divendres, 3 de gener del 2014

Màxima opacitat al CIE de la Zona Franca. Es denega una visita de Comissió independent de metgesses i advocades

NOTA DE PREMSA [ CAT ]


Després dels esdeveniments produïts en el CIE de Zona Franca de Barcelona durant els últims dies, aquest matí del 3 de gener una Comissió independent de Drets Humans, integrada per metgesses i advocades, s'ha personat en el Centre d'Internament d'Estrangers per comprovar l'estat de les lesions dels interns. Les autoritats del CIE han denegat l'accés a aquesta delegació, evidenciant un cop més l'opacitat de la institució. 

Aquest matí, una Comissió de Drets Humans de la Campanya Tanquem els CIE s'ha traslladat al jutjat per continuar informant dels darrers esdeveniments que s'han produït al CIE i sol·licitar de manera urgent que es brindés assistència mèdica a alguns interns que havien denunciat haver estat agredits durant els dies 31 de desembre i 1 de gener, però no van ser atesos pels serveis mèdics. Davant la impossibilitat de parlar amb els jutges per no trobar-se al Jutjat, la comissió, integrada per metgesses i advocades, s'ha dirigit al CIE de Zona Franca.


Els mateixos interns han sol·licitat per escrit a la direcció del CIE poder ser visitats per aquestes doctores en base al seu dret a la integritat física i a l'assistència mèdica. Aquesta sol·licitud ha estat denegada i s'ha impedit l'accés al CIE de les doctores. Les dues advocades que integraven la Comissió han pogut entrevistar-se amb els interns, escoltar la seva versió dels fets i comprovar algunes de les lesions. En concret, una de les advocades s'ha entrevistat amb una persona interna amb el nas trencat i una altra que li ha mostrat el cos ple de cops.

Cal recordar que, almenys quatre de les persones que han denunciat les agressions, no han estat traslladades a cap centre hospitalari per reconèixer l'abast de les lesions. A més, hem tingut coneixement que una de les persones que va denunciar lesions greus - una fractura a la cama - i que fa menys d'un mes va ser testimoni en el procés judicial que es va seguir per la mort del ciutadà armeni Aramis Manukyan, Alik, ja ha estat deportada.

Davant la ineficàcia dels mecanismes de control del Centre d'Internament d'Estrangers, i la manca de transparència dels CIE, més que mai apel·lem a la mobilització ciutadana per assenyalar l'opacitat d'aquests centres i exigir el tancament immediat dels CIE. A dia d'avui ha quedat més que demostrat que l'única garantia per al respecte dels drets de les persones internes és el tancament dels CIE.

Per això, convoquem a la manifestació del dissabte 11 de gener de 2014, a les 16:30 h a la plaça Espanya i a les 17:00 h al CIE de la Zona Franca.


NOTA DE PRENSA [CAST]

Máxima opacidad en el CIE de la Zona Franca 
Se deniega una visita de Comisión independente de médicas y abogadas

Tras los acontecimientos producidos en el CIE de Zona Franca de Barcelona durante los últimos días, esta mañana del 3 de enero una Comisión independiente de Derechos Humanos integrada por médicas y abogadas se ha personado en el Centro de Internamiento de Extranjeros para comprobar el estado de las lesiones de los internos. Las autoridades del CIE han denegado el acceso a esta delegación, evidenciando una vez más la opacidad de la institución. 

Esta mañana, una Comisión de Derechos Humanos de la Campaña Tanquem els CIE se ha trasladado al juzgado para continuar informando de los últimos acontecimientos que se han producido en el CIE y solicitar de manera urgente que se brindara asistencia médica a varios de los internos que habiendo denunciado haber sido agredidos durante los días 31 de diciembre y 1 de enero, no fueron atendidos por los servicios médicos. Ante la imposibilidad de hablar con los jueces por no encontrarse en el Juzgado, la comisión, integrada por médicas y abogadas, se ha dirigido al CIE de Zona Franca.

Los propios internos han solicitado por escrito a la dirección del CIE poder ser visitados por dichas doctoras en base a su derecho a la integridad física y a la asistencia médica. Esta solicitud ha sido denegada, impidiéndose así el acceso al CIE de las doctoras. Las dos abogadas que integraban la Comisión han podido entrevistarse con los internos, escuchar su versión de los hechos y comprobar algunas de las lesiones. En concreto, una de las abogadas se ha entrevistado con una persona interna con la nariz rota y otra que le ha mostrado el cuerpo lleno de magulladuras.

Cabe recordar que, al menos cuatro de las personas que han denunciado las agresiones, no han sido trasladadas a ningún centro hospitalario para reconocer el alcance de las lesiones. Además, hemos tenido conocimiento que una de las personas que denunció lesiones graves – una fractura en la pierna - y que hace menos de un mes fue testigo en el proceso judicial que se siguie por la muerte del ciudadano armenio Aramis Manukyan, Alik, ya ha sido deportada. Ante la ineficacia de los mecanismos de control del Centro de Internamiento de Extranjeros, y la falta de transparencia de los CIEs más que nunca, apelamos a la movilización ciudadana para señalar la opacidad de estos centros y exigir el cierre inmediato de los CIE. A día de hoy ha quedado más que demostrado que la única garantía para el respeto de los derechos de las personas internas, es el cierre de los CIE.

Por ello convocamos a la manifestación del sábado 11 de enero de 2014, a las 16:30 h en Plaza España y a las 17:00 h en el CIE de la Zona Franca.