dimecres, 21 de maig del 2014

14J. ENS PLANTEM!

CAT [Cast, más abajo]

ENS PLANTEM!

DAVANT LA LEGITIMITZACIÓ DEL RACISME INSTITUCIONAL, 

NI CIES, NI REGLAMENTS, NI LLEI D'ESTRANGERIA


Des de la Campanya pel Tancament dels CIEs volem manifestar el nostre rebuig als Centres d'Internament d'Estrangers, al Reglament aprovat pel govern el passat mes de març i l’existència de mecanismes de deportació massiva com els vols de la vergonya. Aquests aparells es constitueixen com a moviments que confirmen una política migratòria estatal i europea de continuar aixecant murs cada vegada més alts per mantenir l'Europa Fortalesa.

En primer lloc, considerem que el Reglament aprovat és una maniobra de legitimació i legalització de la barbàrie, ja que empara les vulneracions sistemàtiques de drets que es venen donant des de la creació dels CIEs; en concret: obre la porta a la privatització en la gestió dels serveis del centre, confirma la figura del director -un agent de la Policia Nacional- com la màxima autoritat del CIE, ja que tots els temes importants que hi ocorren estan sota la seva responsabilitat, i es perpetua el model de gestió policial, que consolida l’arbitrarietat en la presa de decisions que afecta a la vida de les persones internes.El Reglament no planteja cap horitzó de tancament dels CIEs, que al nostre entendre és la única via per garantir els Drets Humans.

En segon lloc, l'aprovació del Reglament juntament amb un seguit d'anuncis com: l'obertura d'un nou CIE a Algeciras, un altre a Saragossa, obres de remodelació en el CIE de Madrid i un centre de detenció d'estrangers a l'aeroport de Barajas, són els nous passos que reforcen una política migratòria europea a favor del capital i en contra de les persones i el seu dret a la mobilitat.

En tercer lloc, la mercantilització de les deportacions en macrovols d’expulsió, a través de la firma de convenis milionaris amb companyies aèries, denoten de nou la lògica capitalista en la que s’emmarquen les polítiques repressives de migracions. Així mateix, aquestes companyies esdevenen còmplices de la persecució de la població migrada, convertint-se en un esgraó més per a l’execució del seu desplaçament forçat.

La deportació no només vulnera el dret reconegut en la Declaració Universal de Drets Humans, que contempla el dret a la lliure circulació, sinó que articula la gestió de les migracions en base a la por i al xantatge a la població migrant. Cal recordar, a més, que en aquests Vols de la Vergonya s'utilitza un Protocol que legalitza l'ús de sedants, corretges i camises de força contra les persones que són deportades forçosament.

La "dignitat humana", argument amb què justificava l'alcalde d'Algeciras la construcció del nou CIE, només podrà ser garantida amb el tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers, la derogació del nou Reglament i la fi de les deportacions massives.

Creiem necessari un canvi profund en les polítiques migratòries europees, que no han d'estar basades en limitar i expulsar migrants arbitràriament, sinó en garantir el dret a la migració i a la ciutadania.

Per tots aquests motius, volem mostrar un rebuig profund a la gestió que està fent l'Estat espanyol en termes de polítiques migratòries, apostant per lògiques policials i de càstig mitjançant els CIEs, el Reglament de la Vergonya, les macrodeportacions i els assassinats a les fronteres. La societat civil treballa per construir justícia, igualtat i accés a drets, i no serà còmplice de la legitimació de la barbàrie en camps, fronteres i mercats on es juga amb la vida de les persones.

Amb aquest comunicat convoquem a totes les entitats, col·lectius i persones a adherir-se i difondre la convocatòria del dia 14 de juny, dia en què la Campanya pel Tancament dels CIEs crida a una mobilització contra les polítiques migratòries restrictives, racistes i que vulneren els Drets Humans.

Convidem a una trobada el proper dia 27 de maig a les 19h a la UB Raval, en la qual es presentarà la mobilització del dia 14 de juny.

Ens plantem contra el racisme institucional!
No reconeixem la llei d'estrangeria!
Davant la barbàrie, DESOBEÏM

CAST [Cat, més amunt]

¡NOS PLANTAMOS!

ANTE LA LEGITIMACIÓN DEL RACISMO INSTITUCIONAL, 

NI CIES, NI REGLAMENTOS, NI LEY DE EXTRANJERÍA


Desde la Campaña por el Cierre de los CIE queremos manifestar nuestro rechazo a los Centros de Internamiento de Extranjeros, al Reglamento aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo y la existencia de mecanismos de deportación masiva como los vuelos de la vergüenza. Estos aparatos se constituyen como movimientos que confirman una política migratoria estatal y europea de seguir levantando muros cada vez más altos para mantener la Europa Fortaleza.
 
En primer lugar, consideramos que el Reglamento aprobado es una maniobra de legitimación y legalización de la barbarie, ya que ampara las vulneraciones sistemáticas de derechos que se vienen dando desde la creación de los CIEs; en concreto: abre la puerta a la privatización en la gestión de los servicios del centro, confirma la figura del director –un agente de la Policía Nacional- como la máxima autoridad del CIE, ya que todos los temas importantes que ocurren allí están bajo su responsabilidad, y se perpetúa el modelo de gestión policial, que consolida la arbitrariedad en la toma de decisiones que afecta a la vida de las personas internadas.

El Reglamento no plantea ningún horizonte de cierre de los CIE, única vía a nuestro parecer para garantizar los derechos humanos.

En segundo lugar, la aprobación del Reglamento junto con una serie de anuncios como: la apertura de un nuevo CIE en Algeciras, otro en Zaragoza, obras de remodelación en el CIE de Madrid y un centro de detención de extranjeros en el aeropuerto de Barajas, son los nuevos pasos que refuerzan una política migratoria europea a favor del capital y en contra de las personas y de su derecho a la movilidad.


En tercer lugar, la mercantilización de las deportaciones en macrovuelos de expulsión, a través de la firma de convenios millonarios con compañías aéreas, denotan de nuevo la lógica capitalista en la que se enmarcan las políticas represivas de migración. Así mismo, estas compañías se convierten en cómplices de la persecución de la población migrada, convirtiéndose en un eslabón más para la ejecución de su desplazamiento forzado. 

La Deportación no sólo vulnera el derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a la libre circulación, sino que articula la gestión de las migraciones en base al miedo y al chantaje a la población migrante. Cabe recordar, además, que  la violencia que se ejerce en  los Vuelos de la Vergüenza se ampara bajo un  Protocolo que legaliza el uso de sedantes, correas y camisas de fuerza contra las personas que son deportadas.

La "dignidad humana", argumento con el que justificaba el alcalde de Algeciras la construcción del nuevo CIE, sólo podrá ser garantizada con el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, la derogación del nuevo Reglamento y el fin de las deportaciones.

Creemos necesario un cambio profundo en las políticas migratorias europeas, que no deben estar basadas en limitar y expulsar migrantes, sino en garantizar el derecho a la migración y a la ciudadanía.

Por todos estos motivos, queremos mostrar un rechazo profundo de la sociedad civil en la gestión que está haciendo el Estado español en términos de políticas migratorias, apostando por lógicas policiales y de castigo mediante los CIE, el Reglamento de la Vergüenza, las deportaciones y los asesinatos en las fronteras. La sociedad civil trabaja para construir justicia, igualdad y acceso a derechos y no será cómplice de la legitimación de la barbarie en campos, fronteras y mercados donde se juega con la vida de las personas.

Con este comunicado convocamos a todas las entidades, colectivos y personas a adherirse y difundir la convocatoria del día 14 de junio, día en el que la Campaña por el Cierre de los CIEs llama a una movilización contra las políticas migratorias restritivas, racistas y que vulneran los Derechos Humanos.

Invitamos a una asamblea el día 27 de mayo a las 19h. en la UB Raval, en la que se presentará la movilización del día 14 de junio.

¡Nos plantamos contra el racismo institucional!
¡No reconocemos la ley de extranjería!
Ante la barbarie, DESOBEDIENCIA.