dijous, 19 de gener del 2012

Més de 140 entitats exigeixen el tancament del CIE de Zona Franca (Cat/Cas)


Català [Castellano tras el salto]

Més de 140 entitats exigeixen el tancament del CIE de Zona Franca


Barcelona, 18 de gener. - Durant el matí d'avui s'ha presentat en roda de premsa el Comunicat pel tancament del CIE de Zona Franca en resposta als fets succeïts en les darreres setmanes, entre els quals, la mort d'Idrissa Diallo el passat 5 de gener.

En primer lloc, ha intervingut un membre de la Campanya pel Tancament dels CIE de Barcelona que ha llegit el Comunicat que exigeix mesures urgents a aplicar-hi en el marc d'un procés que acabi amb el seu tancament. A més, ha mencionat una a una, les 148 entitats del teixit veïnal, associatiu, acadèmic, cultural, sindical, de l'àmbit dels drets humans i polític de tot l'Estat que han manifestat el seu suport exigint el tancament dels CIE.

La següent intervenció ha estat la de José Javier Ordoñez Echeverría, advocat i membre de l'Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans. Ordoñez, ha denunciat l'opacitat i la falta de dades oficials sobre els CIE, així com ha posat en qüestió l'efectivitat de la funció que l'Estat li atribueix. Citant les poques dades oficials que existeixen, ha remarcat que tan sols el 40% de les persones que hi són preses acaben sent expulsades. Per tant, els CIE acaben funcionant com un mecanisme de càstig il·legítim a persones que a més de no haver comès cap delicte, moltes vegades no són expulsables.  

En tercer lloc ha intervingut Lluïsa Domingo, presidenta de la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Domingo ha centrat l'atenció en les diferents problemàtiques en què es troben els advocats per fer valer els drets fonamentals dels interns als CIE. Tanmateix, ha manifestat que s'han presentat diverses queixes d'advocats a l'ICAB i que estudiaran quines mesures prendre per fer valer el treball dels professionals i garantir els drets de les persones internes.     
Per la seva banda, Cristina Fernández de l'Observatori del Sistema Penal i els DDHH de la UB ha subratllat com la pròpia concepció legal dels CIE facilita que s'hi donin situacions vulneració de drets i maltractament. A més, ha exposat algunes de seves observacions durant la seva visita al CIE de Zona Franca el passat mes de novembre. Fernández s'ha reiterat especialment en l'exigència del tancament dels CIEs.

Finalment han intervingut dues de les organitzacions signants del Comunicat. Norma Falconi, en nom de l'Associació Papers i Drets per a Tothom ha denunciat tot el mecanisme de criminalització i repressió envers la població migrant que es dóna amb la Llei d'Estrangeria. En nom de SOS Racisme, Jose Peñín ha mostrat amb claredat el posicionament de SOS Racisme envers els CIE, exigint el seu tancament.

En el torn de preguntes s'han aclarit qüestions com ara el marc legal dels CIE, l'especial vulnerabilitat de les dones detingudes que han de ser traslladades a CIEs d'altres ciutats, així com el caràcter racista en els controls que realitza la policia per detenir les persones migrants.  Tanmateix s'ha aprofundit en les denúncies presentades fins ara per maltractaments i vexacions, així com s'han posat sobre la taula els impediments per a que puguin prosperar degut a les deportacions sistemàtiques de testimonis i denunciants.

La roda de premsa ha finalitzat amb la intervenció d'un membre de la Campanya pel Tancament dels CIEs de Barcelona, recollint algunts dels arguments esmentats pels ponents i recolzats per totes les adhesions al Comunicati per reiterar que tans sols es contempla una regularització dels CIEs com a pas intermig cap al seu tancament definitiu. Tot seguit, ha recordat la convocatòria per a aquest proper divendres davant la Delegació del Govern i ha manifestat la voluntat de treballar cap a una moblització massiva i contundent cap al tancament dels CIEs.  

+ info:
@18dbcn 

Castellano

Más de 140 entidades exigen el cierre del CIE de la Zona Franca


Barcelona, 18 de enero. - Durante la mañana de hoy se ha presentado en rueda de prensa el Comunicado para el cierre del CIE de la Zona Franca en respuesta a los hechos sucedidos en las últimas semanas, dentro de los cuales está la muerte de Idrissa Diallo el pasado 5 de enero.

En primer lugar, ha intervenido un miembro de la Campaña por el Cierre de los CIEs de Barcelona que ha leído el Comunicado que exige medidas urgentes a aplicar en el marco de un proceso que acabe en su cierre. Además, ha mencionado una a una, las 148 entidades del tejido vecinal, asociativo, académico, cultural, sindical, del ámbito de los derechos humanos y político de todo el Estado que han manifestado su apoyo exigiendo el cierre de los CIEs.

La siguiente intervención ha sido la de José Javier Ordoñez Echeverría, abogado y miembro de la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos. Ordoñez ha denunciado la opacidad y la falta de datos oficiales sobre los CIEs, así como ha puesto en cuestión la efectividad de la función que el Estado les atribuye.  Citando los pocos datos oficiales que existen, ha remarcado que tan solo el 40% de las personas que son detenidas acaban siendo expulsadas. Por lo tanto, los CIEs acaban funcionando como un mecanismo de castigo ilegítimo para personas que además de no haber cometido ningún delito, muchas veces no son expulsables.


En tercer lugar, ha intervenido Lluïsa Domingo, presidenta de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Domingo ha centrado la atención en las diferentes problemáticas en que se encuentran los abogados para hacer valer los derechos fundamentales de los internos de los CIEs. Asimismo, ha manifestado que se han presentado diversas quejas de abogados en el ICAB, y que estudiarán qué medidas tomar con tal de hacer valer el trabajo de los profesionales y garantizar los derechos de las personas internas.      

Por su parte, Cristina Fernández, del Observatorio del Sistema Penal y de los DDHH de la UB ha subrayado cómo la propia concepción o marco legal de los CIEs facilita que se den situaciones de vulneración de los derechos y el maltrato. Además, ha expuesto algunas de sus observaciones durante su visita al CIE de Zona Franca el pasado mes de noviembre. Fernández se ha reiterado especialmente en la exigencia del cierre de los CIEs.

Finalmente han intervenido dos de las organizaciones firmantes del Comunicado.  Norma Falconi, en nombre de la Asociación Papeles y Derechos para Todos ha denunciado todo el mecanismo de criminalización y represión hacia la población migrante que da la Ley de Extranjería.  En nombre de SOS Racismo, Jose Peñín ha mostrado con claridad el posicionamiento de SOS Racismo hacia los CIE, exigiendo su cierre.

En el turno de preguntas se han aclarado cuestiones como el marco legal de los CIE, la especial vulnerabilidad de las mujeres detenidas  que tienen que ser trasladadas a los CIEs desde otras ciudades, así como el carácter racista en los controles que realiza la policía para detener a las personas migrantes. Asimismo se ha profundizado en las denuncias presentadas hasta el momento por maltratos y vejaciones, así como se han puesto sobre la mesa los impedimentos para que éstas puedan prosperar debido a las deportaciones sistemáticas de testimonios y denunciantes.

La rueda de prensa ha finalizado con la intervención de un miembro de la Campaña por el Cierre de los CIEs de Barcelona, recogiendo algunos de los argumentos mencionados por los ponentes y apoyados por todas las adhesiones al Comunicado para reiterar que tan solo se contempla una desregularización de los CIEs como paso intermedio para su cierre definitivo. A continuación, se ha recordado la convocatoria para el próximo viernes ante la Delegación del Gobierno y ha manifestado la voluntad de trabajar hacia una movilización masiva y contundente hacia el cierre de los CIEs.  

+ info:
@18dbcn