dimarts, 23 d’agost del 2016

NdP. El CIE torna a funcionar: Un home amb problemes de salut mental porta 20 dies internat al CIE malgrat les demandes de ser retornat al centre psiquiàtric

NOTA DE PREMSA [Más abajo en castellano


L'home, que ha protagonitzat diversos intents de suïcidi i ha iniciat una vaga de fam, va veure interromput el seu tractament psiquiàtric per l'internament al CIE.

Tanquem els CIE ha presentat una queixa al Jutjat de Control, al Síndic de Greuges i al Defensor del Pueblo per tal que l'home sigui posat en llibertat i atès pels serveis mèdics del centre psiquiàtric.

En aquest moment hi ha una setantena d'interns en el CIE i malgrat les obres de millora arrossega les seves deficiències que impliquen directament la vulneració de drets humans.


Hoecein es troba internat al CIE de Barcelona des de fa 20 dies malgrat trobar-se en una situació de salut mental delicada. Aquest home marroquí va ser detingut tan sols dos dies després de sortir del centre psiquiàtric de Sant Boi, amb una alta no definitiva i amb la recomanació mèdica de tornar-hi en el termini màxim d'una setmana per fer una revisió. En ser detingut per trobar-se en situació irregular, Hoecein no va poder tornar al centre psiquiàtric, i va ser internat directament al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, que recentment ha tornat a obrir les seves portes i que durant el mes d'agost a entrat en ple funcionament.

Des de la primera revisió mèdica per part del personal sanitari del CIE, Hoecein ja va advertir que estava en tractament psiquiàtric i va demanar ser reingressat al Centre psiquiàtric de Sant Boi on li podien garantir l'atenció psiquiàtrica necessària per al seu estat de salut mental.

Des de Tanquem els CIE, vàrem conèixer aquesta situació a través d'una visita realitzada. Immediatament vam presentar una queixa al Jutjat de Control. A la queixa, presentada el passat 9 d'agost, demanàvem que s'acordés el seu trasllat a fi que un metge forense pogués valorar directament l'estat de l'intern. També que pogués ser atès pels serveis mèdics que l'estaven tractant al Centre Psiquiàtric de Sant Boi, i que fos posat en llibertat tan aviat com fos possible.

Hoecein ha estat internat al CIE per ordre el Jutjat Penal Número 3 de Vilanova. Sovint, quan l'internament és ordenat per a executar una expulsió penal, les garanties dels interns encara es redueixen més. Com ha passat en aquest cas, des del Jutjat s'ha prioritzat el compliment de l'expulsió sense tenir en compte que degut a les circumstàncies personals l'internament en el CIE suposa una greu vulneració de drets i posa en risc la vida de Hoecein.

A dia d'avui, malgrat haver-nos posat en contacte amb el Jutjat en diverses ocasions, no ens consta que hi hagi hagut cap resolució al respecte i Hoecein segueix internat al CIE sense rebre l'atenció psiquiàtrica necessària. Durant els 20 dies que porta internat al CIE, hem tingut coneixement que Hoecein ha tingut diverses crisis i al menys un intent de suïcidi, que segons ell, han estat contestats amb contundència per part del personal del CIE, aïllant-lo, colpejant-lo i reduint-lo amb corretges i altres mecanismes de subjecció.

Des de Tanquem els CIE denunciem que una persona amb problemes psiquiàtrics i antecedents d'intents de suïcidi no pot estar en un Centre d'Internament d'Estrangers, ni per motius administratius ni penals. Cal no oblidar que aquesta persona es troba sota la custòdia de l'Estat i és l'Estat, a través del Ministeri de l'Interior, el responsable de garantir la seva salut física i mental.

Davant la situació, des de la Campanya Tanquem els CIE hem posat en coneixement de la situació també al Defensor del Pueblo i al Síndic de Greuges.

En aquest moment hi ha una setantena d'interns en el CIE i malgrat les obres de millora arrossega les seves deficiències que impliquen directament la vulneració de drets humans. Les queixes sobre l'atenció sanitària rebuda al CIE de Barcelona fa molts anys que se succeeixen [http://www.tanquemelscie.cat/2014/05/presentada-una-queixa-per-les.html] i no han estat resoltes després de la seva reobertura. A dia d'avui, el CIE de Zona Franca continua sense disposar d'atenció psiquiàtrica de cap tipus per als interns, de la mateixa manera que segueix sense servei de traducció per garantir l'atenció sanitària adequada a les persones internes. Els serveis sanitaris es presten a través de l'empresa privada Mútua Madrid, amb un metge a mitja jornada i un servei d'infermeria que no cobreix les 24 hores.

A això se suma el funcionament lent i descoordinat dels òrgans de control, que fa que el CIE funcioni com una institució opaca, on casos de vulneració de drets com el del Hoecein poden succeir enmig d'un total silenci i falta de resposta.

Per tots aquests motius, exigim l'alliberament immediat del Hoecein i, una vegada més, el tancament definitiu del CIE de Zona Franca i de tota la resta de l'Estat Espanyol.
NOTA DE PRENSA [Més amunt en català]

El CIE vuelve a funcionar: Un hombre con problemas de salud mental lleva 20 días internado en el CIE a pesar de solicitar ser devuelto al centro psiquiátrico

El hombre, que ha protagonizado varios intentos de suicidio y ha iniciado una huelga de hambre, vio interrumpido su tratamiento psiquiátrico para el internamiento en el CIE.

Tanquem els CIE ha presentado una queja al Juzgado de Control, al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo para que el hombre sea puesto en libertad y atendido por los servicios médicos del centro psiquiátrico.

En este momento hay unos setenta internos en el CIE y pese a las obras de mejora arrastra sus deficiencias que implican directamente la vulneración de derechos humanos.

Hoecein se encuentra internado en el CIE de Barcelona desde hace 20 días a pesar de encontrarse en una situación de salud mental delicada. Este hombre marroquí fue detenido tan sólo dos días después de salir del centro psiquiátrico de Sant Boi, con una alta no definitiva y con la recomendación médica de volver en el plazo máximo de una semana para hacer una revisión. Al ser detenido por encontrarse en situación irregular, Hoecein no pudo volver al centro psiquiátrico, y fue internado directamente en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, que recientemente ha vuelto a abrir sus puertas y que durante el mes de agosto a entrado en pleno funcionamiento.

Desde la primera revisión médica por parte del personal sanitario del CIE, Hoecein ya advirtió que estaba en tratamiento psiquiátrico y pidió ser reingresado al Centro psiquiátrico de Sant Boi donde le podían garantizar la atención psiquiátrica necesaria para su estado de salud mental.

Desde Tanquem els CIE, conocimos esta situación a través de una visita realizada. Inmediatamente presentamos una queja al Juzgado de Control. En la queja, presentada el pasado 9 de agosto, pedíamos que se acordara su traslado a fin de que un médico forense pudiera valorar directamente el estado del interno. También que pudiera ser atendido por los servicios médicos que lo estaban tratando en el Centro Psiquiátrico de Sant Boi, y que fuera puesto en libertad tan pronto como fuera posible.

Hoecein ha sido internado en el CIE por orden del Juzgado Penal Número 3 de Vilanova. A menudo, cuando el internamiento es ordenado para ejecutar una expulsión penal, las garantías de los internos aún se reducen más. Como ha ocurrido en este caso, desde el Juzgado se ha priorizado el cumplimiento de la expulsión sin tener en cuenta que, debido a las circunstancias personales, el internamiento en el CIE supone una grave vulneración de derechos y pone en riesgo la vida de Hoecein.

A día de hoy, a pesar de habernos puesto en contacto con el Juzgado en varias ocasiones, no nos consta que haya habido ninguna resolución al respecto y Hoecein sigue internado en el CIE sin recibir la atención psiquiátrica necesaria. Durante los 20 días que lleva internado en el CIE, hemos tenido conocimiento de que Hoecein ha tenido varias crisis y al menos un intento de suicidio, que según él, han sido contestados con contundencia por parte del personal del CIE, aislándolo, golpeándolo y reduciéndolo con correas y otros mecanismos de sujeción.

Desde Tanquem els CIE denunciamos que una persona con problemas psiquiátricos y antecedentes de intentos de suicidio no puede estar en un Centro de Internamiento de Extranjeros, ni por motivos administrativos ni penales. No hay que olvidar que esta persona se encuentra bajo la custodia del Estado y es el Estado, a través del Ministerio del Interior, el responsable de garantizar su salud física y mental.

Ante la situación, desde la Campaña Tanquem els CIE hemos puesto en conocimiento de la situación también al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges.

En este momento hay unos setenta internos en el CIE que, pese a las obras de mejora, arrastra sus deficiencias que implican directamente la vulneración de derechos humanos. Las quejas sobre la atención sanitaria recibida en el CIE de Barcelona se suceden desde hace muchos años [http://www.tanquemelscie.cat/2014/05/presentada-una-queixa-per-les.html] y no han sido resueltas después de su reapertura. A día de hoy, el CIE de Zona Franca sigue sin disponer de atención psiquiátrica de ningún tipo para los internos, al igual que sigue sin servicio de traducción para garantizar la atención sanitaria adecuada a las personas internas. Los servicios sanitarios se prestan a través de la empresa privada Mutua Madrid, con un médico a media jornada y un servicio de enfermería que no cubre las 24 horas.

A esto se suma el funcionamiento lento y descoordinado de los órganos de control, que hace que el CIE funcione como una institución opaca, donde casos de vulneración de derechos como el del Hoecein pueden suceder en medio de un total silencio y falta de respuesta.

Por todos estos motivos, exigimos la liberación inmediata del Hoecein y, una vez más, el cierre definitivo del CIE de Zona Franca y de todo el resto del Estado Español.