fin de regular y gestionar las normas establecidas en la Directiva Europea en relación a los processos migratorios. La incorporación de la Directiva en la Reforma de la Ley de Extranjería ha reforzado:

- El control de las fronteras para dar una respuesta inmediata a la lucha en contra de la inmigración.
- La existencia de la violencia contra la personas por parte de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos y de España.
- La exclusión sanitaria a las personas en situación administrativa regular e irregular con la aprobación del Real Decreto 16/2012.
- El augmento de la estancia en los CIE, que pasa de 40 a 60 días.
- El refuerzo de las redadas racistas.
- La violencia gratuita que viven diariamente las personas privadas de libertad.
- La normalización de los vuelos de deportación masiva en los que compañías aéreas como Air Europa y Swift Air han firmado con el Ministerio del Interior un contrato de 24 miliones de euros para realizar estos vuelos de la vergüenza.

Nos sobran razones para luchar en contra de una ley de Extranjería que discrimina y legaliza la vulneración de derechos de las personas. Ninguna persona es ilegal y en la nuestra palabra existe la fuerza para desobedecer estas normativas que torturan y potencian el racismo institucional. 

Nos plantamos!!!