dimecres, 22 d’abril del 2015

La Campanya Tanquem els CIEs, SOS Racisme i la Fundació Migra Studium compareixen al Parlament de Catalunya per demanar el tancament del CIE de Barcelona[CAT, más abajo en castellano]

Ahir, dimarts 21 d’abril, va tenir lloc la quarta sessió del “Grup de Treball de revisió dels models dels Centres d'Internament d'Estrangers”, de la Comissió de Drets Humans i Justícia del Parlament de Catalunya, en la que van comparèixer Tanquem els CIEs, SOS Racisme Catalunya i la Fundació Migra Studium, que van mostrar un posicionament clar a favor del tancament dels CIEs.

En la mateixa línia van intervenir les dues persones expertes que també van participar de la sessió: Cristina Fernández Bessa, membre de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona i José Javier Ordoñez, membre de l'Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans.

Les organitzacions sotasignats considerem que la creació d'aquest Grup de Treball és un fet històric, conseqüència de les mobilitzacions i exigències de la societat civil i és per això que considerem que el Parlament de Catalunya ha d'assolir, en finalitzar l'estudi d'aquest Grup, un posicionament ferm i clar, encaminat a tancar el CIE de Barcelona. Tanmateix, els grups parlamentaris han de comprometre's a iniciar un debat profund sobre les actuals polítiques migratòries, per tal de garantir el dret a la mobilitat de totes les persones, sense tenir en consideració el seu origen, ètnia o raça.

Com bé es va recordar ahir, l'existència, per se dels CIEs suposa una vulneració dels drets humans. El pretext de la seva existència, assegurar les expulsions, és totalment injust i ni tan sols compleixen aquesta funció, ja que les expulsions realitzades des d'aquests Centres suposa un 1% -durant l'any 2013- del total de les expulsions forçades realitzades des de l'estat espanyol. Així doncs, el CIE es constitueix a la pràctica en una institució de càstig, repressiva per a la població migrant i un fantasma latent del racisme institucional.
No podem oblidar que el CIE forma part d'un entramat molt més extens, que parteix de les fronteres, físiques i polítiques, i acaba en les expulsions forçoses de la població migrant. El drama de les morts a la Mediterrània, les devolucions en calent, els protocols de contenció durant les deportacions forçades, les expulsions exprés, les denegacions d'asil o les batudes per perfil ètnic són el reflex d'un sistema d'organització social que no volem. No només perquè divideix la ciutadania en categories, en funció del lloc de naixement, sinó perquè ignora l'esperit i finalitat dels Drets Humans.

El Parlament de Catalunya ha d'ésser conscient de la responsabilitat que ostenta. En matèria penitenciària, creiem imprescindible la derogació de la Circular 1/2011 referent a l'expulsió de les persones estrangeres un cop han complert la pena de presó, ja que suposa una injusta doble condemna. Així mateix, posar fi a les batudes racistes dutes a terme per cossos policials autonòmics i local.

Les entitats que lluitem per aconseguir el tancament dels CIE, tenim clar que amb voluntat política podem tancar-los i per això exigim al Parlament de Catalunya un posicionament ferm, públic i oficial de rebuig a l’existència dels Centres d'Internament d'Estrangers.

Comunicat signat per Tanquem els CIEs, SOS Racisme Catalunya i la Fundació MigraStudium


[CAST] 

La Campaña Tanquem els CIEs, SOS Racisme y la Fundación Migra Studium comparecen en el Parlamento de Catalunya para pedir el cierro del CIE de Barcelona

Ayer, martes 22 de Abril, tuvo lugar la cuarta sesión del "Grupo de Trabajo de Revisión de los modelos de los Centros de Internamiento de Estrajeros", de la Comisión de Derechos humanos y Justicia del Parlamento de Catalunya, en la que comparecieron: Tanquem els CIEs, SOS Racisme Catalunya i la Fundació Migra Studium, que mostraron un posicionamiento rotundo en favor del cierre de los CIE.

En ese mismo sentido fueron las intervenciones de las dos personas expertas que particiron de la sesión: Cristina Fernández Bessa, miembro del "Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona" y José Javier Ordoñez, miembro de la "Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans".

Las organizaciones firmantes de esta crónica, consideramos que la creación de éste Grupo de Trabajo es un hecho histórico, consecuencia de las movilizaciones y exigencias de la sociedad civil y es por eso que consideramos que al finalizar el estudio de este Grupo el Parlamento de Catalunya debe asumir un posicionamiento firme y claro, para cerrar el CIE de Barcelona.

Así mismo, los grupos parlamentarios deberían asumir el compromiso de iniciar un debate en profundidad sobre las actuales políticas de gestión migratoria, para garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas sin perjuicio per su origen, etnia o raza.

Como se recordó ayer en las comparecencias, la existencia, per se de los CIEs supone una vulneración de los derechos humanos. El pretexto de su existencia, asegurar las expulsiones, es totalmente injusto y ni tan siquiera cumplen con dicha función ya que las expulsiones realizadas des de estos Centros supone solo un 1% del total de las realizadas des del estado español (según datos de 2013). Así pues, los CIE constituyen a la práctica una institución de castigo y represión para la población migrante y un fantasma latente del racismo institucionalizado.

No podemos olvidar que los CIE forman parte de una red mucho más extensa, que parte de las fronteras, físicas y políticas, y acaba con las expulsiones forzosas de la población migrante. El drama de las muertes en el Mediterráneo, las devoluciones en caliente, los protocolos de contención durante las deportaciones forzosas, las expulsiones exprés, las denegaciones de asilo o las redadas por perfil étnico son el reflejo de un sistema de organización social que no queremos. No solo porqué divide la ciudadanía en categorías, en función de su lugar de nacimiento, sino porqué ignora el espíritu y finalidad de los Derechos Humanos.

El Parlamento de Catalunya tiene que ser consciente de responsabilidad que ostenta. En materia penitenciaria, creemos imprescindible la derogación de la Circular 1/2011 referente a la expulsión de personas extranjeras un vez finalizado el cumplimiento de su pena de prisión, ya que supone una injusta doble condena. Del mismo modo, se debería de terminar con la práctica de redadas racistas por parte de los cuerpos policiales autonómico y local.

Las entidades que luchamos por conseguir el cierre de los CIE, tenemos claro que con voluntad política podemos cerrarlos y por eso exigimos al Parlament de Catalunya un posicionamiento firme, público y oficial de rechazo a la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Comunicado firmado por Tanquem els CIEs, SOS Racisme Catalunya i la Fundación MigraStudium