dijous, 12 de gener del 2012

Comunicat públic davant els fets del CIE de Zona Franca


CATALÀ (Mas abajo en castellano)


Comunicat públic davant els fets del CIE de Zona Franca


Les entitats, col·lectius i organitzacions sota-signants volem manifestar davant la societat civil i davant les Administracions Catalana i Estatal que:

- Des de que es va obrir el Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca l'any 2006 s'han produït nombroses irregularitats que han tingut com a conseqüència la vulneració sistemàtica de drets de les persones que han estat internades en el CIE de la Zona Franca, igual que passava anteriorment a la Comissaria de la Verneda.

- Des de la primera setmana de gener s'han produït situacions especialment greus en el CIE de la Zona Franca:

Des de començaments d'any s'han presentat dues denúncies per maltractaments produïts a l'interior del Centre d'Internament, perquè dos interns han estat agredits i vexats per membres del Cos Nacional de Policia. Aquestes denúncies se sumen a les que es vénen presentant des de fa anys.
• La nit del 5 al 6 de gener va morir Idrissa Diallo, un jove guineà de 21 anys a l'interior del CIE al voltant de les 2hs del matí. Al contrari del que ha manifestat la policia, diversos testimonis dels fets han afirmat que podria haver tingut lloc una negligència motivada, en part, per la manca de traductors al CIE de Zona Franca. L'Associació solidària DAB, integrant de Papers i Drets per a Tothom, ha interposat en el dia 11 de gener una denúncia davant el jutjat d'instrucció número 5 de Barcelona, per poder personar-se com acusació particular en el cas de la mort del guineà Idrissa Diallo
• Una de les persones que era a la cel·la amb Idrissa, i un dels principals testimonis dels fets, va demanar mitjançant una trucada telefònica assistència lletrada a dues advocades. Aquestes advocades van accedir el diumenge a la tarda a parlar amb aquest intern. El van veure durant mig minut en què l'intern només va expressar que estava vivint una situació de molta violència dins del CIE. En aquest moment, el director del CIE va expulsar, de molt males maneres i amb l'ajuda de més policies, les dues advocades del Centre, privant a la persona interna del dret a l'assistència lletrada. L'endemà a la tarda, van impedir sota l'exprés mandat del director del Centre José Manuel Casado, la visita d'un altre advocat a aquest mateix intern, que el va tornar a requerir per telèfon. Els tres advocats/des han presentat una queixa davant la Comissió de Defensa, i davant la Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia (CRAJ) del Col·legi d'Advocats de Barcelona.
Així mateix, des que van passar els fets s'ha obstaculitzat i impedit l'entrada de persones d'entitats i col·lectius que treballen per la defensa dels drets de les persones migrants per a visitar persones internes.

Davant els fets exposats, les entitats sota-signants exigim:

- Que s'investiguin i aclareixin les circumstàncies que van envoltar la mort de l'Idrissa Diallo perquè es conegui si va poder existir algun tipus de negligència per part de les persones que custodiaven les persones privades de llibertat en el CIE de Zona Franca.

- Que es prenguin mesures de protecció per a les persones que han estat testimoni de la mort de l'Idrissa ja que no hem d'oblidar que a més de no haver pogut ser assistits per advocats estan custodiats per les mateixes persones que podrien haver comès la negligència, i això podria afavorir pressions a l'hora d'exercir la seva condició de testimoni. Entenem que donada la situació haurien de ser posades automàticament en llibertat per ser testimonis d'uns fets especialment delicats i que en cap cas han de ser deportades.

- Que de cap manera es torni a negar el dret d'assistència lletrada a les persones internes en el CIE de Zona Franca i que es respecti i faciliti el treball professional dels advocats/des en el CIE de la Zona Franca.

- Que no s'obstaculitzi ni s'impedeixi l'accés de persones de la societat civil, d'entitats i organitzacions que treballen per la defensa dels drets de les persones migrants i pels Drets Humans al CIE de Zona Franca. Encara que es vulgui convertir el CIE en un lloc opac i apartat de la societat, les organitzacions o entitats sotasignants no ho tolerarem.

- Que es nomeni el més aviat millor uns Jutjats concrets de control dels Centres d'Internament d'Estrangers, igual que s'han nomenat en altres ciutats com Madrid o València. A Barcelona, l'encarregat de vetllar pels drets de les persones internes en el CIE és el Jutjat de Guàrdia de cada dia, cosa que en la pràctica suposa que no es supervisa el que passa al CIE de Zona Franca. Entenem que el control només es podrà exercir nomenant Jutjats concrets.

- Que cessin les situacions de violència i maltractament a l'interior del CIE de Zona Franca i en el moment en què les persones són traslladades a l'aeroport per ser deportades, moment en què sabem que s'han produït situacions de mal tracte.

- Que cessin les batudes per criteris racials a Catalunya i a l'Estat Espanyol, que paren i identifiquen a persones a la via pública, en les estacions de tren, d'autobús, a l'aeroport, a la sortida de locutoris o d'associacions d'immigrants perquè el seu color de pell no es correspon amb els trets ètnics europeus.

Les entitats sota-signats entenem que s'han d'adoptar les decisions pertinents perquè es respectin els drets de les persones privades de llibertat en els Centres d'Internament. No obstant això, seguirem treballant des de la societat civil perquè aquests es compleixin en tant no es decideixi la principal decisió política que entenem que s'ha de prendre respecte als Centres d'Internament d'Estrangers, la qual no és sinó el seu tancament. Exigim el tancament del Centre d'Internament del CIE de Zona Franca i de tots els CIE de l'Estat Espanyol. No s'ha de privar de llibertat a persones pel fet de no tenir la seva situació administrativa regularitzada.

Col·lectius, entitats i organitzacions signants:
Enviar un mail a comunicadociesno@gmail.com

Campanya pel Tancament dels Centres d'Internament de Barcelona
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CASTELLANO
 

Comunicado público ante los hechos acontecidos en el CIE de Zona Franca

Las entidades, colectivos y organizaciones abajo firmantes queremos manifestar ante la sociedad civil y ante las Administración Catalana y Estatal que:

-       Desde que se abrió el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca en el año 2006 se han producido numerosas irregularidades que han tenido como consecuencia la vulneración sistemática de derechos de las personas que han sido internadas en el CIE de Zona Franca, al igual que pasaba anteriormente en la Comisaría de la Verneda.
-       Desde la primera semana de Enero se han producido situaciones especialmente graves en el CIE de la Zona Franca:
·         Desde comienzos de año se han presentado dos denuncias por malos tratos producidos en el interior del Centro de Internamiento, porque dos internos han sido agredidos y vejados por miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Estás denuncias se suman a las que se vienen presentando desde hace años.
·         En la noche del 5 al 6 de Enero murió Idrissa Diallo, un joven guineano de 21 años en el interior del CIE alrededor de las 2hs de la mañana. Al contrario de lo que ha manifestado la policía, varios testigos de los hechos han afirmado que podría haber tenido lugar una negligencia motivada, en parte, por la falta de traductores en el CIE de Zona Franca. La Asociación solidaria DAB, integrante de Papeles y Derechos para Todos y Todas, ha interpuesto en el día 11 de Enero una denuncia ante el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona, para poder personarse como acusación particular en el caso de la muerte del guineano Idrissa Diallo
·         Una de las personas que estaba en la celda con Idrissa, y uno de los principales testigos de los hechos, pidió mediante una llamada telefónica asistencia letrada a dos abogadas. Éstas abogadas accedieron el domingo por la tarde a hablar con este interno. Le vieron durante medio minuto en el que el interno tan sólo expresó que estaba viviendo una situación de mucha violencia dentro del CIE. En ese momento el director expulsó de muy mala manera con la ayuda de más policías a estas dos abogadas del Centro, privando a la persona interna del derecho a la asistencia letrada. Al día siguiente por la tarde, impidieron bajo el expreso mandato del Director del Centro Jose Manuel Casado, la visita de otro abogado a este mismo interno ya que éste lo volvió a requerir por teléfono. Los tres abogados/as han presentado una queja ante la Comisión de Defensa, y ante la Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia (CRAJ) del Colegio de Abogados de Barcelona.
·         Asimismo, desde que pasaron los hechos se ha obstaculizado e impedido la entrada de personas de entidades y colectivos que trabajan por la defensa de los derechos de las personas migrantes para que visitaran a personas internas.

Ante los hechos expuestos, las entidades abajo firmantes exigimos:

-       Que se investiguen y clarifiquen las circunstancias que rodearon la muerte de Idrissa Diallo para que se conozca si pudo existir algún tipo de negligencia por parte de las personas que custodiaban a las personas privadas de libertad en el CIE de Zona Franca.

-       Que se tomen medidas de protección para las personas que han sido testigos de la muerte de Idrissa ya que no podemos olvidar que además de no haber podido ser asistidos por abogados están custodiados por las mismas personas que podrían haber cometido una negligencia, y esto podría favorecer presiones a la hora de ejercer su condición de testigos. Entendemos que dada la situación deberían ser puestas automáticamente en libertad ya que son testigos de unos hechos especialmente delicados y que en ningún caso tienen que ser deportadas.

-       Que de ninguna manera se vuelva a negar el derecho de asistencia letrada a las personas internas en el CIE de Zona Franca y que se respete y facilite el trabajo profesional de los abogados/as en el CIE de la Zona Franca.

-       Que no se obstaculice ni se impida el acceso de personas de la sociedad civil, de entidades y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las personas migrantes y por los Derechos Humanos al CIE de Zona Franca. Aunque se quiera convertir el CIE en un lugar opaco y apartado de la sociedad, las organizaciones o entidades abajo firmantes no lo toleraremos.

-       Que se nombre lo antes posible unos concretos Juzgados de control de los Centros de Internamiento de Extranjeros, al igual que se han nombrado en otras ciudades como Madrid o Valencia. En Barcelona, el encargado de velar por los derechos de las personas internas en el CIE es el Juzgado de Guardia de cada día, lo cual en la práctica supone que no se supervisa lo que sucede en el CIE de Zona Franca. Entendemos que el control solo se podrá ejercer nombrando Juzgados concretos.

-       Que cesen las situaciones de violencia y mal trato en el interior del CIE de Zona Franca y en el momento en que las personas son trasladadas al aeropuerto para ser deportadas, momento en el que sabemos que se han producido situaciones de mal trato.

-       Que cesen las redadas por criterios raciales en Catalunya y en el Estado Español, que paran e identifican a personas en la vía pública, en las estaciones de tren, de autobús, en el aeropuerto, a la salida de locutorios o de asociaciones de inmigrantes a personas porque su color de piel no se corresponde con los rasgos étnicos europeos.

Las entidades abajo firmantes entendemos que se deben adoptar las decisiones pertinentes para que se respeten los derechos de las personas que son privadas de libertad en los Centros de Internamiento. No obstante, seguiremos trabajando desde la sociedad civil para que éstos se cumplan en tanto no se decida la principal decisión política que entendemos que se debe tomar respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros, la cual no es otra que su cierre. Exigimos el cierre del Centro de Internamiento del CIE de Zona Franca y de todos los CIES del Estado Español. No se debe privar de libertad a personas por el hecho de no tener su situación administrativa regularizada.

Colectivos, Entidades y Organizaciones firmantes: Mandar un mail a comunicadociesno@gmail.com

Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Barcelona