divendres, 6 de gener del 2012

Mort al CIE de Zona Franca


Català

Sobre la mort d'un jove al CIE de Zona Franca
Barcelona, 6 de Gener.

Avui 6 de Gener del 2012 ens hem assabentat de la mort d'un jove guineà
de 21 anys intern al CIE de Zona Franca. Els interns i companys de
cel.la del jove afirmen que ahir el noi va requerir atenció mèdica i li
va ser denegada.

És la segona mort que es produeix al CIE de Zona Franca després de la de
Mohammed el 13 de desembre de 2010. Cal recordar la lamentable situació
d’aquests Centres d’Internament que s’han convertit en els Guantánamos
espanyols. La situació d'amuntegament i les precàries condicions
sanitàries i d'assistència mèdica ja han estat denunciada per moltes
organitzacions de drets humans, així com pel Defensor del Poble i el
propi Sindicat de Policia.

El passat 28 de gener el Síndic de Greuges, Rafael Ribó va denunciar que
al CIE de Zona Franca es donen totes les condicions per a que hi hàgin
maltractaments. Aixi aquesta setmana consta que un intern ha sofert
una violenta agresió per part de la Policia. La denúncia esta encara a
tràmit, tot i aixi només uns dies després coneixem la mort d'un home per manca
d'assistència mèdica.

Es important recalcar que la mort no ha estat inesperada, el noi es va
queixar al servei mèdic del Centre d'Internament i se li va denegar la
visita i consulta mèdica. Al contrari que altres fonts, interns del CIE
de Zona Franca confirmen les queixes que el jove havia tramés als agents
de la policia nacional que custodien els centres.

Els altres interns aquest matí no han esmorzat en mostra de solidaritat
cap al company mort, hem de tenir en compte les condicions de
vulnerabilitat que pateixen les persones internes i exigim que es
respectin les mostres de solidaritat i el dret de protesta de les
persones internes cap una situació com la que s'ha donat avui. Es
necesari que estiguem atententes i denúnciem les condicions que les
organitzacions en defensa de Drets Humans portem temps denunciant,
situacions d'incomuniciació, visites en horaris restringits,
desinformació sobre la seva situació al CIE, manca de control judicial;
per tot això pensem que avui per avui totes les persones internes al CIE
de Zona Franca i en la resta de CIEs son susceptibles de que se'ls hi
vulnerin els seus drets.

Finalment exigim el tancament del Centre d'Internament d'Estrangers de
Zona Franca, no podem permetre que es vulnerin els drets de les persones
internes ni cap més mort al Centre d'Internament.

/*Campanya pel tancament del CIE de Zona Franca de Barcelona*/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Castellano

Muerte de un joven en el CIE de Zona Franca
Barcelona, 6 de Enero,

Hoy 6 de Enero de 2012 nos hemos enterado de la muerte de un joven guineano
de 21 años interno en el CIE de Zona Franca. Los internos y compañeros de
celda del joven afirman que ayer el joven requirió atención médica y le
fue denegada.

Es la segunda muerte que se produce en el CIE de Zona Franca después de la de
Mohammed el 13 de diciembre de 2010. Hay que recordar la lamentable situación
de estos Centros de Internamiento que se han convertido en los Guantánamos
españoles. La situación de hacinamiento y las precarias condiciones
sanitarias y de asistencia médica ya han sido denunciada por muchas
organizaciones de derechos humanos, así como por el Defensor del Pueblo y el
propio Sindicato de Policía.

El pasado 28 de enero el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, denunció que
el CIE de Zona Franca se dan todas las condiciones para que tengan
malos tratos. Así, esta semana consta que un interno ha sufrido
una violenta agresión por parte de la Policía. La denuncia está aun en
trámite, aún así sólo unos días después conocemos la muerte de un hombre por falta
de asistencia médica.

Es importante recalcar que la muerte no ha sido inesperada, el joven se
quejó al servicio médico del Centro de Internamiento y se le denegó la
visita y consulta médica. Al contrario de lo que afirman otras fuentes, internos del CIE
de Zona Franca confirman las quejas que el joven había enviado a los agentes
de la policía nacional que custodian los centros.
Los otros internos esta mañana no han desayunado en muestra de solidaridad
con el compañero muerto, debemos tener en cuenta las condiciones de
vulnerabilidad que sufren las personas internas y exigimos que se
respeten las muestras de solidaridad y el derecho de protesta de las
personas internas hacia una situación como la que se ha dado hoy. Es
necesario que estemos atentas y denunciamos las condiciones que las
organizaciones en defensa de Derechos Humanos llevamos tiempo denunciando,
situaciones de incomunicación, visitas en horarios restringidos,
desinformación sobre su situación en el CIE, falta de control judicial;
por todo ello pensamos que hoy por hoy todas las personas internas en el CIE
de Zona Franca y en el resto de CIE son susceptibles de que sus derechos sean vulnerados.

Finalmente exigimos el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de
Zona Franca, no podemos permitir que se vulneren los derechos de las personas
internas ni más muertes en el Centro de Internamiento.

/ * Campaña por el cierre del CIE de Zona Franca de Barcelona * /