dimecres, 12 de març del 2014

El jutjat absol els policies denunciats d'agredir un intern del CIE tot i admetre que va ser empès sense cap motiu

Català (más abajo en castellano)


El  passat 5 de febrer una persona privada de llibertat en el CIE de Barcelona va denunciar que havia estat agredida per agents de la Policia Nacional al menjador del Centre. Paral·lelament, la direcció del CIE va denunciar que tres agents havien estat agredits per aquest intern i va aporta un informe policial que ha resultat ser fals.

En el judici, que va tenir lloc el passat 4 de març, l'intern va relatar com els agents de la Policia Nacional el van insultar i agredir  aprofitant que s'acabava el temps del menjar i es trobava sol en el menjador del Centre. Els  fets denunciats es van veure reforçats per la gravació de les càmeres de seguretat del centre, en què es comprova - tal com reconeix el jutjat en la sentència - com els agents van empènyer per l'esquena Hamid sense cap motiu quan es disposava a sortir del menjador. L'agressió policial va desencadenar la defensa de l'intern que va ser reduït brutalment per fins a 4 policies.


Per la seva banda, els agents de policia defensaven en un informe  policial aportat al jutjat que era l'intern qui havia agredit els agents,  extrem que ha quedat totalment descreditat per la visualització de les  gravacions.

Tot i que el Jutjat ha validat la versió dels fets oferta pel lletrat de l'intern, finalment ha decidit absoldre els agents de policia en entendre que en els fotogrames de les gravacions no queda prou  acreditat que actuessin de manera desproporcionada. Cal assenyalar que les gravacions de les càmeres de videovigilància  del CIE són de molt mala qualitat per la qual cosa, segons reconeix la  mateixa sentència, "no pot confirmar-se que l'intern rebés una puntada de peu,  encara que sí que va rebre una empenta per l'esquena" .

Des de l'equip legal de Tanquem els CIE tot i que es valoren  positivament l'avenç que suposa que aquesta denúncia hagi desencadenat el primer judici per agressions en el CIE de Barcelona, mostrem la  nostra perplexitat davant d'una sentència que resulta contradictòria. D'una  banda, admet els fets denunciats assumint que es va produir una empenta així com posteriors agressions que justifiquen la legítima  desobediència de l'intern, alhora que acaba absolent els 3 agents de la  Policia Nacional per no poder acreditar suficientement la no proporcionalitat de la seva actuació.

La sentència serà recorreguda en apel·lació en els pròxims dies. Així  mateix volem posar de manifest que el 18 de març està prevista la  deportació del denunciant i d'un dels testimonis, que segueixen interns en el Centre d'Internament d'Estrangers i sota la custòdia dels agents que han estat denunciats.

Des de la Campanya volem deixar constància que, si bé ja és il·legítim i immoral l'internament i expulsió per regla general, en el cas del denunciant la seva aplicació ha estat especialment gravosa. Es tracta d'un jove que va arribar a Catalunya quan era menor  d'edat i que ha estat 4 anys sota tutela administrativa, i que té dificultats manifestes d'aprenentatge, la qual cosa el converteix en una persona especialment vulnerable. En aquest sentit, ens preocupa que, malgrat que la llei equipara en drets a tots els menors d'edat independentment del seu lloc de naixement, pot existir un tracte diferenciat amb els menors estrangers, prioritzant la seva identiotat d'estranger a la de menor. Aquests menors, a l'arribar a la majoria d'edat han d'enfrontar en una situació de total desamparament la duresa d'una llei d'estrangeria que pretén expulsar-los d'un país que ja constitueix la seva única llar.Castellano (en català més amunt)


El juzgado absuelve a los policías denunciados por agredir a un interno del CIE a pesar de admitir que fue empujado sin motivo alguno 


El pasado 5 de febrero una persona privada de libertad en el CIE de Barcelona denunció que había sido agredida por agentes de la Policía Nacional en el comedor del Centro. Paralelamente, la dirección del CIE denunció que tres agentes habían sido agredidos por este interno aportando un Informe policial que ha resultado ser falso.

En el juicio, que tuvo lugar el pasado 4 de marzo, el interno relató como los agentes de la Policía Nacional le insultaron y agredieron aprovechando que se acababa el tiempo de la comida y se encontraba solo en el comedor del Centro. Los hechos denunciados se vieron reforzados por la grabación de las cámaras de seguridad del centro, en las que se comprueba - tal y como reconoce el juzgado en la sentencia - cómo los agentes empujaron por la espalda al joven interno sin motivo alguno cuando se disponía a salir del comedor. La agresión policial desencadenó la defensa del interno que fue reducido brutalmente por hasta 4 policias. 

Por su parte, los agentes de policía defendían en un Informe Policial aportado al Juzgado que fue el interno quién agredió a los agentes, extremo que ha quedado totalmente desacreditado por la visualización de las grabaciones. 

A pesar de que el Juzgado ha validado la versión de los hechos ofrecida por el letrado del interno, finalmente ha decidido absolver a los agentes de polícia al entender que en los fotogramas de las grabaciones no queda suficientemente acreditado que actuaran de forma desproporcionada. Hay que señalar que las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del CIE son de muy mala calidad por lo cual, según reconoce la propia sentencia "no puede confirmarse que el interno recibiera una patada, aunque sí que recibió un empujón por la espalda".

Desde el equipo legal de Tanquem els CIE a pesar de que se valora positivamente el avance que supone que dicha denuncia haya desencadenado  el primer juicio por agresiones en el CIE de Barcelona, mostramos nuestra perplejidad ante una sentencia que resulta contradictoria. Por una parte, admite los hechos denunciados asumiendo que se produjo un empujón así como posteriores agresiones que justifican la legítima desobediencia del interno, a la vez que acaba absolviendo a los 3 agentes de la Policía Nacional por no poder acreditar suficientemente la no proporcionalidad de su actuación. 

La sentencia será recurrida en apelación en los próximos días. Asimismo queremos poner de manifiesto que el 18 de Marzo está prevista la deportación del denunciante y de uno de los testigos, que siguen internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros y bajo la custodia de los agentes que han denunciado.

Desde la Campaña queremos dejar constancia de que, si bien ya es ilegítimo e inmoral el internamiento y la expulsión por regla general, en el caso del denunciante su aplicación ha sido especialmente gravosa. Se trata de un joven que llegó a Catalunya cuando era menor de edad y que ha estado 4 años bajo tutela administrativa, y que tiene dificultades manifiestas de aprendizaje, la cuál cosa la convierte en una persona especialmente vulnerable. En este sentido, nos preocupa que, a pesar de que la ley equipara en derechos a todos los menores de edad independientemente de su lugar de nacimiento, pueda existir a la práctica un trato diferenciado con los menores extranjeros, priorizando su identidad de extranjero a la de menor. Dichos menores, al llegar a la mayoría de edad tienen que afrontar en una situación de total desamparo la dureza de la ley de extranjería que pretende expulsarles de un país que ya constituye su único hogar.