dimarts, 18 de febrer del 2020

Un noi roman tancat al CIE de València malgrat que la seva documentació acredita que és menor

Ens fem ressó del comunicat del col·lectiu CIEs NO València, membre de la Campanya estatal pel tancament dels CIE i la fide les deportacions.


[Más abajo en castellano]

COMUNICAT

Un xic roman tancat al CIE malgrat que la seua documentació prova que és menor

  • El jutge no admet la seua cèdula d’identitat perquè va arribar partida des d’Algèria encara que la família assegura que la va enviar en perfecte estat.
  • La Campanya considera que ha de prevaldre el principi jurídic de favor minoris o interès superior del menor i, per tant, ser posat en llibertat
València, 18 de febrer de 2020 – M. Ch., un xic algerià de 16 anys, roman tancat des de fa setmanes en el CIE de Sapadors malgrat haver demostrat la seua minoria d’edat. El jove va arribar a les costes espanyoles en una pastera acompanyat d’altres menors a mitjan gener i tots van ser internats en Sapadors. Des que la Campanya pel Tancament dels Centres d’Internament per a Estrangers i per la fi de les deportacions va tindre coneixement de la seua presència ho va posar en coneixement del Jutjat d’Instrucció número 3 de València, en funcions de control del CIE de Sapadors. Paral·lelament, es va sol·licitar a les seues famílies que aportaren la documentació original que acredita la seua minoria d’edat. Dos dels menors van ser alliberats després de realitzar-los proves mèdiques i un tercer en presentar el seu document d’identitat.

No obstant això, el jutge no ha considerat vàlida la documentació de M.Ch. perquè va arribar a València partida en dues parts. La família ha manat fotografies en les quals la cèdula apareix en perfecte estat abans de ser enviada, per la qual cosa es degué trencar en el procés de transport des d’Algèria a València o en els controls que es realitzen a la frontera. El tall realitzat en la cèdula sembla haver sigut practicat amb un tallapapers o objecte similar, ja que les dues parts coincideixen perfectament i en totes dues figura el mateix número de registre. Però el jutge considera que l’estat de la cèdula impedeix que “per la Policia Científica determine si presenta signes evidents de manipulació” i dóna validesa a les proves mèdiques que van determinar que té una edat de 19 anys.

La Campanya considera que la legislació nacional i internacional de protecció de les i els menors sempre permet que siguen emparats en cas de dubte, i per això en aquesta situació hauria d’haver prevalgut la protecció d’aquest xic. El principi jurídic de favor minoris o interès superior del menor ha de ser tingut en compte per totes les institucions a l’hora de prendre decisions que els afecten. Per això, la Campanya ha posat el cas en coneixement del consolat d’Algèria perquè puga tornar a acreditar documentalment la seua minoria d’edat sense cap mena de defecte formal.

El tancament de menors en els CIE viola tota la normativa internacional de protecció dels xiquets i xiquetes i la legislació espanyola, des de la pròpia Constitució fins a la Llei d’Estrangeria passant per les pròpies disposicions del Ministeri de l’Interior, que estableixen que “no podrà acordar-se l’ingrés de menors en els centres d’internament” i que els no acompanyats seran “posats a la disposició de les entitats públiques de protecció de menors”.

No obstant això, s’ha convertit en una pràctica habitual l’internament sense haver realitzat les proves necessàries per a establir la seua edat i a pesar que presenten trets físics que denoten la seua minoria d’edat. El Ministeri de l’Interior va reconéixer com a menors a 89 xiquets o adolescents reclosos en els CIE en 2018, 5 van ser tancats en Sapadors, sense que fins al moment es conega que s’haja sancionat als responsables d’aquests tancaments il·legals ni que s’haja pres mesures perquè no es repetisquen.

Més informació sobre CIEs NO València: https://ciesno.wordpress.com/[Castellano]

COMUNICADO

Un chico permanece encerrado en el CIE pese a que su documentación prueba que es menor

  • El juez no admite su cédula de identidad porque llegó partida desde Argelia aunque la familia asegura que la envió en perfecto estado
  • La Campaña considera que debe prevalecer el principio jurídico de favor minoris o interés superior del menor y, por tanto, ser puesto en libertad

Valencia, 18 de febrero de 2020 – M. Ch., un chico argelino de 16 años, permanece encerrado desde hace semanas en el CIE de Zapadores a pesar de haber demostrado su minoría de edad. El joven llegó a las costas españolas en una patera junto a otros menores a mediados de enero y todos fueron internados en Zapadores. Desde que la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y por el fin de las deportaciones tuvo conocimiento de su presencia lo puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, en funciones de control del CIE de Zapadores. Paralelamente, se solicitó a sus familias que aportaran la documentación original que acredita su minoría de edad. Dos de los menores fueron liberados tras realizarles pruebas médicas y un tercero al presentar su documento de identidad.

Sin embargo, el juez no ha considerado válida la documentación de M. Ch. porque llegó a València partida en dos partes. La familia ha mandado fotografías en las que la cédula aparece en perfecto estado antes de ser enviada, por lo que se debió romper en el proceso de transporte desde Argelia a València o en los controles que se realizan en la frontera. El corte realizado en la cédula parece haber sido practicado con un abrecartas u objeto similar por lo que las dos partes coinciden perfectamente y en ambas figura el mismo número de registro. Pero el juez considera que el estado de la cédula impide que “por la Policía Científica se determine si presenta signos evidentes de manipulación” y da validez a las pruebas médicas que determinaron que tiene una edad de 19 años.

La Campaña considera que la legislación nacional e internacional de protección de las y los menores siempre permite su amparo en caso de duda por lo que en esta situación debería haber prevalecido la protección de este chico. El principio jurídico de favor minoris o interés superior del menor debe ser tenido en cuenta por todas las instituciones a la hora de tomar decisiones que les afecten. Por eso, la Campaña ha puesto el caso en conocimiento del consulado de Argelia para que pueda volver a acreditar documentalmente su minoría de edad sin ningún tipo de defecto formal.

El encierro de menores en los CIE viola toda la normativa internacional de protección de los niños y niñas y la legislación española, desde la propia Constitución hasta la Ley de Extranjería pasando por las propias disposiciones del Ministerio del Interior, que establecen que “no podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento” y que los no acompañados serán “puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores” . Sin embargo, se ha convertido en una práctica habitual el internamiento sin haber realizado las pruebas necesarias para establecer su edad y a pesar de que presentan rasgos físicos que denotan su minoría de edad. El Ministerio del Interior reconoció como menores a 89 niños o adolescentes recluidos en los CIE en 2018, 5 fueron encerrados en Zapadores, sin que hasta el momento se conozca que haya sancionado a los responsables de estos encierros ilegales ni que haya tomado medidas para que no se repitan.

Más información sobre CIEs NO València: https://ciesno.wordpress.com/