divendres, 13 de març del 2015

Crònica de la tercera sessió del Grup de Treball sobre CIEs al Parlament de Catalunya

[Nota de Premsa] 

[CAT]

"L'INTERNAMENT AL CIE PRIVA EL DRET A LA LLIBERTAT PER SIMPLE COMODITAT DE L'ADMINISTRACIÓ"

Ahir dia 12 de març es va celebrar la tercera sessió de compareixences del Grup de Treball de Revisió del Model dels CIEs, de la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya.

Els experts convidats en aquesta sessió van ser el Fiscal Delegat d’Estrangeria de Catalunya, Sr. Fernando Rodríguez Rey, i el Sr. José M. Sánchez Tomás, professor titular de Dret Penal de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid i lletrat del Tribunal Constitucional.

En la primera compareixença, a càrrec de Rodríguez Rey, es van exposar i explicar les funcions que exerceix el Ministeri Fiscal en relació als internaments al CIE i al control i supervisió del seu funcionament, juntament amb les labors atorgades als Jutges de control.El compareixent va declarar que la situació dels CIEs és molt millorable, si bé des d’una perspectiva evolutiva, el Fiscal va considerar positives les millores que s'hi han produït. En aquesta línia crítica, va fer un anàlisi del Reial Decret 162/2014, pel que s'aprova el reglament de funcionament y règim interior dels centres d'internament d'estrangers, considerant-lo "parco, incompleto y de mala calidad normativa", destacant a més que no garanteix els Drets Fonamentals i que és gràcies a les resolucions dels jutges de control de tot d'Estat que s'està complementant la normativa. També va recordar que el Tribunal Suprem, en una sentència recent, ha anul·lat quatre articles d'aquest Reglament per considerar-los contraris a la Directiva de retorn i a la Constitució espanyola.

El segon compareixent, el professor Sánchez Tomás, va iniciar la seva exposició qüestionant la constitucionalitat dels CIEs i destacant l'excepcionalitat, tant dels internaments als CIEs, com de les expulsions forçoses, en el marc de la Llei d'estrangeria i com aquesta excepcionalitat ha acabat convertint-se en la norma. En aquest sentit, va destacar les 6.580.000 sol·licituds d'identificació realitzades durant l'any 2013 per part dels diferents cossos de policia estatals, denotant així les identificacions basades en perfils ètnics o de raça.

Sánchez Tomás va destacar també la problemàtica referent a que la gestió dels CIEs recaigui exclusivament en mans policials, sense que existeixi una gestió assistencial o social i en les deplorables condicions de vida. El lletrat va deixar de manifest que els progressos i millores ocurregudes en aquest àmbit han estat gràcies al gran esforç de la societat civil i de les organitzacions no governamentals. Així mateix, va fer èmfasi en la banalització que es fa de la privatització de la llibertat d'alguns ciutadans.

El professor fou rotund a l'hora de manifestar que si els CIEs es tanquessin demà mateix i deixessin d'existir no hi hauria repercussió negativa a la societat i no es produiria cap canvi en les polítiques migratòries.


La Campanya Tanquem els CIEs valora molt positivament la jornada d'ahir, ja que es van exposar de manera clara els arguments i mecanismes pel tancament de tots els CIEs existents a l'Estat espanyol, la qual cosa fou recollida i tenida en compte per la major part de grups parlamentaris allà presents.

La tercera sessió de compareixences està prevista pel 9 d’abril, en què intervindran altres veus expertes en la matèria. En la quarta, i en principi última sessió, fixada pel dia 28 del mateix mes, hi serem presents diverses organitzacions civils, entre les quals SOS Racisme, la Fundació Migra Studium i Tanquem els CIE.
[CAST]

“EL INTERNAMIENTO EN EL CIE PRIVA DEL DERECHO A LA LIBERTAD POR SIMPLE COMODIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN”

Ayer día 12 de marzo se celebró la tercera sesión de comparecencias del Grupo de Trabajo de Revisión del Modelo de los CIEs, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlament de Catalunya.

Los expertos invitados en esta sesión fueron el Fiscal Delegado de Extranjería de Cataluña, Sr. Fernando Rodríguez Rey, y el Sr. José M. Sánchez Tomás, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y letrado del Tribunal Constitucional.

En la primera comparecencia, a cargo de Rodríguez Rey, se expusieron y explicaron las funciones que ejerce el Ministerio Fiscal en relación a los internamientos en el CIE y al control y supervisión de su funcionamiento, juntamente con las tareass otorgadas a los Jueces de control.

El compareciente declaró que la situación de los CIEs es muy mejorable, si bien desde una perspectiva evolutiva, el Fiscal consideró positivas las mejoras que se han producido. En esta línea crítica, hizo un análisis del Real Decreto 162/2010, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen internos de los centros de internamiento de extranjeros, considerándolo parco, incompleto y de mala calidad normativa, destacando además que no garantiza los Derechos Fundamentales y que ha sido gracias a las resoluciones de los jueces de control de todo el Estado que se está complementando esta normativa. También recordó que el Tribunal Supremo, en una sentencia reciente, ha anulado cuatro artículos de este Reglamento por considerarlos contrarios a la Directiva de retorno y a la Constitución española.

El segundo compareciente, el profesor Sánchez Tomás, inició su intervención cuestionando la constitucionalidad de los CIEs y destacando la excepcionalidad tanto de los internamientos en los CIEs, como de las expulsiones forzosas, en el marco de la Ley de Extranjería y como esta excepcionalidad ha acabado convirtiéndose en la norma. En este sentido, destacó las 6.580.000 solicitudes de identificación realizadas durante el año 2013 por parte de los diferentes cuerpos de policías estatales, denotando así las identificaciones basadas en perfiles étnicos o de raza.

Sánchez Tomás destacó también la problemática referente a que la gestión de los CIEs recaiga exclusivamente en manos policiales, sin que exista una gestión asistencial o social y en las deplorables condiciones de vida. El letrado dejó de manifiesto que los progresos y mejoras en este ámbito han sido gracias al gran esfuerzo de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Así mismo, hizo énfasis en la banalización que se hace de la privación de libertad de algunos ciudadanos.

El profesor fue rotundo a la hora de manifestar que si los CIEs fueran cerrados mañana y dejasen de existir no habría repercusión negativa en la sociedad y no se produciría ningún cambio en las políticas migratorias.

La Campanya Tanquem els CIE valora muy positivamente la jornada de ayer, puesto que se expusieron de manera clara los argumentos y mecanismos para el cierre de todos los CIEs existentes en el Estado español, lo cual fue recogido y tenido en cuenta por la mayor parte de grupos parlamentarios ahí presentes.

La tercera sesión de comparecencias está prevista para el 9 de abril, en la que intervendrán otras voces expertas en la materia. En la cuarta, y en principio última sesión, fijada para el día 28 del mismo mes, estaremos presentes varias organizaciones civiles, entre las cuales SOS Racisme, la Fundació Migra Studium y Tanquem els CIE.