dilluns, 13 de febrer del 2012

Acta del 31.1.12

Trobareu l'acta de l'assemblea del 31 de gener desprès del salt.
La propera reunió per treballar en #CIEsNO pel #CIErre és el 14 de febrer 19h a la Casa de la Solidaritat (Vistalegre 15, Raval) vine!

Encontraréis el acta del 31 de enero en castellano después del salto, y tras la versión en catalán.
La próxima reunión de trabajo #CIEsNO por el #CIErre es el 14 de febrero 19h en la Casa de la Solidaritat (Vistalegre 15, Raval) ¡ven!

Acte de l'assemblea de la Casa de la Solidaritat 

31 de gener0-Presentacions


1-Estat de la qüestió

Venim coordinant-nos fa temps, en casos de pic de conflictivitats hem realitzat algunes accions
Des del 18-d ens hem anat trobant, la mort d'Idrissa ha posat al CIE al focus d'atenció mediàtica, es va fer una concentració espontània, després es va tirar endavant un comunicat que han firmat moltes de les persones i entitats que estem aquí, una concentració davant la delegació del govern de Catalunya per a fer entrega del comunicat, una roda de premsa i un plantejament de fer la campanya explícita i participativa
S'han presentat dues demandes per a exigir una correcta investigació del mort d'Idrissa.2- Objectius en relació a la campanya 30'

Visibilitat dels CIE's ja s'ha acomplertObjectius Polítics
 • Tancament dels CIE
 • Tancament dels CIE i possibilitat de qüestionar més aspectes: arrelament, ...

 • Accions que materialitzin la idea, grups de treball enfocats a idees concretes. Desglossament dels objectius i espai de difusió d'aquests i d'un discurs construït-
 • Altres conflictes vinculats al cie i a la gent migrant

 • Cie com a part d'un engranatge amb moltes conseqüències que amb el temps podem anar abordant i treballant
 • Fer difusió antiracista davant de l'avançament d'idees xenòfobes davant de la crisi.
 • Definir el Camí que vol emprendre cada organització, el reglament implica legitimació dels CIE
 • Reivindicar la derogació de la llei d'estrangeria
 • Sensibilització, barris, escoles, etc rr llei d'estrangeria i situació persones migrants i en relació a l'imaginari en negatiu de les persones migrants
 • Valorar com ens posicionem davant del reglament
 • X comunicar també a governs i institucions allò que anem fem
 • cie atemptat ddhh, esdevé injustificada la seva existència
 • espai contra l'opressió contra les persones migrants
 • comptabilitzar el cie en termes econòmics, justificar-ho via estudi

En relació al tipus d'espai que volem ( coordinadora, paraigües, espai comú per anar definint) 

 • Exemple de València
 • Espai de compartir informació, espai paraigües,
 • Que algunes organitzacions facin d'altaveu

 • Posar en comú entre diferents col·lectius i persones que van fent la seva feina
 • Rapidesa en quant a treure coses/convocat/accions
 • Anar veient com es van coordinant (tkdk), termes de plataforma
 • Espai heterogeni però que requereix anar a poc a poc, sortir amb una nova data i amb un objectiu clar de mobilització i anar treballant per objectius.
 • Anar desenvolupant amb el temps tot el mecanisme de deportació, de moment rr al CIE
 • Espai obert, fresc i assambleari, realment participatiu
En relació a la temporalitat de les trobades 
 • Voluntat de fixar reunions periòdiques i comissions, donar continuïtat a la campanya
 • Llarg plaç !!!
 • Trobada mensual
 • Periodicitat mensual però rapidesa d'accions
 • Alguns col·lectius no podem estar a tot gas
 • Poc a poc


3- Estratègies

Depenent de qui és l'interlocutor generar una estratègia o una altra
 • Espai de comunicació per a compartir CIE
 • Reduir possibilitat maltractament i vejació de drets via l'observació i la presència i la resposta immediata. Generar una xarxa des dels recursos de cada col·lectius per a poder respondre a la impunitat policial i a la vulneració de drets
 • Personificació de les víctimes, posar cara als fets i reconstruir la memòria dels fets i de les vides, demanar justícia (galeria de la memòria de víctimes d'estat de Colòmbia com a recurs) - (màlaga: mobilització forta davant del cie)
 • Per a sensibilitzar, explicar què és un CIE (possibilitat d'explicar què és un CIE)
 • Reportatge 20-30 min per a difondre i documentar la lluita contra el CIE
 • Bloc temes migratoris a les jornades antirepressives
 • Tallar carrers
 • Fer xerrades a nivell de barri
 • Fòrum social català
        Mobilització
 • Mani, com a primera acció
 • Com a forma de treballar juntes i conèixer-nos
 • Al centre de la ciutat
 • Visita
 • En un mes
 • 25 de març: Coordinadora estatal para la prevención de la tortura: Torturas y malos tratos en los procesos migratorios, igual  pot ser un bon dia de mobilització

         Vinculacions
 • Arribar a assemblees de barri, anar.hi o passar informació, que sigui previ a la mobilització per poder visibilitzar el conflicte als barris (CIE)
 • Que les comunitats migrants s'impliquin i obrir el discurs més enllà del CIE
 • Vinculació amb mmss i altres organitzacions, espais varis i posar.ho a l'agenda política

Difusió
 • Utilització mitjans de comunicació
 • Difusió des de cada col·lectiu i persona de la situació del CIE
 • Hi ha eines 2.0 el·laborades i s'ha de veure com utilitzar-les i com assumir-les
 • Material d'Enredadas
 • El·laborar una nova llista de correu

          Format
 • Crear grups de treball
 • Visibilitzar eines que ja estan funcionant, àrees que es treballen per tal de generar la xarxa i poder-se ubicar, mapa
 • grup mobilització que la plantegi i la proposi a la propera trobada

4- Altres
Propera reunió: Dia 14  CASA DE LA SOLIDARITAT 19HActa de la asamblea de la Casa de la Solidaritat 
31 de enero 20120-Presentaciones
1-Estado de la cuestión

Venimos coordinándonos desde hace tiempo, especialmente en picos de conflictividad en los que hemos realizado algunas acciones.
Desde el 18-d nos hemos ido encontrando, la muerte de Idrissa ha puesto el CIE en el foco de atención mediática, se hizo una concentración espontánea, después se lanzó un comunicado que han firmado muchas de las personas y entidades presentes, una concentración delante de la Delegación del Gobierno de Catalunya pera entregar el comunicado, una rueda de prensa y el planteamiento explícito de convertir la campaña para el cierre de los CIE en una realidad participativa.
Se han presentado dos demandas para exigir una correcta investigación de la muerte de Idrissa.2- Objetivos en relación a  a la campaña, 30 min.

Ya se cumplió el  objetivo de la visibilidad de los CIE

Objetivos políticos
 • Cierre de los  CIE
 • Cierre de los CIE y posibilidad de cuestionar más aspectos: arraigo y otros
 • Acciones que materialicen la idea, grupos de trabajo enfocados a ideas concretas, desglose de los objetivos  y espacio de difusión de estos y de un discurso construido.
 • Otros conflictos vinculados con el CIE y la gente migrante
 • Cie como parte de un engranaje con muchas consecuencias que con el tiempo se pueden ir abordando y trabajando.
 • Hacer difusión anti racista ante el avance de ideas chenófogas por la crisis.
 • Definir el camino que quiere tomar cada organización, el reglamento implica la legitimación de los CIE
 • Reivindicar la derogación del a lei de extranjería
 • Sensibilitzación en los barrios, escuelas, etc. Relacionada con la ley de extranjería y la situación de las personas migrantes, y en relación al imaginario negativo de las personas migrantes
 • Valorar como nos posicionamos ante el reglamento
 • Comunicar a gobiernos e instituciones lo que vayamos haciendo
 • cie atentado ddhh, su existencia es injustificada
 • espacio contra la opresión de las personas migrantes
 • contabilizar el CIE en términos económicos
En relación al tipo de espacio que queremos (coordinadora, paraguas, espacio común que ser irá definiendo)

 • Ejemplo de Valencia
 • Espacio de compartir información, espacio paraguas
 • Que algunas organizaciones hagan de alta voz
 • Poner en común entre diferentes colectivos y persones que van haciendo su trabajo
 • Rapidez para sacar convocatorias/acciones
 • Ir viendo como se va coordinando, en términos de plataforma
 • Espacio heterogéneo pero que requiere ir lentas, salir con una nueva fecha de reunión y con un objetivo claro de movilización e ir trabajando por objetivos
 • Ir exponiendo con el tiempo todo el mecanismo de deportación, de momento centradas en el CIE
 • Espacio abierto, fresco y asambleario, realmente participativo

En relación a la temporalidad de los encuentros

 • Voluntad de fijar reuniones periódicas y comisiones, dar continuidad a la campaña
 • Largo plazo!!!
 • Encuentro mensual
 • Periodicidad mensual pero rapidez de acciones
 • algunos colectivos no podemos estar a todo gas
 • Poco a poco

3- Estrategias

Dependiente de quién es el interlocutor generar una estrategia u otra

 • Espacio de comunicación para a compartir CIE
 • Reducir posibilidad de maltrato y vejación de derechos vía la observación y la presencia y la respuesta inmediata. Generar una red desde los  recursos de cada colectivo para poder responder a la impunidad policial y a la vulneración de derechos
 • Personificación de las víctimas, poner cara a los hechos y reconstruir la memoria de los hechos y de las vidas, pedir justicia (galería de la memoria de víctimas de estado de Colombia como a recurso) - (Málaga: movilización fuerte ante la puerta del CIE)
 • Para sensibilizar, explicar qué es un CIE (posibilidad de explicar qué es un CIE)
 • Reportaje  20-30 min para difundir y  documentar la lucha contra el CIE
 • Bloque temas migratorios en unas jornadas antirepresivas
 • Cortar calles
 • Hacer charlas a nivel de barrio
 • Fòrum social català

        Movilización

 • Mani, como primera acción
 • Como manera de empezar a trabajar juntas y conocernos
 • Al centro de la ciudad
 • Visita
 • En un mes
 • 25 de marzo: Coordinadora estatal para la prevención de la tortura: Torturas y malos tratos en los procesos migratorios, igual  puede ser un buen día de movilización pq viene gente de todo el estado

         Vinculaciones
 • Llegar a  asambleas de barrio, ir pasando información previamente a la movilización  para poder visibilizar el conflicto en los barrios
 • Que las comunidades migrantes se impliquen y abrir el discurso más allá del CIE
 • Vinculación con mmss y otras organizaciones, espacios varios y ponerlo en la agenda política

Difusión
 • Utilización medios de comunicación
 • Difusión desde cada colectivo y persona la situación del  CIE
 • Hay herramientas 2.0 elaboradas y se tiene que ver como utilizarlas y asumirlas
 • Material Enredadas
 • Elaborar una nueva lista de correo


          Formato
 • Crear grupos de trabajo
 • Visibilizar herramientas que ya funcionan, áreas que se trabajan para generar una red y poderla ubicar en el mapa, para hacer en el próximo encuentro
 • grupo movilización que la plantee y la proponga al próximo encuentro
 • grupo barrios, la plantea y lo propone en el próximo encuentro


4- Otros
Próximo encuentro: Día 14  CASA DE LA SOLIDARITAT 19H