divendres, 14 de novembre del 2014

Es crea un grup de treball sobre CIEs en el Parlament de Catalunya

Nota de premsa

[CAT, más abajo en castellano]

Ahir dijous 13 de novembre de 2014 es va presentar i aprovar, en la majoria de punts, la moció presentada per ERC "Interpel.lació al Govern sobre les Garanties Jurídiques i la tutela dels drets fonamentals de la població immigrant a Catalunya, especialment en el sistema penitenciari". A la mateixa sessió es va crear un grup de treball sobre CIEs al Parlament de Catalunya i des del Parlament es va fer un rebuig clar a la Llei Mordassa que pretén legalitzar les devolucions en calent.

Des de Tanquem els CIEs valorem aquestes iniciatives molt positivament, i és gràcies a la mobilització social i al treball quotidià d'un gran nombre d'organitzacions de defensa dels drets humans que s'aconsegueixen petites victòries com aquestes.

Tot i així, entenem que encara som lluny d'encarar un debat profund i estructural que posi en el centre la dignitat de les persones i la necessitat de plantejar un canvi de paradigma cap al reconeixement del dret a migrar. Ni la moció ha aconseguit aprovar les mesures relatives a les batudes per perfils ètnics ni les relatives a les detencions preventives per situació administrativa. És gravíssim que no hi hagi consens de totes les forces polítiques per aturar les identificacions i les detencions per raons d'origen. Tampoc hi ha hagut consens per a la derogació de la circular 1/2011, la qual ampara un règim discriminatori cap a la població estrangera en els centres penitenciaris.

En aquest sentit, la creació d'un grup de treball sobre CIEs al Parlament ha d'obrir la porta a assumir l'aprovació de mesures que responguin a la complexitat dels mecanismes de control i repressió de la població migrada, garantint el dret a la mobilitat. Volem que el tancament del CIE de la Zona Franca sigui una realitat i que sigui la porta d'entrada d'altres canvis que encarin el debat profund sobre la gestió de les migracions, les fronteres i el dret a la mobilitat.
Nota de prensa

[CAST, més amunt en català]

Se crea un grupo de trabajo sobre CIEs en el Parlament de Catalunya

Ayer jueves 13 de noviembre de 2014 se presentó y aprobó, en la mayoría de puntos, la moción presentada por ERC "Interpel.lació al Govern sobre les Garanties Jurídiques i la tutela dels drets fonamentals de la població immigrant a Catalunya, especialment en el sistema penitenciari". En la misma sesión se creó un grupo de trabajo sobre CIEs en el Parlament de Catalunya, i de del mismo Parlament se rechazó claramente la Ley Mordaza que pretende legalizar las devoluciones en caliente.

Desde Tanquem els CIEs valoramos estas iniciativas muy positivamente, y es gracias a la movilización social y al trabajo cotidiano de un gran número de organizaciones de defensa de los derechos humanos que se consiguen pequeñas victorias como estas.

Sin embargo, entendemos que todavía estamos lejos de afrontar un debate profundo y estructural que ponga en el centro la dignidad de las personas y la necesidad de plantear un cambio de paradigma hacia el reconocimiento del derecho a migrar. Ni la moción ha conseguido aprobar las medidas relativas a las redadas por perfiles étnicos ni las relativas a las detenciones preventivas por situación administrativa. Es gravísimo que no haya consenso de todas la fuerzas políticas para detener las identificaciones y las detenciones por razones de origen. Tampoco ha habido consenso para la derogación de la circular 1/2011, que ampara un régimen discriminatorio hacia la población extranjera en los centros penitenciarios.

En este sentido, la creación de un grupo de trabajo sobre CIEs en el Parlament debe abrir la puerta a asumir la aprobación de medidas que respondan a la complejidad de mecanismos de control y represión de la población migrada, garantizando el derecho a la movilidad. Queremos que el cierre del CIE de la Zona Franca sea una realidad y que sea la puerta de entrada a otros cambios que afronten el debate profundo sobre la gestión de las migraciones, las fronteras y el derecho a la movilidad.