dimecres, 11 d’abril del 2018

Malgrat haver aconseguit les 15.000 firmes vàlides, el Ple de l’Ajuntament ha bloquejat la multiconsulta, però seguim!

[Català, más abajo en castellano]

Aquest havia de ser un comunicat de celebració. Ahir en el Ple de l’Ajuntament s’havien d’aprovar les dues preguntes (sobre la remunicipalització de l’aigua i sobre el canvi de nom de la plaça Antonio López per plaça Idrissa Diallo) que havien d’entrar en la multiconsulta que l’Ajuntament havia de convocar al juny.

Però això no ha passat. Amb un canvi de guió inesperat, hem assistit a una picabaralla entre partits polítics en què s’ha posat en qüestió la mateixa multiconsulta. El resultat ha estat que malgrat haver aconseguit les 15.000 firmes vàlides, PDCAT, PSC, PP i Ciutadans (en el cas de la consulta de l’aigua, també la CUP) han votat en contra de les preguntes i per tant han dinamitat la multiconsulta.

Estem molt enfadades, molt decebudes i ens sentim estafades, però no volem deixar de dir-vos el que us volíem dir: GRÀCIES!


Van ser dos mesos de molta feina i hi va haver moments difícils en què l'objectiu semblava allunyar-se, però el vostre suport ens va donar la força. Portar la nostra lluita al carrer ens ha permès parlar de racisme institucional no només amb els gairebé vint mil signants sinó amb molta més gent que, encara que no va estar d'acord, va poder debatre amb nosaltres sobre la necessitat de revisar la història colonial i la seva continuïtat en el present de Barcelona. Estem molt orgulloses per haver-ho fet de forma tan democràtica. Hem recollit molt més que firmes: el suport de centenars de persones que no només van voler signar, sinó que van fer seva la campanya ajudant-nos a recollir firmes, regalant el seu temps. Hem pogut recollir també el reconeixement cap a la nostra lluita: ara hi ha molta més gent que dóna suport a la necessitat immediata de tancar els Centres d'Internament d'Estrangers, de fer justícia davant la barbàrie de la Llei d'Estrangeria. Milers de persones que han vist en el gest de signar un plec, o en el simbolisme de canviar el nom a una plaça, la necessitat urgent de començar a reparar els estralls del racisme i del colonialisme amb l'exercici de la memòria. Totes elles són les protagonistes d’aquesta proesa!

Com va dir el nostre company Lamine Sarr referint-se a la retirada de l’estàtua d’Antonio López "Ni a polítics ni a tècnics o historiadors els pertany aquesta victòria, sinó que es va aconseguir gràcies a la lluita contundent i constant dels col•lectius que han estat denunciant el racisme i la història esclavista de la ciutat." Per això, no volem oblidar-nos de la resta de col•lectius antiracistes que han format part abans i ara del mateix reclam històric i que han intentat i posat sobre la taula aquesta denúncia amb propostes reparadores. Sense ells tampoc hagués estat possible arribar fins aquí.

Finalment i especialment, volem recordar l’Idrissa i la seva família. Com a símbol de totes les lluites migrants, del ressò que recorre els segles des de la ruptura de cadenes fins als salts a les tanques de feridores concertines, el nom d'Idrissa està ara en boca de gairebé vint mil persones més que demanen justícia per la seva mort i per totes les morts davant les quals no tanquem els ulls. El seu germà Ibrahima ens feia arribar aquest missatge a l'inici de la campanya que avui ressona amb molta més emoció: "... no és només per Idrissa i la meva família, la plaça serà una victòria per a tothom. Aquesta plaça serà un símbol de la lluita per la igualtat de tots. I el seu nom entrarà i es quedarà també en la història de Catalunya... Vostès aconseguiran tocar la realitat i canviar-la! Gràcies a tots!".

Encara no ho hem aconseguit, però ho farem. El procés de justícia, memòria i reparació que simbolitza l’Idrissa Diallo no s’atura. Seguirem al carrer, lluitant per tancar els CIE i posar fi a les deportacions; combatent i denunciant el racisme institucional. Seguirem i sabem que podem comptant amb vosaltres. Gràcies![Castellano, més amunt en català]


A pesar de haber alcanzado las 15.000 firmas válidas, el Pleno del Ayuntamiento ha bloqueado la MultiConsulta, pero seguimos!


Este debía ser un comunicado de celebración. Ayer, en el Pleno del Ayuntamiento se debían aprobar las dos preguntas (sobre la remunicipalización del agua y sobre el cambio de nombre de la plaza Antonio López por plaza Idrissa Diallo) que debían entrar en la Multiconsulta que el Ayuntamiento debía convocar en junio.

Pero esto no ha ocurrido. Con un cambio de guión inesperado, hemos asistido a un rifirrafe entre partidos políticos en el que se ha puesto en cuestión la MultiConsulta misma. El resultado ha sido que, a pesar de haber alcanzado las 15.000 firmas válidas, PDCAT, PSC, PP y Ciutadans (en el caso de la consulta del agua, también la CUP) han votado en contra de las preguntas y por tanto han dinamitado la MultiConsulta.

Estamos muy enfadadas, muy decepcionadas y nos sentimos estafadas, pero no queremos dejar de deciros lo que os queríamos decir: ¡GRACIAS!


Fueron dos meses de mucho trabajo y hubo momentos difíciles en los que el objetivo parecía alejarse, pero vuestro apoyo nos dio fuerzas. Llevar nuestra lucha a la calle nos ha permitido hablar de racismo institucional no sólo con los casi veinte mil firmantes sino con mucha más gente que, aunque no estaba de acuerdo, pudo debatir con nosotras sobre la necesidad de revisar la historia colonial y su continuidad en el presente de Barcelona. Estamos muy orgullosas por haberlo hecho de forma tan democrática. Hemos recogido mucho más que firmas: el apoyo de cientos de personas que no sólo quisieron firmar, sino que hicieron suya la campaña ayudándonos a recoger firmas, regalando su tiempo. Hemos podido recoger también el reconocimiento hacia nuestra lucha: ahora hay mucha más gente que apoya la necesidad inmediata de cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros, de hacer justicia ante la barbarie de la Ley de Extranjería. Miles de personas que han visto en el gesto de firmar un pliego, o en el simbolismo de cambiar el nombre a una plaza, la necesidad urgente de empezar a reparar los estragos del racismo y del colonialismo con el ejercicio de la memoria. ¡Todas ellas son las protagonistas de esta proeza!

Como dijo nuestro compañero Lamine Sarr refiriéndose a la retirada de la estatua de Antonio López "Ni a políticos ni a técnicos o historiadores les pertenece esta victoria, sino que se logró gracias a la lucha contundente y constante de los colectivos que han estado denunciando el racismo y la historia esclavista de la ciudad". Por ello, no queremos olvidarnos del resto de colectivos antirracistas que han formado parte antes y ahora del mismo reclamo histórico y que han intentado y puesto sobre la mesa esta denuncia con propuestas reparadoras. Sin ellos tampoco hubiera sido posible llegar hasta aquí.

Finalmente y especialmente, queremos recordar a Idrissa y su familia. Como símbolo de todas las luchas migrantes, del eco que recorre los siglos desde la ruptura de cadenas hasta los saltos a las vallas de hirientes concertinas, el nombre de Idrissa está ahora en boca de casi veinte mil personas más que piden justicia por su muerte y por todas las muertes ante las que no cerramos los ojos. Su hermano Ibrahima nos hacía llegar este mensaje al inicio de la campaña que hoy resuena con mucha más emoción: "... no es sólo por Idrissa y mi familia, la plaza será una victoria para todos. Esta plaza será un símbolo de la lucha por la igualdad de todos. y su nombre entrará y se quedará también en la historia de Cataluña... ¡Ustedes conseguirán tocar la realidad y cambiarla! ¡Gracias a todos!".

Todavía no lo hemos conseguido, pero lo haremos. El proceso de justicia, memoria y reparación que simboliza Idrissa Diallo no se detiene. Seguiremos en la calle, luchando por cerrar los CIE y poner fin a las deportaciones; combatiendo y denunciando el racismo institucional. Seguiremos y sabemos que podemos contando con vosotras. ¡Gracias!