divendres, 30 d’octubre del 2020

Seguim exigint l'alliberament de les persones retingudes al CIE de la Zona Franca

 [Català, más abajo en castellano]

COMUNICAT

 • Des del dia 5 d’octubre, data de la reactivació del CIE, ni les queixes davant dels jutjats de control ni les demandes de les entitats defensores dels DDHH han tingut resposta.
 • Sabem que ja hi ha tres interns positius pel COVID19 i altres vuit en aïllament dins del CIE de Zona Franca.
 • Exigim la llibertat dels interns i que se’ls proporcioni els recursos socials i sanitaris adients per passar el confinament.
El passat 16 d’octubre, davant la notícia que ja hi havia un afectat de COVID19 dins del CIE, diverses entitats i col·lectius de defensa dels drets humans vam assenyalar el gran error que havia estat reactivar els CIE en plena pandèmia:(http://www.tanquemelscie.cat/2020/10/roda-de-prema-de-collectius.html). 
Els centres d’internament d’estrangers de cap manera tenen les condicions adequades per mantenir la salut de les persones que hi són retingudes. A la demanda social es van afegir les queixes davant del jutge de control del CIE, fonamentades en dades de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Foto: Tanquem els CIE

Dues setmanes després, no s’ha rebut cap resposta ni dels jutges de control, ni del Ministeri d’Interior, ni de la Delegació del Govern a Catalunya. El CIE de Barcelona continua sent un lloc opac. Ni familiars dels interns, ni les entitats que normalment acompanyen els interns poden visitar el CIE. Aquesta opacitat en un temps de pandèmia no resulta una sorpresa coneixent com funcionen aquest centres d’internament, però agreuja la vulneració de drets individuals de les persones retingudes. Aquesta manca d’informació sobre què hi passa a dins reforça la condició dels CIE com a llocs de no-dret.

Mentre arreu augmenten les restriccions i mesures de control, dins del CIE es manté la situació anòmala de tenir un grup de 80 persones tancades en un centre que no té les condicions necessàries per mantenir l'aïllament. Aquest tancament, a més, es manté mentre continuen les negociacions amb els països d’origen a fi que acceptin el retorn de les persones retingudes, amb el perill afegit de propagació del virus que això significa. Aquesta situació de pandèmia agreuja un problema de fons que hem denunciat reiteradament: cal tancar els CIE definitivament i eliminar el sistema de deportacions, cal fer una transformació profunda de la política migratòria que ara per ara és profundament racista i violenta.

Seguim exigint:
 • L’alliberament de les persones retingudes al CIE de la Zona Franca i la seva derivació cap a recursos sanitaris adequats per passar el confinament.
 • El tancament definitiu dels centres d’internament d’estrangers.
 • El compromís de totes les institucions per eliminar totes les mesures que afavoreixen la expulsió del país de les nostres veïnes. 
Signen aquest comunicat: 

COMUNICADO

Seguimos exigiendo la liberación de las personas retenidas en el CIE de la Zona Franca

 • Desde el 5 de octubre, fecha de la reactivación del CIE, no se han atendido las denuncias ante los juzgados de control ni las demandas de las entidades defensoras de derechos humanos.
 • Sabemos que ya hay tres internos positivos por COVID19 y otros ocho en aislamiento dentro del CIE de la Zona Franca.
 • Exigimos la liberación de los internos y que se les proporcionen los recursos sociales y sanitarios adecuados para pasar el confinamiento.
El pasado 16 de octubre, ante la noticia de que ya existía un afectado por el COVID19 dentro del CIE, varias entidades y grupos defensores de los derechos humanos señalaron el gran error que había sido reactivar el CIE en medio de la pandemia: (http://www.tanquemelscie.cat/2020/10/roda-de-prema-de-collectius.html).

Los centros de internamiento de extranjeros no cuentan en absoluto con las condiciones adecuadas para mantener la salud de las personas allí retenidas. A la demanda social se sumaron las denuncias ante el juez de control del CIE, basadas en datos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

Dos semanas después, no se ha recibido respuesta ni de los jueces de control, ni del Ministerio de Interior ni de la Delegación del Gobierno en Cataluña. El CIE de Barcelona sigue siendo un lugar opaco. Ni los familiares de los internos, ni las entidades que normalmente acompañan a los internos pueden visitar el CIE. Esta opacidad en un momento de pandemia no es una sorpresa sabiendo cómo funcionan estos centros de internamiento, pero agrava la violación de los derechos individuales de los detenidos. Esta falta de información sobre lo que está sucediendo en el interior refuerza la condición de los CIE como espacios de no-derecho.

Mientras las restricciones y medidas de control van en aumento, dentro del CIE se mantiene la situación anómala de tener a un grupo de 80 personas encerradas en un centro que no cuenta con las condiciones necesarias para mantener el aislamiento. Además, este encierro se mantiene mientras continúan las negociaciones con los países de origen para aceptar el regreso de las personas detenidas, con el peligro añadido de propagación del virus que ello significa.

Esta situación de pandemia agrava un problema fundamental que hemos denunciado reiteradamente: es necesario cerrar definitivamente los CIE y eliminar el sistema de deportaciones, es necesario hacer una transformación profunda de la política migratoria que, hoy por hoy, es profundamente racista y violenta.

Seguimos exigiendo:
 • La liberación de las personas retenidas en el CIE de la Zona Franca y su derivación a recursos sanitarios adecuados para pasar el confinamiento.
 • El cierre definitivo de los centros de internamiento de extranjeros.
 • El compromiso de todas las instituciones para eliminar todas las medidas que favorecen la expulsión del país de nuestras vecinas.