dimarts, 17 de juny del 2014

Organitzacions socials denuncien un "segrest de l'Estat" i la violació del dret a la Tutela Judicial efectiva en procediments d'expulsió

[CAT] Más abajo en castellano.

NOTA DE PREMSA

Amics i familiars d'en Soufiane qualifiquen la seva situació com un "segrest d'Estat" 

Des del dia 14 de juny els familiars i amics d'en Soufiane desconeixen la seva localització, fet que els ha obligat a realitzar la present denúncia pública. Des d'aleshores han recorregut diverses comissaries en reiterades ocasions en les que els agents els han donat informacions contradictòries i tot tipus d'evasives, així com desqualificacions i comentaris humiliants. "No poden fer desaparèixer de la nit al dia a una persona, sense possibilitat de veure un advocat i ni tan sols donar informació als seus familiars, és un autèntic segrest de l'Estat", afirmen els seus amics.El 14 de juny varen rebre una trucada de la Comissaria d'Estrageria de la Verneda informant que en Soufiane havia estat traslladat des de la presó de Quatre Camins cap a la Comissaria d'Estrangeria de la Verneda. "La il·legítima pràctica de la institució penitenciària consisteix en que: persones que estan complint algun tipus de condemna a la presó, no se'ls pot renovar la residència, o almenys, ni tan sols s'intenta, i succeeix el mateix fins i tot amb la renovació del passaport. Al sortir de la presó s'executa l'ordre d'expulsió que prèviament a estat incoada mesos abans. La impossibilitat de la renovació de la residència o passaport en el curt termini de 48 hores per realitzar al·legacions, fan molt difícil - per no dir impossible- la seva correcta defensa" comenta un dels seus advocats. A tot això afegeix: "L'inexplicable d'aquest cas és que es tracta d'una ordre d'expulsió que es troba recorreguda davant els jutjats i els últims moviments per part de la Policia no s'han comunicat a l'advocat, ni als familiars. Aquesta persona porta més de 48h retinguda sense cap tipus d'assistència lletrada, cosa que és completament il·legal i vulnera el dret fonamental a la defensa".

El 15 de juny es va procedir a contactar amb Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca per esbrinar si en Soufiane havia estat traslladat allà, els funcionaris varen negar l'existència d'ingressos aquell dia. Des del dia 15 no es coneix la localització ni els motius de la seva retenció, durant tot el dia 16 comença un desesperant recorregut per les comissaries de la ciutat de Barcelona en la cerca d'alguna pista. Tot i així, la Policia no només s'ha negat a col·laborar sinó que ha incorregut en mentides i contradiccions, com afirmen els seus amics i familiars. A la Comissaria de la Verneda els van arribar a dir que en Soufiane mai havia estat allà, contradient la versió donada dos dies abans, remitint a la Comissaria de Glòries on varen obtenir una resposta similar. Finalment una trucada a una central de Policia va esclarir una mica la situació: "la persona que busquen es trobava en tot moment a la Verneda, probablement ja hagi estat deportada en un avió". Els familiars tornen per tercera vegada a la comissaria de la Verneda on se'ls nega que hagi estat allà en cap moment i remeten a la Brigada d'Expulsions. Aquesta brigada informa que el jove està sent traslladat a Madrid. Malgrat tot, una trucada d'emergència al telèfon d'atenció de 24h de la Defensora del Poble confirma que efectivament encara es troba sota custòdia policial a Barcelona sense poder confirmar la comissaria exacta. En un últim intent desesperat de recopilar més informació, els amics i familiars es dirigeixen una vegada més a la comissaria de la Verneda, que en aquesta ocasió si que confirma l'existència d'una ordre d'expulsió tot i que els agents afirmen ignorar la localització del jove.

Després de més de 64 hores es desconeix què ha passat amb en Soufiane sense que hagi estat assistit per cap advocat. La organització de defensa dels drets humans, Tanquem els CIE, afirma que "la desinformació cap als familiars i amics és una pràctica policial tan irregular com habitual que genera por, indefensió i ansietat a familiars i amics, i que a més a més vulnera les garanties legals mínimes". En aquest sentit recorden que en el cas d'Abdolaye Sou la pràctica va ser similar -també traslladat d'una institució policial a una altra sense notificació als advocats o familiars. Cal recordar que la Defensora del Poble, va establir entre les Recomanacions de la seva última Memòria, que el ciutadà estranger ha de tenir dret a recurs i a acollir-se a mesures de garanties fonamentals en aquests procediments d'expulsió.
Segons els advocats, des del punt de vista legal “aquestes pràctiques violen el Dret a la Tutela Judicial Efectiva, doncs tota persona sota custòdia policial ha de tenir dret a la comunicació, almenys, amb el seu advocat dins el marc del dret a la defensa”. Finalment, informen de que la situació ha estat posada en coneixement de la Defensoría del Pueblo i del Síndic de Greuges.


[CAST] Més amunt en català

NOTA DE PRENSA 

Organizaciones sociales denuncian un "secuestro de Estado" y la violación del derecho a la Tutela Judicial Efectiva en procesos de expulsión 

Amigos y familiares de Soufiane califican su situación como un "secuestro de estado" 

Desde el día 14 de junio los familiares y amigos de Soufiane desconocen su paradero lo que les ha obligado a realizar la presente denuncia pública. Desde entonces han recorrido diversas comisarias en reiteradas ocasiones en las que los agentes les han dado informaciones contradictorias, y todo tipo de evasivas, así como descalificaciones y comentarios humillantes. "No pueden hacer desaparecer de la noche a la mañana a una persona, sin posibilidad de ver un abogado y sin ni siquiera dar información a sus familiares, es un auténico secuestro de Estado", afirman sus amigos.

El 14 de junio recibieron una llamada de la Comisaría de Extranjería de la Verneda informando de que Soufiane había sido trasladado desde la prisión Quatre Camins hacia la Comisaría de Extranjería de la Verneda. "La ilegitima práctica de la institución penitenciaria consiste en que: personas que están cumpliendo algún tipo de condena en la prisión, no se les renueva la residencia, o al menos, ni se intenta, y sucede lo mismo incluso con la renovación del pasaporte. Al salir de prisión se les ejecuta la orden de expulsión, que previamente ha sido incoada meses antes. La imposibilidad de la renovación de la residencia o pasaporte y el corto plazo de 48 horas para realizar alegaciones, hacen muy díficil -por no decir imposible- su correcta defensa" comenta uno de sus abogados. A ésto añade: "Lo inexplicable de este caso es que se trata de una orden de expulsión que se encuentra recurrida ante los juzgados y los últimos movimientos por parte de la Policia no se han comunicado al abogado, ni a los familires. Esta persona lleva más de 48h retenida sin ningún tipo de asistencia letrada, cosa que es completamente ilegal y vulnera el derecho fundamental a defensa".

El 15 de junio se procedió a contactar con el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca para averiguar si Soufiane había sido trasladado allí, los funcionarios negaron la existencia de ingresos ese día. Desde el día 15 no se conoce su paradero ni los motivos de su retención, durante todo el día 16 comienza un desesperante recorrido por comisarías de la ciudad de Barcelona en busca de alguna pista. Sin embargo, la Policía no sólo se ha negado a colaborar sino que ha incurrido en mentiras y contradicciones, como afirman sus amigos y familiares. En la Comisaría de la Verneda les llegan a decir que Soufiane nunca ha estado ahí, contradiciendo la versión de dos días antes, remitiéndoles a la comisaría de Glòries donde obtienen similar respuesta. Finalmente una llamada a una central de policía arroja algo de luz: "la persona que buscan se encontraba en todo momento en la Verneda, probablemente ya haya sido deportado en un avión". Los familiares vuelven por tercera vez a la comisaría de la Verneda donde les niegan que haya estado ahí en ningún momento y (les) remiten a la Brigada de Expulsiones. Esta brigada informa que el jóven está siendo trasladado a Madrid. Sin embargo, una llamada de emergencia al teléfono de atención de 24h de la Defensoría del Pueblo confirma que efectivamente se encuentra aún bajo custodia policial en Barcelona sin poder confirmar la comisaría exacta. En un último intento desesperado de recopilar más información, los amigos y familiares se dirigen otra vez a la comisiaría de la Verneda, que en esta ocasión sí confirma la existencia de una orden de expulsión aunque los agentes afirman ignorar el paradero del joven.

Después de más de 64 horas se desconoce qué ha sido de Soufiane sin que haya sido asistido por abogado alguno. La organización de defensa de los derechos humanos, Tanquem els CIE, afirma que "la desinformación hacia familiares y amigos es una práctica policial tan irregular como habitual que genera miedo, indefensión y ansiedad a familiares y amigos, además, vulnera las garantías legales mínimas". En este sentido recuerdan que en el caso de Abdoulaye Sou la práctica fue similar -también fue trasladado de una institución policial a otra sin notificación alguna a sus abogado o familiares-. Hay que recordar que la Defensoría del Pueblo, estableció entre las Recomendaciones de su última Memoria, que el ciudadano extranjero ha de tener derecho a recurso y a acogerse a medidas de garantías fundamentales en estos procesos de expulsión.

Según los abogados, desde el punto de vista legal "estas prácticas violan el Derecho de la Tutela Judicial Efectiva pues toda persona bajo custodia policial ha de tener derecho a la comunicación, al menos, con su abogado en el marco del derecho a defensa". Finalmente, informan que la situación ha sido puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y del Síndic de Greuges.