dijous, 15 de juny del 2023

15J: Dia contra els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE). Comunicat de la Campanya estatal CIEs No

 [CAT. Más abajo en castellano]


ELS CIE, NI NOUS NI RENOVATS: TANCATS

 
Avui és 15 de juny de 2023, 15J: Dia contra els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE). Un any més, des de la societat civil reiterem el nostre rebuig permanent a la privació de llibertat de persones estrangeres per no trobar-se en situació administrativa regular en el territori espanyol. Lluny de ser una data commemorativa, és una jornada de protesta en què exigim el tancament immediat i definitiu de tots els CIE de l'Estat, actualment situats a Algesires, Barcelona, Fuerteventura, Madrid, Múrcia, Tenerife i València, i ens oposem fermament a la pròxima obertura d'un nou CIE a Algesires. Aquest nou CIE, que es pretén vendre com una millora en la gestió i com a progrés per a la regió, és tot el contrari: un nou forat en el nostre Estat de Dret que representa la pitjor cara del racisme institucional i que, amb la seva sola existència, fomenta els atacs a la població d'origen migrant, tant si es troba en situació irregular com si no, especialment a aquella més vulnerable (classes treballadores, col·lectius minoritaris o dones), ja que tota ella es troba afectada pels estereotips criminalitzadors en els quals es palanqueja una gestió de fronteres basada en el control ferri de la mobilitat, el tancament i la deportació.

Com cada vegada que s’obre un CIE, l'Estat espanyol s'obstina a amagar la seva essència veritable rere paraules buides de contingut, com si estigués desvinculat dels CIE que ja estan operatius; en aquesta ocasió, el CIE d'Algesires es planteja enganyosament a la ciutadania com una infraestructura paradigmàtica de la seguretat, l'habitabilitat, el confort i la salubritat en un entorn allunyat dels estàndards carceraris i amb garantia de respecte a la dignitat i els drets humans. No obstant això, malauradament la realitat dels CIE sí que està plena de contingut, un contingut conformat per la vulneració sistemàtica dels drets de les persones internes, els abusos policials recurrents, una assistència sanitària molt deficient, la impossibilitat de sol·licitar i exercir el dret a l’asil, els deficients o inexistents serveis d’orientació jurídica, l'absència de l'aplicació de la perspectiva de gènere o la falta generalitzada d’investigació de totes les irregularitats que succeeixen rere els seus murs. No ens deixem enganyar, els fets desmunten els discursos buits: l'aparició en escena del nou CIE no ha estat acompanyada per cap actuació que indiqui cap canvi en les vulneracions de drets que provoca actualment l'internament de persones estrangeres i l'únic element que podem contrastar fins al moment per tal d’analitzar la veracitat del plantejament del nou CIE d'Algesires és la seva ubicació; en fer-ho, comprovem que -com tots els altres- forma part d'un complex evidentment penitenciari, que en aquest cas també integren el CIS Manuel Montesinos i el centre penitenciari Botafuegos. Així doncs, no existeix cap indici que aquest CIE hagi de ser diferent dels altres en cap aspecte, a part de ser nou, sinó que per contra s’evidencia la intensificació i l’augment del control i la criminalització amb un impacte seriós en les vides de les persones migrades a Espanya.

Per si amb això no n’hi hagués prou, davant les denúncies de la societat civil, la contraargumentació de les autoritats es tenyeix d'elements que apuntalen encara més el racisme institucional i afegeixen llenya al foc d'un racisme social que és crucial reconèixer per poder combatre'l. En lloc d'acceptar i enfrontar la necessitat de desconstrucció del racisme imperant en la nostra societat a tots els nivells, el Ministeri de l'Interior decideix apostar per la construcció d'un nou dispositiu racista: el CIE d'Algesires, per al qual ha assignat una dotació pressupostària que ascendeix a 33.627.378 euros i les obres del qual està previst que finalitzin a finals d’any. Localment, s'ha volgut vendre com una inversió que portarà diners i llocs de treball a una àrea deprimida i amb un nivell alt d'atur, com és el Campo de Gibraltar. Res més lluny de la realitat: mentre que l'impacte econòmic a la regió serà mínim, el discurs criminalitzador de les persones que seran internades pot tenir efectes molt negatius en la convivència, fomentant estereotips racistes cap a les persones migrants i una confusió interessada entre delinqüència i situació irregular que dificulta la convivència entre comunitats.

Els CIE són presons racistes en les quals es tanca persones estrangeres “per no tenir papers”, no per la comissió de delictes, i constitueixen espais torturadors incompatibles amb l'Estat de Dret. Per això, des de la Campanya Estatal pel Tancament dels CIE i la Fi de les Deportacions no volem cap CIE, ni nou ni vell, ni a Algesires ni enlloc, i fem una crida a totes aquelles persones i col·lectius antiracistes i que defensin els drets humans a unir-se a aquest dia de protesta, perquè l'existència d'aquests espais violents que són els centres d'internament d'estrangers no es normalitzi com un element inevitable del nostre sistema.

Els CIE, ni nous ni renovats: tancats.

#15JCIEsNo     #NoCIEAlgeciras [CAST. més amunt en català]

Comunicado 


LOS CIE, NI NUEVOS NI RENOVADOS: CERRADOSHoy es 15 de junio de 2023, 15J: Día contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Un año más, desde la sociedad civil reiteramos nuestro rechazo permanente a la privación de libertad de personas extranjeras por no encontrarse en situación administrativa regular en el territorio español. Lejos de ser una fecha conmemorativa, es una jornada de protesta en la que exigimos el cierre inmediato y definitivo de todos los CIE del Estado, actualmente situados en Algeciras, Barcelona, Fuerteventura, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia, y nos oponemos firmemente a la próxima apertura de un nuevo CIE en Algeciras. Este nuevo CIE, que se pretende vender como una mejora en la gestión y como progreso para la región, es todo lo contrario: un nuevo agujero en nuestro Estado de Derecho que representa la peor cara del racismo institucional y que, con su mera existencia, fomenta los ataques a la población de origen migrante, tanto si está en situación irregular como si no, especialmente a aquellas más vulnerables (clases trabajadoras, colectivos minoritarios o mujeres), ya que toda ella se encuentra afectada por los estereotipos criminalizadores en los que se apalanca una gestión de fronteras basada control férreo de la movilidad, el encierro y la deportación.

Como cada vez que va a abrir un CIE, el Estado español se empeña en esconder su verdadera esencia tras palabras vacías de contenido, como si estuviera desvinculado de los CIE que ya están operativos; en esta ocasión, el CIE de Algeciras se plantea engañosamente a la ciudadanía como una infraestructura paradigmática de la seguridad, la habitabilidad, el confort y la salubridad en un entorno alejado de los estándares carcelarios y con garantía de respeto a la dignidad y los derechos humanos. Sin embargo, desgraciadamente la realidad de los CIE sí está llena de contenido, un contenido conformado por la vulneración sistemática de los derechos de las personas internas, los recurrentes abusos policiales, una asistencia sanitaria muy deficiente, la imposibilidad de solicitar y ejercer el derecho al asilo, los deficientes o inexistentes servicios de orientación jurídica, la ausencia de la aplicación de la perspectiva de género o la falta de investigación generalizada de cuantas irregularidades suceden tras sus muros. No nos dejemos engañar, los hechos desmontan los discursos vacíos: la aparición en escena del nuevo CIE no ha sido acompañada por ninguna actuación que indique cambio alguno en las vulneraciones de derechos que provoca actualmente el internamiento de personas extranjeras y el único elemento que podemos contrastar hasta el momento para analizar la veracidad del planteamiento del nuevo CIE de Algeciras es su ubicación; al hacerlo, comprobamos que -como todos los demás- forma parte de un complejo evidentemente penitenciario, que en este caso también integran el CIS Manuel Montesinos y el centro penitenciario Botafuegos. Así pues, no existe ningún indicio de que este CIE vaya a ser diferente a los otros en ningún aspecto, solo nuevo, sino que por el contrario, se evidencia la intensificación y el aumento del control y la criminalización con serio impacto en las vidas de las personas migradas en España.

Por si esto fuera poco, ante las denuncias de la sociedad civil, la contraargumentación de las autoridades se tiñe de elementos que apuntalan aún más el racismo institucional y añade leña al fuego de un racismo social que es crucial reconocer para poder combatirlo. En lugar de aceptar y enfrentar la necesidad de deconstrucción del racismo imperante en nuestra sociedad a todos los niveles, el Ministerio del Interior decide apostar por la construcción de un nuevo dispositivo racista: el CIE de Algeciras, para el que ha asignado una dotación presupuestaria que asciende a 33.627.378 euros y cuyas obras está previsto que finalicen a finales de este año. Localmente, se ha querido vender como una inversión que llevará dinero y puestos de trabajo a un área deprimida y con un alto nivel de paro, como es el Campo de Gibraltar. Nada más lejos de la realidad: mientras que el impacto económico en la región será mínimo, el discurso criminalizador para las personas que serán internadas puede tener efectos muy negativos en la convivencia, fomentando estereotipos racistas hacia las personas migrantes y una interesada confusión entre delincuencia y situación irregular que dificulta la convivencia entre comunidades.

Los CIE son cárceles racistas en las que se encierra a personas extranjeras “por no tener papeles”, no por la comisión de delitos, y constituyen espacios torturadores incompatibles con el Estado de Derecho. Por eso, desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones no queremos ningún CIE, ni nuevo ni viejo, ni en Algeciras ni en ningún otro lugar, y llamamos a todas aquellas personas y colectivos antirracistas y que defienden los derechos humanos, a unirse a este día de protesta para que la existencia de estos espacios de violencia que son los centros de internamiento de extranjeros no se normalice como un elemento inevitable de nuestro sistema.

Los CIE, ni nuevos ni renovados: cerrados.

#15JCIEsNo     #NoCIEAlgeciras