dilluns, 2 de març del 2015

Aturem la deportació #YoConBelletti

En els últims dies s'ha conegut la història d'en Renaud-Belleti, un relat de fets que esfereeixen i descobreixen les dinàmiques repressives i racistes de l'Estat espanyol.
Recentment ha estat internat al CIE de Barcelona per ser expulsat. Des de la Campanya estatal pel tancament dels CIEs ens oposem a la seva deportació i animem a la societat civil a no ser còmplice d'aquest silenciament i vulneració de drets contínua que és el racisme institucional.
Firma el manifest i difon, parem la deportació!

[CATALÀ]    [Castellano más abajo]    [English below]

Parem la deportació: #YoconBelletti

En la darrera setmana s'ha conegut el cas de Renaud Nyame, un ciutadà camerunès que, després de passar 9 mesos bloquejat a Melilla, ha estat internat al CIE de Barcelona per a la seva expulsió del país. El camerunès, conegut com a Belletti entre les seves amistats, després de la seva detenció va filtrar dos vídeos que es van fer públics i que demostren com la Guardia Civil li havia ofert un tracte per a regularitzar-se a canvi d'informació.
Els vídeos il·lustren com un agent de la Guàrdia Civil en un interrogatori ofereix a Renaud - utilitzant formes i expressions que freguen el xantatge - "les claus d'Europa" a canvi que actui com un "xivato"; i en cas de no col·laborar, l'agent l'amenaça amb bloquejar-li el pas a la península, com així ha succeït durant 9 mesos.


La possibilitat d'oferir un permís de residència o de garantir que no es deportarà a una persona a canvi de "facilitar informació com a víctima, perjudicat o testimoni d'un acte de tràfic il·lícit d'éssers humans o immigració il·legal", es deriva de l'article 59 de la LOEX. Però en el cas de Renaud, que ja havia comunicat a la Guàrdia Civil en diverses ocasions que no disposava del tipus d'informació per la qual li preguntaven, el suposat article 59 no s'aplica com un possible benefici per a ell en cas de col·laborar, sinó com un xantatge.

Aquestes pràctiques policials, més enllà de la seva qüestionable legalitat, amparen unes dinàmiques institucionals, racistes, mesquines i vulneradores dels drets de les persones migrants. La persecució i la repressió a la frontera, les devolucions en calent, les pallisses a la tanca, les vexacions als CIE i el xantatge són algunes de les peces d'aquest embolic que ha perseguit a Renaud. El problema més greu és que aquest cas no és una excepció, sinó la norma, el maltractament a les persones migrants és sistemàtic i amparat per la Llei Orgànica d'Estrangeria (LOEX).

I si no és un cas aïllat, per què tant de merder?

En primer lloc perquè en Renaud, amb les dificultats per les dures condicions en les que es troben les persones indocumentades al nostre país, ha construït el seu projecte de vida a Melilla al costat de la seva parella, els seus amics i els seus companys i companyes. De fet, la seva parella ha escrit una carta pública al Ministre de l'interior alegant “Li asseguro que puc encarregar-me de la seva manutenció completa, té una feina esperant-lo i, el més important, té una família desitjant acollir-lo i que a més el necessita”. Per altra banda, el dret a la mobilitat, tal com recull la Declaració Universal dels Drets Humans de la ONU, no pot estar restringit a les persones nascudes als països rics; totes les persones han de poder moure's i viure al territori que escullin. Per això farem tot el que estigui a les nostres mans perquè Renaud no sigui deportat i no hagi de renunciar a la seva vida, a les seves relacions i als seus projectes. Per això, el seu advocat ha presentat un escrit sol·licitant la seva llibertat al jutjat d'instrucció de Melilla aportant tot l'arrelament.

En segon lloc, perquè en Renaud pot i vol explicar l'entrellat de la Frontera sud, ja que, com la majoria de persones que entren en territori europeu per la zona sud, ha estat testimoni de múltiples vulneracions de drets i disposa de nombroses proves en format vídeo i foto. El seu testimoni posa en evidència les pràctiques del govern espanyol i marroquí, les responsabilitats que el Ministre de l'Interior espanyol tracta d'eludir en matèria de Drets Humans i la política migratòria racista europea i espanyola.

En tercer lloc, perquè la narració del camerunès posa en evidència el marc de relacions i pràctiques institucionals que es donen a la frontera sud: la legislació espanyola, les responsabilitats del Ministre de l'Interior, les pràctiques del cos de la Guàrdia Civil i, en definitiva, la barbàrie legitimada de la frontera, on les vides humanes cobren valor segons de quin costat estiguin. La frontera sud viu en un estat d'excepció permanent en el marc d'un Estat de dret, i aquesta situació s'ha d'acabar.

Per tot això i mitjançant l'entrega a la Delegació del Govern de signatures d'organitzacions i persones compromeses amb els Drets Humans exigim:

Que s'aturi el procés de deportació i s'alliberi immediatament el ciutadà Renaud ja que s'ha provat el seu arrelament a l'Estat Espanyol.

L'assumpció de responsabilitats per part del Govern Espanyol de la situació a la frontera sud, així com la denúncia i judicalització de les pràctiques ilegítimes que en aquesta s'hi donen.
[CASTELLANO]      [English below]

Paremos la deportación: #YoconBelletti

En la última semana se ha conocido el caso de Renaud Nyame, ciudadano camerunés que, después de pasar 9 meses bloqueado en Melilla, ha sido internado en el CIE de Barcelona para su expulsión del país. El camerunés, conocido por Belletti entre sus amistades, tras su detención filtró dos vídeos que se hicieron públicos y que demuestran cómo la Guardia Civil le había ofrecido un trato para regularizarse a cambio de información.
Los vídeos ilustran cómo un agente de la Guardia Civil en un interrogatorio ofrece a Renaud - utilizando formas y expresiones que rozan el chantaje - "las llaves de Europa" a cambio de que actúe como "chivato"; y en caso de no colaborar, el agente le amenaza con bloquear su salvoconducto a la Península, como así ha sucedido durante 9 meses.

La posibilidad de ofrecer un permiso de residencia o de garantizar que no se deportará a una persona a cambio de «facilitar información como víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos o inmigración ilegal», se deriva del artículo 59 de la LOEX. Pero en el caso de Renaud, que ya había comunicado a la Guardia Civil en varias ocasiones que no disponía del tipo de información sobre la que le preguntaban, el supuesto del artículo 59 no se aplica como un posible beneficio para él en caso de colaborar, sino como un chantaje.

Estas prácticas policiales, más allá de su cuestionable legalidad, amparan unas dinámicas institucionales racistas, mezquinas y vulneradoras de los derechos de las personas migrantes. La persecución y represión en las zonas adyacentes a la frontera, las devoluciones en caliente, las palizas en la valla, las vejaciones en los CIE y el chantaje son algunas de las piezas de este entramado que ha perseguido a Renaud. El mayor problema es que este caso no es una excepción, sino la norma, el maltrato a las personas migrantes es sistemático y amparado por la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX).

¿Y si no es un caso aislado, por qué tanto alboroto?

En primer lugar porque Renaud, con las dificultades por las duras condiciones en que se encuentran las personas indocumentadas en nuestro país, quiere construir su proyecto de vida en Madrid al lado de su pareja, sus amigos y sus compañeros y compañeras. De hecho, su pareja ha escrito una carta pública dirigida al Ministro de Interior alegando: “Le aseguro que puedo encargarme de su completa manutención, tiene un trabajo esperando por él y,lo más importante, tiene una familia deseando acogerle y que además le necesita”. Por otro lado, el derecho a la movilidad, tal como recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, no puede estar restringido a las ciudadanas nacidas en países ricos; todas las personas deben poder moverse y vivir en el territorio que elijan. Por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Renaud no sea deportado y no tenga que renunciar a su vida, a sus relaciones y a sus proyectos. Para ello, su abogado ha presentado un escrito solicitando su libertad en el juzgado instrucción n°4 de Melilla aportando todo el arraigo.

En segundo lugar, porque Renaud puede y quiere narrar el entramado de la Frontera sur, ya que, como la mayoría de personas que entran en territorio europeo por la zona sur, ha sido testigo de múltiples vulneraciones de derechos y posee numerosas pruebas en formato de video y foto. Su testigo pone en evidencia las prácticas del gobierno español y marroquí, las responsabilidades que el Ministerio del Interior español trata de eludir en materia de Derechos Humanos y la política migratoria racista española y europea.

En tercer lugar, porque la narración del camerunés pone en jaque el marco de relaciones y prácticas institucionales que se dan en la frontera sur: la legislación española, las responsabilidades del Ministro del Interior, las prácticas del cuerpo de la Guardia Civil y, en definitiva, la barbarie legitimada de la frontera, donde las vidas humanas cobran valor según de qué lado estén. La frontera sur vive en un estado de sitio permanente en el marco de un Estado de derecho, y esto debe terminar.

Por todo esto, y mediante la entrega a la Delegación del Gobierno del presente comunicado firmado por diferentes organizaciones y personas comprometidas con los Derechos Humanos exigimos:

- Que se detenga el proceso de deportación y se libere inmediatamente al ciudadano Renaud Nyame ya que se ha probado su arraigo en el Estado Español.

- La asunción de responsabilidades por parte del Gobierno Español de la situación en la Frontera sur, así cómo la denuncia y el enjuiciamiento de las prácticas ilegítimas que se dan en ésta.
[ENGLISH]

This week the case of Renaud Nyame has come to light. He is a Cameroonian citizen who, after being held for nine months in Melilla, was transferred to the Immigrant Detention Centre in Barcelona for deportation. The Cameroonian, known as Belletti to his friends, leaked two videos after his arrest that were made public and show how the Civil Guard police had offered him a deal to legalise his immigration status in exchange for information. The videos show how a Civil Guard policeman offered Renaud "the keys of Europe" in exchange for acting as his "snitch". He did so during an interrogation, using forms and expressions bordering on blackmail. The policeman told him that if he did not collaborate, his safe-conduct to the Peninsular Spain would be blocked, as had happened for 9 months.

The ability to offer a residence permit or ensure a person will not be deported in exchange for "providing information as a victim, affected person or witness to an act of illicit trafficking or illegal immigration" derives from Article 59 of the LOEX (Organic Law on Migration). However, Renaud had already informed the Civil Guard on several occasions that he did not have the type of information the questioners wanted and Article 59 was not being used to offer him a possible reward for collaboration but rather as blackmail.

Apart from its questionable legality, when the police operate in this way it protects racist institutional dynamics and also infringes migrants’ rights. Persecution and repression in the border area, pushing and shoving, beatings alongside the fence, humiliations in detention centres and blackmail are just parts of this framework that has haunted Renaud. The biggest problem is that this case is not an exception but rather the norm. Mistreatment of migrants is systematic and protected by the Organic Law on Migration (LOEX).

But if it is not an isolated case, why the fuss?

Firstly because, in spite of the difficulties and harsh conditions undocumented people face in our country, Renaud wants to build a life for himself in Madrid with his partner, friends and colleagues. In fact, his partner has written an open letter to the Minister of the Interior saying, "I assure you that I can take responsibility for his full support. He has a job waiting for him and, most importantly, has a family wishing to welcome him and also missing him." Moreover, the right to mobility enshrined in the UN’s Universal Declaration of Human Rights cannot be restricted to citizens born in rich countries; everyone should be able to move and live in the territory of their choice. So we will do everything in our power to prevent Renaud from being deported and not have to give up his life, his relationships and his plans for his future. In order to do this, his lawyer has submitted a brief requesting his freedom in the Melilla Court of First Instance no. 4, providing full proof of establishment.

Secondly because Renaud can and will report the goings-on on the southern border. Like most people who arrive in Europe from the south, he has witnessed multiple violations of rights and has extensive proof in the form of videos and photos. His testimony highlights the practices of the Spanish and Moroccan governments, the responsibilities the Spanish Ministry of the Interior is seeking to avoid in matters of Human Rights, and racist Spanish and European immigration policy.

Thirdly because what he has to say shows up relationships and institutional practices occurring on the southern border: Spanish law, the responsibilities of the Minister of the Interior, Civil Guard police practices and, ultimately, the legitimised brutality on the border, where the importance of human life depends on which side of the border you are on. The southern border is in a constant state of siege within the framework of the rule of law and this must end.

In view of all this, we are presenting this statement to the Government, signed by various different organisations and individuals committed to human rights, demanding:

An end to the deportation process and the immediate release of Renaud Nyame as the establishment of his life in Spain has been proved.


The Spanish Government’s acceptance of its responsibilities regarding the situation on the southern border, as well as hearing complaints and prosecuting the illegal practices that take place there.


Please sign our petition. You can sign as a collective/group/organisation and/or individual!


Llista d'adhesions individuals/Lista de adhesiones individuales: Aquí
Llista d'adhesions de col·lectius/Lista de adhesiones de colectivos: Aquí