dimecres, 25 d’abril del 2012

Comunicat: Vaga de fam de 3 interns al CIE Zona Franca

 [CATALÀ]
(Castellano a continuación)

3 interns del CIE de Zona Franca en vaga de fam denuncien tortures i represàlies per demanar assistència sanitària


La vaga de fam del David Bakradze i els seus dos companys va començar després que aquest patís una situació de maltractament com a represàlia per sol·licitar assistència mèdica per a un company, tal i com es descriu en la denúncia presentada per l'advocat del David. Segons aquesta, David es va oferir com a traductor i va sol·licitar que portessin a un altre intern a l'hospital el dissabte 14 a la tarda, moment en què no hi havia assistència mèdica ni traductor al CIE . Després d'insistir, els agents van accedir a la petició, però un policia es va dirigir al David amençant-lo per haver defensat els drets del seu company i com a represàlia el va tirar al terra i el va arrossegar fins a una cel·la d'aïllament -sense càmeres- on el va agredir a la cara molt violentament.

Al mateix temps que ens arriba aquesta notícia i tenim l'oportunitat de visitar David Bakradze perquè ens expliqui els fets, ens arriba a través de la premsa una altra denúncia de maltractaments al CIE formulada per Sergei Breev. Sergei denúncia que el passat diumenge 22 d'abril va patir una pallissa per part dels agents que custodien el centre que l'ha deixat amb un traumatisme toràcic, una costella trencada i diverses fissures.

Resulta paradigmàtic que  aquesta extrema situació de violència que s'està produint al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca s'hagi donat justament durant la setmana en què la Delegació del Govern va denegar la petició de visita al Síndic de Greuges. Cal recordar que la Delegada del Govern, Llanos de Luna, va respondre al Síndic "No hace falta que vayas, que todo está  bién". La petició d'entrada del Síndic al CIE era per al dia 17 d'abril, quan els tres interns ja es trobaven en vaga de fam a causa de les agressions patides per la policia nacional.

Aquests fets no fan més que corroborar l'opacitat del funcionament d'aquests centres i la manca de transparència i voluntat política en un país democràtic que ha ratificat la Declaració Universal de Drets Humans. En els últims mesos nombroses organitzacions hem denunciat els casos d'algunes de les víctimes d'amenaces, abusos, maltractaments, tortura i, fins i tot, víctimes mortals atribuïbles a la manca d'assistència sanitària i denegació d'auxili, com Idrissa Diallo (mort la matinada del 5 de gener d'aquest any) o Mohammed (mort el 13 de desembre de 2010), ambdós al CIE de Zona Franca. A aquestes veus, s'hi han sumat fins i tot, el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo i el Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació Racial de l'ONU que han hagut de pronunciar-se denunciant l'opacitat d'aquestes veritables presons per a persones que sense haver comès cap delicte veuen privada la seva llibertat en centres amb pitjors condicions que les penitenciàries.Ens sorprèn i indigna profundament que després de les nombroses crítiques rebudes en els últims mesos, hi segueixi havent agressions amb total impunitat a dins d'aquests petits "Guantànamos espanyols".

Davant els fets exposats, les entitats sota-signants exigim:
  • Que s'investiguin i aclareixin els fets que denuncien David Bakradze i Sergei Breev perquè es conegui si ha existit algun tipus d'agressió i/o maltractament per part dels funcionaris que custodien les persones privades de llibertat en el CIE de Zona Franca.
  • La immmediata posada en llibertat de David Bakradze, no només perquè compleix els requisits d'arrelament social que requereix la Llei d'Estrangeria, sinó també perquè es troba sota la custòdia dels pressumptes agents que l'han agredit, amenaçat i vexat. Volem manifestar, un cop més, que l'acceleració de la seva deportació (prevista per aquest divendres) es deu al fet de deixar sense efecte la denúncia presentada per tortures.
  • Que es prenguin mesures de protecció per a les persones que denuncien o han estat  testimoni de les agressions, ja que estan custodiades per les  mateixes persones que podrien haver comès el maltractament, i això podria afavorir pressions a l'hora d'exercir la seva condició de denunciant i/o testimoni. Entenem que atesa la situació haurien de ser posades automàticament en llibertat per ser testimonis d'uns fets especialment delicats i que en cap cas han de ser deportades.
  • Que cessin les situacions de violència i maltractament a l'interior del CIE de Zona Franca, així com l'acceleració sistemàtica de la deportació dels denunciants i testimonis.


Finalment, manifestem que juntament amb aquestes mesures urgents, l'única decisió política que acabarà amb la situació d'extrema opacitat i d'impunitat i evitarà de forma definitiva que es produeixin més morts, tortures, agressions i amenaces al Centre d'Internament d'Estrangers de Zona Franca i a tots els de l'Estat ha de ser l'anunci del seu tancament definitiu.

Grup de Recerca i Acció sobre Fronteres i Controls
Campanya pel  Tancament dels CIEs de Barcelona
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (OSPDH)
Coordinadora Catalana per a la Prevenció Denúncia de la Tortura

+ info
@CIErreZFranca #CIE #CIEsNO #CIErreYA

Enllaços amb informació sobre les últimes denúncies i la vaga de fam: [CASTELLANO] 

3 internos del CIE de Zona Franca en huelga de hambre denuncian torturas y represalias por pedir asistencia sanitariaBarcelona, 25 de abril de 2012, - La huelga de hambre de David Bakradze y sus dos compañeros empezó después de que éste sufriera una situación de  maltrato como represalia por solicitar asistencia médica para un  compañero, tal y como se describe en la denuncia presentada por el  abogado de David. Según ésta,  David se ofreció como traductor  solicitando que llevaran a otro interno al hospital el sábado 14 por la  tarde, momento en el que no había asistencia médica ni  traductor en el CIE. Tras insistir,  los agentes accedieron a la petición, pero un policía se dirigió a David amenazándole por haber defendido los derechos de su compañero y como represalia lo tiró al suelo y lo arrastró  hasta una celda de aislamiento -sin cámaras- donde lo agredió en la cara muy violentamente.

Al  mismo tiempo que nos llega esta noticia y tenemos la oportunidad de  visitar a David Bakradze para que nos explique los hechos, nos llega a  través de la prensa otra denuncia de maltrato en el CIE formulada por Sergei Breev. Sergei denuncia que el pasado domingo 22 de abril sufrió una paliza por parte de los agentes que custodian el centro que lo ha dejado con un traumatismo torácico, una costilla rota y varias fisuras.

Resulta paradigmático que esta extrema situación de violencia que se está produciendo en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca se haya dado justamente durante la semana en que la Delegación del Gobierno denegó la petición de visita al Síndic de Greuges. Cabe recordar que la Delegada del Gobierno, Llanos de Luna, respondió al Síndic "No hace falta que vayas, que todo está bién". La petición de entrada del Síndic al CIE era para el día 17 de Abril, cuando los tres internos ya se encontraban en huelga de hambre debido a las agresiones sufridas por la policía nacional.

Estos hechos no hacen más que corroborar la opacidad del funcionamiento de estos centros y la falta de transparencia y voluntad política en un país democrático que ha ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos. En los últimos meses numerosas organizaciones de derechos humanos y de inmigrantes hemos denunciado los casos de algunas de las víctimas de amenazas, abusos, malos tratos, tortura e, incluso, víctimas mortales atribuibles a la falta de asistencia sanitaria y denegación de socorro, como Idrissa Diallo (muerto la madrugada del 5 de enero de este año) o Mohammed (fallecido el 13 de diciembre de 2010), ambos en el CIE de Zona Franca. A estas voces se han sumado incluso, el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU que han tenido que pronunciarse denunciando la opacidad de estas verdaderas cárceles para personas que sin haber cometido ningún delito ven privada su libertad en centros con peores condiciones que las penitenciarias. Nos sorprende e indigna profundamente que después de las numerosas críticas recibidas en los últimos meses, siga habiendo agresiones con total impunidad dentro de estos pequeños "Guantánamos españoles".

Ante los hechos expuestos, las entidades firmantes exigimos:
  • Que se investiguen y aclaren  los hechos que denuncian David Bakradze y Sergei Breev para que se conozca si ha existido algun tipo de agresión y/o maltrato por parte de  los funcionarios que custodian a las personas privadas de libertad en el  CIE de la Zona Franca.
  • La inmediata puesta en libertad de David Bakradze, no sólo porque cumple los requisitos de arraigo social que  requiere la Ley de Extranjería, sinó también porque se encuentra bajo la  custodia de los agentes que le han agredido, amenazado y vejado.  Queremos manifestar, una vez más, que acelerar su deportación (prevista  para este viernes) se debe al hecho de dejar sin efecto la denuncia por torturas presentada.
  • Que se tomen medidas de  protección para las personas que denuncian o han sido testigos de las  agresiones, pues están custiodadas por las mismas personas que podrían  haber cometido el maltrato, y esto podría favorecer presiones a la hora  de ejercer su condición de denunciante o de testigo. Entendemos que dada  la situación tendrían que ser puestas en libertad automáticamente por ser testigos de unos hechos especialmente delicados y que no deben ser deportadas en ningún caso.
  • Que cesen las situaciones de  violencia y maltrato en el interior del CIE de Zona Franca, así como las  sistemáticas aceleraciones de deportaciones de las personas que  denuncian y que son testigos de maltrato.
Finalmente, manifestamos que  junto a estas medidas de urgencia, la única decisión política que acabará con la situación de extrema opacidad y de impunidad, y a la vez evitará de forma definitiva que se produzcan más muertes, torturas,  agresiones y amenazas en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Zona Franca y en todos los del Estado debe ser el anuncio de su cierre definitivo.

Grup de Recerca i Acció sobre Fronteres i Controls
Campanya pel  Tancament dels CIEs de Barcelona
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (OSPDH)
Coordinadora Catalana per a la Prevenció Denúncia de la Tortura

+ info
@CIErreZFranca #CIE #CIEsNO #CIErreYA

Enlaces con información sobre las últimas denuncias y la huelga de hambre: