dilluns, 12 de novembre del 2018

Comunicat davant la denegació de visat a Yakouba Diallo

[Català, más abajo en castellano]


Comunicat davant la denegació de visat a Yakouba Diallo, germà d’Idrissa Diallo, per poder assistir a l’estrena de la pel·lícula “Idrissa, crònica d’una mort qualsevol”, de la qual és un dels personatges principals

El passat 2 de novembre Yakouba Diallo ens va comunicar que la seva petició de visat per poder viatjar a l’Estat espanyol i acompanyar-nos en l’estrena del documental sobre el seu germà difunt havia estat denegada per part de l’ambaixada espanyola a Conakry, malgrat disposar de tota la documentació que se li havia requerit: havia comprat els bitllets d’avió d’anada i tornada, una assegurança mèdica, reserves d’hotel, havia demostrat disposar dels recursos econòmics suficients per cobrir tota la seva estada així com de nombroses cartes d’invitació oficials (Universidad Menéndez Pelayo de Sevilla, Festival de Cine de Sevilla, el Festival L’Alternativa de Barcelona, l’Escola Massana…). L’ambaixada fonamenta la denegació en dues raons: no haver justificat el propòsit i condicions del viatge i no haver aportat proves que disposa dels mitjans de subsistència suficients per mantenir-se durant l’estada de 15 dies.

El cert és que no se’ns escapa el veritable motiu de denegació del visat del Yakouba, i és que fa dècades que la concessió de visats a Espanya de persones provinents de països africans és pràcticament inexistent. La carrera d’obstacles burocràtics a què es veuen sotmeses per acabar amb la mateixa negativa és l’origen d’un periple que acaba en una tanca de Ceuta o Melilla, una pastera que creua l’estret o el mateix CIE on va morir l’Idrissa.

Des de Metromuster, Irídia, Tanquem els CIE i l’ACDDH volem expressar la nostra enèrgica protesta per la denegació d’aquest visat i, per tant, pel fet de no poder comptar amb la presència de Yakouba Diallo en els diversos actes relacionats amb l’estrena de la pel·lícula “Idrissa, crònica d’una mort qualsevol”: xerrades i col·loquis a dues universitats i festivals de cinema de prestigi on hi havia d’assistir com a coprotagonista de l’obra i com a familiar d’Idrissa. El Yakouba venia dues setmanes convidat per diversos festivals de cinema i institucions públiques, com pot no ser això suficient justificació?

Aquest fet marca un nou capítol en la seqüència de maltractaments institucionals als qual ha estat exposada la família Diallo des que Idrissa va morir l’any 2012. Volem recordar com aquesta família mai no va ser informada de forma oficial de la mort d’Idrissa, que en aquells moments tenia 21 anys, mentre es trobava custodiat per la Policia Nacional al CIE de Barcelona, i com les seves despulles van ser dipositades en un nínxol anònim sense que cap familiar ni amic en fos informat. Cal recordar també que les circumstàncies que envolten la mort d’Idrissa Diallo resten impregnades d’una total opacitat per part de les autoritats que el custodiaven.

Exigim una treva en la violència burocràtica que porta patint la família Diallo des de fa massa anys i l’aixecament d’unes al·legacions que entenem que són falses i que impedeixen que Yakouba disposi d’un visat legítim. Ens agradaria que, per una vegada, l’Estat deixés de censurar un petit gest de reparació en el cas Diallo, tot permetent que el germà d’Idrissa expliqui a la societat catalana i espanyola el greuge que han provocat a la seva família de Guinea les circumstàncies que han envoltat la mort d’Idrissa.

Per acabar, el fet que s’hagi rebutjat el visat a Yakouba Diallo per assistir a l’estrena de la pel·lícula que ell mateix protagonitza i que tracta sobre el seu germà difunt, que fou víctima de la negligència de l’Estat, posa de manifest, una vegada més, la necessitat de denunciar el racisme institucional i la política migratòria de la Unió Europea, que són precisament els motius que ens van dur a explicar la història de l’Idrissa.

[Castellano]

Comunicado ante la denegación de visado a Yakouba Diallo, hermano de Idrissa Diallo, para poder asistir al estreno de la película “Idrissa, crónica de una muerte cualquiera”, de la que es uno de los personajes principales

El pasado 2 de noviembre Yakouba Diallo nos comunicó que su petición de visado para poder viajar a España y acompañarnos en el estreno del documental sobre su difunto hermano había sido denegada por parte de la embajada española en Conakry, a pesar de disponer de toda la documentación que se le había requerido: había comprado los billetes de avión de ida y vuelta, un seguro médico, reservas de hotel, había demostrado disponer de los recursos económicos suficientes para cubrir toda su estancia así como de numerosas cartas de invitación oficiales (Universidad Menéndez Pelayo de Sevilla, Festival de Cine de Sevilla, el Festival L’Alternativa de Barcelona, ​​la Escola Massana …). La embajada fundamenta la denegación en dos razones: no haber justificado el propósito y las condiciones del viaje y no haber aportado pruebas de que dispone de los medios de subsistencia suficientes para mantenerse durante la estancia de 15 días.

Lo cierto es que no se nos escapa el verdadero motivo de denegación del visado del Yakouba, y es que hace décadas que la concesión de visados ​​en España a personas provenientes de países africanos es prácticamente inexistente. La carrera de obstáculos burocráticos a que se ven sometidas para acabar con la misma negativa es el origen de un periplo que termina en una valla de Ceuta o Melilla, una patera que cruza el estrecho o el mismo CIE donde murió Idrissa.

Desde MetromusterIrídiaTanquem els CIE y ACDDH  queremos expresar nuestra enérgica protesta por la denegación de este visado y, por tanto, por el hecho de no poder contar con la presencia de Yakouba Diallo en los diversos actos relacionados con el estreno de la película “Idrissa, crónica de una muerte cualquiera”: charlas y coloquios en dos universidades y festivales de cine de prestigio donde debía asistir como coprotagonista de la obra y como familiar de Idrissa. Yakouba venía dos semanas invitado por varios festivales de cine e instituciones públicas, ¿cómo puede no ser esto suficiente justificación?

Este hecho marca un nuevo capítulo en la secuencia de malos tratos institucionales a los que ha sido expuesta la familia Diallo desde que Idrissa murió el año 2012. Queremos recordar que esta familia nunca fue informada de forma oficial de la muerte de Idrissa, que en aquellos momentos tenía 21 años, mientras se encontraba bajo custodia de la Policía Nacional en el CIE de Barcelona, ​​y que sus restos fueron depositados en un nicho anónimo sin que ningún familiar ni amigo fuese informado. Hay que recordar también que las circunstancias que rodean la muerte de Idrissa Diallo quedan impregnadas de una total opacidad por parte de las autoridades que lo custodiaban.

Exigimos una tregua en la violencia burocrática que lleva sufriendo la familia Diallo desde hace demasiados años y el levantamiento de unas alegaciones que entendemos que son falsas y que impiden que Yakouba disponga de un visado legítimo. Nos gustaría que, por una vez, el Estado dejase de censurar un pequeño gesto de reparación en el caso Diallo, permitiendo que el hermano de Idrissa explique a la sociedad catalana y española el agravio que han provocado a su familia de Guinea las circunstancias que han rodeado la muerte de Idrissa.

Por último, el hecho de que se haya rechazado el visado a Yakouba Diallo para asistir al estreno de la película que él mismo protagoniza y que trata sobre su difunto hermano, que fue víctima de la negligencia del Estado, pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de denunciar el racismo institucional y la política migratoria de la Unión Europea, que son precisamente los motivos que nos llevaron a explicar la historia de Idrissa.