dijous, 12 de juny del 2014

15J Dia contra els Centres d’Internament d’Estrangers: Per a fer visible allò invisible


[CAT] Más abajo en castellano.


NOTA DE PREMSA 


Per a fer visible allò invisible, nombroses organitzacions agrupades a la Campanya Estatal pel Tancament dels CIEs han decidit convocar, per segon any consecutiu, el dia contra els Centres d’Internament d’Estrangers. 
Els CIEs han de ser pensats en un entramat de frontera: des de les ganivetes de la valla de Ceuta i Melilla als macrovols de deportació, passant per les batudes racistes. Per aquest motiu, i en el marc de les activitats programades en la setmana contra els CIEs, activistes de la Campanya Estatal pel tancament dels CIE han convocat diverses rodes de premsa en varis punts de l’Estat: Madrid, Barcelona, València i Melilla. A Melilla s’ha volgut denunciar la vulneració sistemàtica de drets de la Frontera Sud. Les portades dels diaris reprodueixen la visió del Govern que compren les migracions des d’una lògica criminal i genocida, fins a tal punt que les morts de 15 persones han servit per a normalitzar la violència i la impunitat, per a fer de la violació dels drets humans i la integritat de les persones un negoci sufragat amb fons europeus. Les agressions a les persones que tracten d’accedir a l’Estat Espanyol es normalitzen i el Ministeri de l’Interior no només blinda les fronteres, sinó que també es blinda jurídicament per a evitar que aquestes siguin investigades i jutjades.

A Madrid s’ha realitzat a la Plaça de Lavapiés, símbol de la lluita contra les batudes racistes. Tot i la Circular de la Delegació del Govern de Madrid que es va anunciar com la instrucció que posaria fi als controls d’identitat per perfil racial, les batudes racistes de la policia continuen. Així, les persones amb faccions fenotípiques diferenciades tenen possibilitats dobles de ser aturades i identificades: l’excusa per a la seva normalització consisteix en ubicar-les a l’àmbit de la delinqüència i no d’estrangeria. Les identificacions es realitzen sistemàticament amb un tracte humiliant i degradant, i en masses ocasions amb violència. A més d’apuntar a la criminalització de la població migrant en relació a la resta de societat, generen por, alteren i dificulten la vida de les persones així com impedeixen el dret a la lliure circulació per als espais públics. D’aquesta manera converteixen a les nostres veïnes en punta de llança per a introduir modificacions estructurals a tota la societat. Gràcies a la coordinació entre col•lectius de tot l’Estat, es pot comprovar que quan s’acosta un vol de deportació les batudes es tornen doblement discriminatori: per perfil racial i per nacionalitat, coincidint aquesta última amb la destinació del vol.

València ha escollit la visibilització dels CIEs a partir del de Zapadores. Els Centres d’Internament són l’espai més visible de tot l’entramat de frontera. El Ministeri de l’Interior ha tractat de fer callar les crítiques amb l’aprovació del passat mes de març del Reglament de Funcionament i règim interior dels CIEs, però lluny d’assegurar els drets de les persones internes, ha permès institucionalitzar l’opacitat, l’arbitrarietat i la impunitat policial. En són una prova les denúncies de maltractaments quotidians, els abusos per part de la policia, les tortures o fins i tot les morts sota custòdia policial.

A Barcelona s’han denunciat els vols de deportació a través d’una acció ubicada en una companyia de viatges que treballa amb Air Europa, còmplice dels vols de la vergonya. El darrer punt de tot el mecanisme són les deportacions, els dispositius que, emparats pel Protocol d’actuació de la Direcció General de Policia i del Ministeri de l’Interior sobre repatriacions, permeten l’expulsió de persones migrants del territori de l’Estat fent ús dels maltractaments i de violència policial. Des de la Campanya pel Tancament dels CIEs s’ha denunciat durant el darrer any els vols de deportació, a través de cròniques i amb la publicació del llibre "Paremos los vuelos; las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa" (2014. Editorial Cambalache). Air Europa, part del grup Globalia, manté un conveni amb l’Estat espanyol per valor de 11.880.000€ per a realitzar aquests vols de deportació. A més, avui mateix, dia 12 de juny, hi havia programat un nou vol de deportació, aquesta vegada amb destinació a Nigèria i Mali, ambdós països en conflicte, constatant que el Govern espanyol no està respectant les figures de protecció jurídica internacional: sol•licitants d’asil, de protecció subsidiària o dones potencials víctimes de trata amb finalitats d’explotació sexual.

La Campanya pel Tancament dels CIEs manifesta el seu ferm rebuig a la normalització de la violència sistemàtica dels drets humans en el marc de les polítiques públiques d’estrangeria: des de les fronteres als vols de deportació, passant per les batudes i els CIEs. A més, anuncia que durant els propers mesos continuaran les accions de Boicot a Air Europa i al grup Globalia i convoca a les jornades que tindran lloc a Melilla, a la segona trobada a la Frontera Sud. 

Les rodes de premsa han tingut lloc a:

* Frontera Sud a Melilla: 11:30h en C/General Prim, 18, entreplanta izquierda .
* Batudes policials a Madrid: 11.30h, Plaza de Lavapiés
* CIE a València: 12.00h a la porta del CIE de Zapadores (Av. Dr.Waksman)
* Vols de deportació a Barcelona: 18.30 h Carrer Bergara amb Catalunya
[CAST] Més amunt en català.

NOTA DE PRENSA 

15J Dia contra los Centros de Internamiento de Extranjeros: 

Para hacer visible lo invisible.Para hacer visible lo invisible, numerosas organizaciones agrupadas en la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE han decidido convocar por segundo año consecutivo el día 15J. Considerando que los CIE han de ser pensados en un entramado de frontera: desde las cuchillas de Ceuta y Melilla a los macro vuelos de deportación, pasando por las redadas racistas, activistas de la Campaña estatal por el Cierre de los CIE han convocado distintas ruedas de prensa en varios puntos del Estado; Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla enmarcándolas en las actividades programadas para el 15J Día contra los CIEs. 

En Melilla se ha querido denunciar la vulneración sistemática de derechos que tiene lugar en la Frontera Sur. Las portadas de los periódicos reproducen la visión del Gobierno que comprende las migraciones desde una lógica criminal y genocida. Hasta el punto que las muertes de 15 personas han servido para normalizar la violencia y la impunidad, para hacer de la violación de los derechos humanos y la integridad de las personas un negocio sufragado con fondos europeos. Las agresiones a las personas que tratan de acceder al Estado español se normalizan y el Ministerio del Interior no sólo blinda las fronteras, sino que también se blinda jurídicamente para evitar que éstas sean investigadas y juzgadas.

En Madrid, la Plaza de Lavapiés simboliza la lucha contra las redadas racistas. A pesar de la Circular de Delegación de Gobierno de Madrid que se anunció como la instrucción que ponía fin a los controles de identidad por perfil racial, las redadas racistas de la policía continúan. Así las personas con rasgos fenotípicos diferenciados de la población mayoritaria tienen dos veces más posibilidades de ser paradas e identificadas. La coartada para su normalización consiste en ubicarlas no en el ámbito del control de la extranjería sino de la delincuencia. Las identificaciones se realizan sistemáticamente con un trato humillante y degradante, y en demasiadas ocasiones con violencia. Además de apuntar a la criminalización de la población migrante frente al resto de la sociedad, generan miedo, alteran y dificultan la vida de las personas e impiden el derecho a la libre circulación por los espacios públicos. Convierten a nuestras vecinas en punta de lanza para introducir modificaciones estructurales en toda la sociedad.
Gracias a la coordinación entre colectivos de todo el Estado, afirman desde la Campaña estatal, pueden comprobar cómo cuando se acerca un vuelo de deportación las redadas se vuelven, si cabe, doblemente discriminatorias: por perfil racial y por nacionaldiad, la misma que el destino del vuelo.

Valencia ha escogido la visibilización de los CIEs, en Zapadores. Los centros de internamiento son el espacio más visible de todo el entramado de frontera. El Ministerio de Interior ha tratado de acallar las críticas con la aprobación el pasado mes de marzo del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento, pero lejos de asegurar los derechos de las personas internas, ha permitido institucionalizar la opacidad, la arbitrariedad y la impunidad policial. Dan prueba las denuncias de malos tratos cotidianos, los abusos por parte de la policía, las torturas o incluso las muertes bajo custodia policial.

En Barcelona se han denunciado los vuelos de deportación a través de una acción en un lugar vinculado a los vuelos de la vergüenza. El último punto de este mecanismo son las deportaciones, los dispositivos que, amparados por el Protocolo de actuación de la Dirección General de Policía y el Ministerio de Interior sobre repatriaciones, permiten la expulsión de las personas migrantes del territorio del Estado amparando los malos tratos y la violencia policial. Desde la Campaña estatal por el Cierre de los CIEs han venido denunciando en el último año estos vuelos de deportación a través de crónicas y ahora mediante la publicación del libro "Paremos los vuelos; las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa" (2014. Editorial Cambalache) . La propia campaña denuncia que Air Europa, parte del grupo Globalia, mantiene un Convenio con el Estado español por valor de 11.880.000 € para realizar estos vuelos de deportación. Por otro lado, han aprovechado las ruedas de prensa para para manifestar que coincidiendo con las mismas, el 12 de Junio había programado un nuevo vuelo de deportación, esta vez con destino Nigeria y Mali, ambos países en conflicto, constatando cómo el Gobierno español no está respetando figuras de protección jurídica internacional: solicitantes de asilo, de protección subsidiaria o mujeres potenciales vícitimas de trata con fines de explotación sexual que serán expulsados y expulsadas como ya lo han sido en otros vuelos especiales.

La Campaña por el Cierre de los Centros de internamiento manifiesta así su "firme rechazo a la normalización de la violación sistemática de derechos humanos en el marco de las políticas de extranjería: desde las fronteras a los vuelos de deportación, pasando por las redadas y los CIE, la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE continua aumentando su coordinación y capacidad de acción en todo el territorio Estatal". Además anuncian que al trabajo que vienen realizando en los CIE y contra las redadas racistas durante los próximos meses continuarán las acciones de Boicot a Air Europa y el grupo Globalia. Así mismo convocan del 3 al 6 de julio al II Encuentro en la Frontera Sur en Melilla. 

Las ruedas de prensa han tenido lugar en:

* Frontera Sur en Melilla: 11:30h en C/General Prim número 18, entreplanta izquierda .
* Redadas policiales en Madrid: 11.30h en la Plaza de Lavapiés
* CIE en Valencia: 12.00h en puerta del CIE de Zapadores (Av. Dr.Waksman)
* Vuelos de deportación en Barcelona: 18.30 h C/Bergara con Plaça Catalunya