divendres, 18 de juny del 2021

Els Jutjats de Control ordenen al CIE restablir les visites de familiars i entitats

La mesura arriba dies després que entitats de drets humans i col·lectius antiracistes hagin denunciat vulneracions greus en el CIE en una roda de premsa i una concentració i nou mesos després de haver-ho demanat repetidament per via judicial.


[Català, más abajo en castellano]

Organitzacions de drets humans i col·lectius antiracistes celebrem la decisió presa el dijous 17 de juny per part dels Jutjats de Control del CIE. Tanmateix, és una decisió que arriba tard (9 mesos des de la represa dels internaments a Barcelona) i que només s'ha produït fruit de la pressió social.

Recordem que amb motiu del 15 de juny, Dia contra els Centres d’Internament d'Estrangers, es va fer públic un Manifest demanant el tancament dels CIE i revertir la violència institucional, amb 147 adhesions col·lectives i 429 adhesions personals.

Considerem que, novament, quan la societat civil organitzada denuncia i pren els carrers és capaç de generar canvis per tal de garantir drets. Malauradament, durant els mesos de pandèmia, des que el CIE va reobrir l’octubre de 2020, i fins a dia d’avui, s’ha tornat a viure una etapa molt preocupant en la qual ni la Direcció del CIE ni els Jutjats de Control han actuat de forma eficaç ni prou diligent davant les denúncies i queixes interposades per les organitzacions de drets humans.

A més de la seva falta d'actuació coordinada i ràpida, han permès mantenir fins avui la prohibició de visites de familiars i entitats, així com l’obstaculització del treball d'advocats i advocades diferents a la professional designada pel procediment d'estrangeria. Cal destacar que el sistema de visites d'advocades ha consistit en videoconferències només possibles en horari de 3 hores els dimarts, en les quals ha estat present un agent policial, impedint així la confidencialitat que mereix aquest tipus de comunicacions -sense mencionar el fet que segueix sense haver servei de traducció i/o interpretació a les llengües dels interns-. Consideren que s'han mantingut durant mesos greus vulneracions de drets, com ara el dret de visites o el dret de defensa.

El fet que ni la Direcció del CIE ni els Jutjats de Control no hagin pres mesures encaminades a garantir escrupolosament els drets de les persones contagiades o que eren contacte estret de persones contagiades de covid19 mostra la manca de respecte i sensibilitat vers els drets de les persones internades en el CIE i mostra també que la pandèmia ha estat una excusa per aprofundir l’opacitat del centre. Ignorar des de fa mesos el compliment dels drets de les persones migrants és una mostra de racisme institucional intolerable.

Volem posar de manifest que continuarem treballant perquè es depurin responsabilitats en els casos denunciats des d'octubre, perquè es respectin els drets de les persones internades, així com pel tancament dels CIE, la fi de les deportacions i un canvi de paradigma en les polítiques migratòries que contempli una regularització urgent, permanent i sense condicions.

Contra el racisme institucional, tanquem els CIE. Sobren raons.


[Castellano, més amunt en català]

Los Juzgados de Control ordenan al CIE restablecer las visitas de familiares y entidades


La medida llega días después de que entidades de derechos humanos y colectivos antirracistas hayan denunciado vulneraciones graves en el CIE en una rueda de prensa y una concentración y 9 meses después de haberlo pedido repetidamente por vía judicial.

Barcelona, 18 de junio de 2021. Organizaciones de derechos humanos y colectivos antirracistas celebran la decisión tomada el jueves 17 de junio por parte de los Juzgados de Control del CIE. Sin embargo, es una decisión que llega tarde (9 meses desde la reanudación de los internamientos en Barcelona) y que solo se ha producido a consecuencia de la presión social.

Recordamos que con motivo del 15 de junio, Día contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, se hizo público un Manifiesto pidiendo el cierre de los CIE y revertir la violencia institucional, con 147 adhesiones colectivas y 429 adhesiones personales.

Consideramos que, nuevamente, cuando la sociedad civil organizada denuncia y toma las calles es capaz de generar cambios para garantizar derechos. Desafortunadamente, durante los meses de pandemia, desde que el CIE reabrió en octubre de 2020, y hasta el día de hoy, se ha vuelto a vivir una etapa muy preocupante en la que ni la Dirección del CIE ni los Juzgados de Control han actuado de forma eficaz ni diligente ante las denuncias y quejas interpuestas por las organizaciones de derechos humanos.

Además de su falta de actuación coordinada y rápida, han permitido mantener hasta hoy la prohibición de visitas de familiares y entidades, así como la obstaculización del trabajo de abogados y abogadas distintas a la profesional designada por el procedimiento de extranjería. Hay que destacar que el sistema de visitas de abogadas ha consistido en videoconferencias solo posibles en horario de 3 horas los martes, en las cuales ha estado presente un agente policial, impidiendo así la confidencialidad que merece este tipo de comunicaciones -sin mencionar el hecho de que sigue sin haber servicio de traducción y/o interpretación a las lenguas de los internos-. Consideramos que se han mantenido durante meses graves vulneraciones de derechos, por ejemplo el derecho de visitas o el derecho de defensa.

El hecho que ni la Dirección del CIE ni los Juzgados de Control hayan tomado medidas encaminadas a garantizar escrupulosamente los derechos de las personas contagiadas o que eran contacto estrecho de personas contagiadas de covid19 muestra la carencia de respeto y sensibilidad hacia los derechos de las personas internadas en el CIE y muestra también que la pandemia ha sido una excusa para profundizar la opacidad del centro. Ignorar desde hace meses el cumplimiento de los derechos de las personas migrantes es una muestra de racismo institucional intolerable.

Queremos poner de manifiesto que continuaremos trabajando para que se depuren responsabilidades en los casos denunciados desde octubre, para que se respeten los derechos de las personas internadas, así como por el cierre de los CIE, el fin de las deportaciones y un cambio de paradigma en las políticas migratorias que contemple una regularización urgente, permanente y sin condiciones.

Contra el racismo institucional, cerremos los CIE. Sobran razones.