divendres, 3 de gener del 2014

Diversos interns denuncien agressions d’unitats d’antiavalots de la Policia Nacional al CIE de la Zona Franca

Nota de premsa [cat]

Els darrers esdeveniments al CIE de la Zona Franca confirmen, una vegada més, les reiterades denúncies de les organitzacions de drets humans. Només un mes després que un ciutadà armeni se suïcidés sense motiu aparent a la cel·la de càstig del centre, nous i greus successos se sumen als anteriors.

La tarda del 31 de desembre de 2013, coincidint amb una protesta de la societat civil en denúncia de les condicions d’internament al centre, una persona tancada al Centre d’Internament d’Estrangers va efectuar una trucada demanant auxili a un membre de la Campanya Tanquem els CIE. La persona literalment va expressar amb por i angoixa: “Aquí estan pegant persones, se n’han endut a tres, els mataran a cops. Truca a algú per a que vingui, que vingui algú que els mataran!”.


Durant els dies 1 i 2 de gener s'han pogut contrastar els fets amb més precisió i amb la voluntat de mostrar, una vegada més, les condicions de vida de les persones al CIE, exposem la relació d'esdeveniments següent:

Fa quatre dies que un grup aproximadament de 40 interns del CIE s’ha declarat en vaga de fam. Els motius de la vaga són la protesta per les precàries condicions de vida, la deportació d’un gran nombre de companys durant les darreres setmanes i les contínues vexacions que estan patint per part d’un grup d’agents que treballen al centre.

D'altra banda, des de la tarda del 31 de desembre, diverses dotacions de policies antiavalots es troben ubicades al CIE i, sense cap motiu aparent segons les persones internes, han colpejat indiscriminadament a diverses persones retingudes en diferents ocasions dins el centre. Les agressions han provocat ferides greus a alguns dels interns però, malgrat la situació, cap persona ha sigut traslladada fora del centre per a ser atesa pels serveis mèdics.

Segons les mateixes fonts, els agents encarregats de la custòdia del CIE, enlloc de fer front a la situació de clares vulneracions de drets, la matinada de l’1 de gener van celebrar l’entrada d’any consumint alcohol durant la seva jornada laboral i molestant i humiliant molts interns. Altrament, el matí del primer dia de l'any, van ser els membres del cos d'antiavalots els que van anar a despertar als interns, mostrant-los uns pals de fusta i dient-los "esto sí que duele".

Arrel de tots aquests incidents, un grup d’interns del centre va efectuar una queixa formal al Director del centre al matí següent, 1 de gener. Com a resposta a aquesta acció, diverses persones denuncien que alguns policies els han estat “fent la vida impossible”.

Les tècniques de pressió cap als interns han estat diverses; entre d'altres, els testimonis denuncien que la tarda de l'1 de gener la policia va irrompre a l'espai de les dutxes quan ells encara no havien acabat i va colpejar novament alguns interns amb els cossos nus i ensabonats. 

Per acabar de dibuixar la falta de transparència del CIE de la Zona Franca i les reiterades vulneracions de drets i llibertats de les persones internes, ahir 2 de gener ha estat deportat un dels interns víctima de les agressions. Els fets han estat denunciats per la Campanya pel Tancament dels CIEs i dues persones advocades membres de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB al Jutjat d´Instrucció núm 9 de Barcelona, el qual estava de guàrdia el dia 1 de gener. Tanmateix, s'ha posat en coneixement dels jutjats de control del CIE de Barcelona i del Defensor del Pueblo.

És evident que els CIE continuen essent espais opacs i institucions que, en sí mateixes, vulneren els drets humans bàsics de les persones internes. Una vegada més, des de la Campanya Tanquem els CIE, denunciem no només la falta de transparència i les condicions de les persones internes, sinó també la mera existència dels CIE com a institucions que administren la barbàrie de les persones estrangeres sense papers.Nota de prensa [cast] 


Varios internos denuncian agresiones de unidades antidisturbios de la Policía Nacional en el CIE de la Zona Franca 

 
Los últimos acontecimientos en el CIE de la Zona Franca confirman, una vez más, las reiteradas denuncias de las organizaciones de derechos humanos. Sólo un mes después que un ciudadano armenio se suicidara sin motivo aparente en la celda de castigo del centro, nuevos y graves sucesos se suman a los anteriores.

La tarde del 31 de diciembre de 2013, coincidiendo con una protesta de la sociedad civil en denuncia de las condiciones de internamiento en el centro, una persona interna en el CIE efectuó una llamada pidiendo auxilio a un miembro de la Campaña Tanquem els CIEs. La persona literalmente expresó con miedo y angustia: “¡Aquí están pegando personas, se han llevado a tres, los matarán a golpes. Llama a alguien para que venga, que venga alguien que los van a matar! 

Durante los días 1 y 2 de enero se han podido contrastar los hechos con más precisión y con la voluntad de mostrar, una vez más, las condiciones de vida de las personas en el CIE, exponemos la relación de sucesos siguiente:

Hace cuatro días que un grupo  de aproximadamente 40 internos del CIE se ha declarado en huelga de hambre. Los motivos de la huelga son la protesta por las precarias condiciones de vida, la deportación de un gran número de compañeros durante las últimas semanas y las continuas vejaciones que están sufriendo por parte de un grupo de agentes que trabajan en el centro.

Por otro lado, desde la tarde del 31 de diciembre, diversas dotaciones de policías antidisturbios se encuentran ubicadas en el CIE y, sin motivo aparente según las personas internas, han golpeado indiscriminadamente a varias personas retenidas en diferentes ocasiones dentro del centro. Las agresiones han provocado heridas graves a alguno de los internos pero, a pesar de la situación, ninguna persona ha sido trasladada fuera del centro para ser atendida por los servicios médicos.

Según las mismas fuentes, los agentes encargados de la custodia en el CIE, en vez de hacer frente a la situación de evidentes vulneraciones de derechos, la madrugada del 1 de enero celebraron la entrada del año nuevo consumiendo alcohol durante su jornada laboral, molestando y humillando a muchos internos. Asimismo, la mañana del primer día del año, fueron los miembros del cuerpo de antidisturbios los que fueron a despertar a los internos, mostrándoles unos palos de madera y diciéndoles “esto sí que duele”.

A raíz de todos estos incidentes, un grupo de internos del centro efectuó una queja formal al Director del centro a la mañana siguiente, 1 de enero. Como respuesta a esta acción, diversas personas denuncian que algunos policías les están “haciendo la vida imposible”.

Las técnicas de presión hacia los internos han sido variadas; entre otras, los testigos denuncian que la tarde del 1 de enero la policía irrumpió en el espacio de las duchas cuando ellos todavía no habían acabado y golpeó nuevamente a algunos internos con los cuerpos desnudos y enjabonados. 

Para terminar de dibujar la falta de transparencia del CIE de la Zona Franca y las reiteradas vulneraciones de derechos y libertades de las personas internas, ayer 2 de enero ha sido deportado uno de los internos víctima de las agresiones. Los hechos han sido denunciados por la Campanya Tanquem els CIEs y dos personas abogadas miembros del Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la UB al Juzgado de Instrucción nº9 de Barcelona, que estaba de guardia el día 1 de enero. Asimismo, se ha puesto en conocimiento de los juzgados de control del CIE de Barcelona y del Defensor del Pueblo.

Es evidente que los CIEs continúan siendo espacios opacos e instituciones que, en sí mismas, vulneran los derechos humanos básicos de las personas internas. Una vez más, desde la Campanya Tanquem els CIEs, denunciamos no sólo la falta de transparencia y las condiciones de las personas internas, sino también la mera existencia de éstos como instituciones que administran la barbarie de las personas extranjeras sin papeles.

Press Release (english) 

Various Detainees at the Immigration Detention Center in Zona Franca - Barcelona Report Attacks by Riot Units of the National Police 

Recent developments in the Immigration Detention Center (Spanish abbreviation: CIE) in Zona Franca confirm, once again, the reiterated complaints by human rights organizations. Only a month after an Armenian citizen killed himself for no apparent reason in the punishment cell of the center, new and serious events add to the records of this detention center.

On the afternoon of December 31, 2013, coinciding with the annual civil society protest denouncing the conditions of detention in the center, one of the detainees at the CIE made ​​a call for help to a member of the "Campanya Tanquem Els CIEs" (Campaign to Shutdown Immigration Detention Centers). The person calling literally said in a state of fear and anguish "They are beating people up, they took three away, they will beat them to death. Call someone! Call someone and tell them to come! They are going to kill them!" 

On the 1st and the 2nd of January the succession of events was clarified with more accuracy. With a will to expose, once again, the conditions in the Zona Franca CIE, we are putting forward the following:

Four days ago, a group of about 40 detainees at the Zona Franca CIE declared a hunger strike in a protest against the poor conditions they are living under, the deportation of a large number of detainees in recent weeks, and the continuous abuse they suffer on the hands of a group of police people working at the center.

On the other hand, starting the afternoon of the 31st of December, 2013, various groups of riot police that are located at the Zona Franca CIE, have on multiple occasions indiscriminately beaten various detainees for no apparent reason, according to reports from witnesses. The beatings have caused some serious internal injuries but still no one has been transported out of the center in order to receive the needed medical attention.

According to the same sources, the officials in charge of the Zona Franca CIE celebrated New Year´s Eve by consuming alcohol during working hours. Instead of dealing with the situation of obvious human rights violations, they further humiliated many detainees. On the morning of the first day of 2014, the riot police forces were the ones who woke up the detained immigrants while waving wooden sticks in front of them and telling them "this one does hurt."

Following these incidents, on the morning of January 1st, a group of inmates made ​​a formal complaint to the director of the center. In response to this action, several people reported that some policemen are "making their lives a living hell".

The detainees are being subjected to various intimidation techniques. Witnesses reported that among other violations, on the evening of January 1st, 2014, a group of policemen stormed the showers while the inmates were still naked and with soap covering their bodies and started beating them once again. 

To give a better picture of the lack of transparency at the Zona Franca CIE, and to further highlight the repeated violations of rights and freedoms of inmates, yesterday (the 2nd of January) one of the inmates who suffered these police aggressions was deported. The violations have been denounced by the "Campanya Tanquem els CIEs" and by two lawyers from the Observatory of the Penal System and Human Rights at the University of Barcelona. The complaint was delivered to Investigative Magistrate 9 of Barcelona, ​​who was on duty on January 1st when the aggressions took place. It was also brought to the attention of the court in charge of CIEs and the Defender of the People / Ombudsman. 

It is clear that the Immigration Detention Centers remain opaque spaces and institutions that, in their essence, violate the basic human rights of the detained individuals. Once again, the Campaign to Shutdown the Immigrant Detention Centers "Campanya Tanquem els CIEs", denounce not only the lack of transparency and the living conditions in the centers, but also the very existence of these institutions that administer such barbarism against foreigners without papers.