divendres, 17 de maig del 2019

6 exigències mínimes a nivell europeu

[CATALÀ, EN CASTELLANO A CONTINUACIÓN]


De la mateixa manera que el #RacismeElectoral creix a tota Europa, és al Parlament Europeu on hem d'exigir mesures que tallin d'arrel la necropolítica de la Europa Fortalesa. Aquestes són les nostres 6 exigències mínimes al Parlament Europeu, i que necessiten abordar tots els partits:


El parlament europeu té responsabilitat i per tant ha de tenir voluntat política per trencar amb les polítiques que promouen la Europa Fortalesa. Mai més morts a les fronteres en nom de la unitat europea, suposada garant dels drets humans. 

 1. Prendre mesures efectives perquè les identificacions per raó de perfil ètnic no es duguin a terme en cap Estat membre.
  Els països de la UE no estan acatant la legalitat vigent: es tracta d’un problema transnacional, ja que abarca a tot el territori europeu. Calen mesures preventives i punitives als Estats que incompleixen els compromisos de mínims en tractats internacionals. 
 2. Garantir la tramitació de l’accés a la Protecció Internacional des de les ambaixades en qualsevol país.
  Si una persona està en perill, Europa, com a suposada garant dels DD.HH, ha d’assegurar l’accés ràpid i des de qualsevol consolat de país europeu a qualsevol territori del món, a iniciar els tràmits d’asil pertinents amb els quals pugui viatjar de manera segura a la seva destinació. Forçar la gent a demanar l’asil al lloc de destí en comptes del lloc d’origen o qualsevol tercer país de pas està suposant milers de morts a l’any. 
 3. Fi de la política d’externalització de les fronteres.
  Els Estats europeus estan finançant estructures de control fronterer a països com Marroc o Líbia (entre altres) per aplicar unes mesures més dràstiques no permeses a la UE, i així difuminar el seu paper decisori a la necropolítica com a control de fluxos migratoris.
 4. Fi de l’Acord de Dublín.
  Les migrants han de poder exercir el seu dret a accedir a la protecció internacional a qualsevol Estat de la Unió Europea, tants cops com sigui necessari.No pot ser que les migrants quedin vinculades eternament al primer país europeu pel qual van entrar al continent, impedint decidir sobre el propi destí migratori. 
 5. Eliminar el sistema de FRONTEX i assegurar els serveis de rescat marítim.
  L'article 19 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE i el protocol número 4 del Conveni Europeu de Drets Humans prohibeixen les expulsions col·lectives d'estrangers. Tot i això, escudant-se en un tecnicisme burocràtic, l’agència europea de control fronterer FRONTEX practica constantment la deportació massiva des d’Europa per mar i aire. La UE dedica un pressupost anual de 1.700 milions d’euros a aquesta agència per a controlar les fronteres. Això vol dir que cada mort és una decisió política.
 6. Finalització i reparació de l’espoli colonial.
  Europa ha d’acabar amb les pràctiques d’expropiació colonial, pròpies del liberalisme econòmic que la sosté, i promoure una política de reparació a totes les víctimes d’aquest, incloent la recuperació dels recursos naturals explotats. A més, exigim la prohibició de la venta d’armament i acabar així amb la fal·làcia de l’Europa de la Pau.
Podeu trobar les exigències mínimes que plantegem Tanquem els CIE a nivell municipal, autonòmic, estatal i europeu a 6 exigències mínimes als polítics.[CASTELLANO]

6 exigencias mínimas a nivel europeo


Del mismo modo que el #RacismoElectoral crece en toda Europa, es al Parlamento Europeo donde debemos exigir medidas que corten de raíz la necropolítica de la Europa Fortaleza. Éstas son nuestras 6 exigencias mínimas al Parlamento Europeo, y que necesitan abordar todos los partidos:


El Parlamento europeo tiene responsabilidad y por lo tanto debe tener voluntad política para romper con las políticas que promueven la Europa Fortaleza. Nunca más muertes en las fronteras en nombre de la unidad europea, supuesta garante de los derechos humanos.

 1. Tomar medidas efectivas para que las identificaciones por razón de perfil étnico no se lleven a cabo en ningún Estado miembro.
  Los países de la UE no están acatando la legalidad vigente: se trata de un problema transnacional, ya que abarca a todo el territorio europeo. Son necesarias medidas preventivas y punitivas en Estados que incumplen los compromisos de mínimos en tratados internacionales.
 2. Garantizar la tramitación del acceso a la Protección Internacional desde las embajadas en cualquier país.
  Si una persona está en peligro, Europa, como supuesta garante de los DD.HH, debe asegurar el acceso rápido y desde cualquier consulado de país europeo a cualquier territorio del mundo, a iniciar los trámites de asilo pertinentes con los que pueda viajar de forma segura a su destino. Forzar a la gente a pedir el asilo en el lugar de destino en vez del lugar de origen o cualquier tercer país de paso está suponiendo miles de muertes al año.
 3. Fin de la política de externalización de las fronteras.
  Los Estados europeos están financiando estructuras de control fronterizo en países como Marruecos o Libia (entre otros) para aplicar unas medidas más drásticas no permitidas en la UE, y así difuminar su papel decisorio en la necropolítica como control de flujos migratorios.
 4. Fin del Acuerdo de Dublín.
  Las migrantes deben poder ejercer su derecho a acceder a la protección internacional en cualquier Estado de la Unión Europea, tantas veces como sea necesario. No puede ser que las migrantes queden vinculadas eternamente en el primer país europeo por el que entraron en el continente, impidiendo decidir sobre el propio destino migratorio.
 5. Eliminar el sistema de FRONTEX y asegurar los servicios de rescate marítimo.
  El artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíben las expulsiones colectivas de extranjeros. Sin embargo, escudándose en un tecnicismo burocrático, la agencia europea de control fronterizo FRONTEX practica constantemente la deportación masiva desde Europa por mar y aire. La UE dedica un presupuesto anual de 1.700 millones de euros a esta agencia para controlar las fronteras. Esto significa que cada muerte es una decisión política.
 6. Finalización y reparación del expolio colonial.
  Europa debe terminar con las prácticas de expropiación colonial, propias del liberalismo económico que la sostiene, y promover una política de reparación a todas las víctimas de éste, incluyendo la recuperación de los recursos naturales explotados. Además, exigimos la prohibición de la venta de armamento y acabar así con la falacia de la Europa de la Paz.
Las exigencias mínimas que planteamos Tanquem els CIE a nivel municipal, autonómico, estatal y europeo están en 6 exigencias mínimas a los políticos.